Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
106Halleluja!
          Takk Herren, for han er god,
          evig varer hans miskunn.
          
   
 2 Kven kan nemna alle Herrens storverk,
          fortelja om det herlege han har gjort?
          
   
 3 Sæle er dei som tek vare på retten
          og alltid fremjar rettferd.
          
   
 4 Herre, kom meg i hug i din nåde mot folket ditt,
          kom til meg med di frelse.
          
   
 5 Då kan eg sjå kor godt det går dine utvalde,
          få del i gleda til folket ditt
          og prisa meg lukkeleg saman med dine.
          
   
 6 Vi har synda slik fedrane våre gjorde,
          vi har bore oss ille åt og gjort urett.
          
   
 7 Fedrane våre i Egypt tenkte ikkje på dine under,
          dei kom ikkje i hug di store miskunn.
          Ved sjøen var dei trassige, ved Sivsjøen.
          
   
 8 Men han frelste dei for sitt namn skuld
          så dei skulle kjenna hans kraft.
          
   
 9 Han truga Sivsjøen, og sjøen tørka inn,
          han førte dei gjennom djupet som gjennom ein ørken.
          
   
10 Han frelste dei frå hatarhand,
          frå fiendehand fria han dei.
          
   
11 Motstandarane vart dekte av vatnet,
          ingen kom frå det med livet.
          
   
12 Då stola dei på hans ord
          og song lovsong for han.
          
   
13 Snart gløymde dei det han hadde gjort,
          og venta ikkje meir på råd frå han.
          
   
14 Dei vart griske og grådige i ørkenen,
          i øydemarka sette dei Gud på prøve.
          
   
15 Då gav han dei det dei kravde,
          men sende sjukdom som tærte dei bort.
          
   
16 Dei vart misunnelege på Moses i leiren
          og på Aron, Herrens heilage.
          
   
17 Jorda opna seg og slukte Datan,
          ho lukka seg over Abirams følgje.
          
   
18 Då braut det ut eld blant dei,
          og logen brende opp dei skuldige.
          
   
19 Ved Horeb laga dei ein kalv
          og bøygde seg for det støypte biletet.
          
   
20 Dei bytte bort si ære
          mot eit bilete av ein okse som et gras.
          
   
21 Dei gløymde Gud som frelste dei,
          som gjorde storverk i Egypt.
          
   
22 Han gjorde under i Hams land
          og skremmande gjerningar ved Sivsjøen.
          
   
23 Han sa at han ville rydda dei ut,
          men Moses, hans utvalde, la seg imellom
          og stagga hans øydeleggjande harme.
          
   
24 Dei vraka det herlege landet
          og stola ikkje på hans ord.
          
   
25 Dei murra i telta
          og høyrde ikkje på Herrens røyst.
          
   
26 Då lyfte han handa mot dei
          og svor å slå dei ned der i ørkenen,
          
   
27 å spreia deira ætt mellom folka
          og strø dei ut i landa.
          
   
28 Dei slutta seg til Baal-Peor
          og heldt offermåltid for døde.
          
   
29 Dei gjorde han rasande med sine gjerningar,
          og pest braut ut imellom dei.
          
   
30 Då stod Pinhas fram og felte dom,
          og pesten stansa.
          
   
31 Han vart rekna som rettferdig
          frå slekt til slekt i alle tider.
          
   
32 Dei gjorde han harm ved Meriba-kjelda,
          og Moses måtte lida for deira skuld.
          
   
33 Dei gjorde han beisk
          så han tala utan å tenkja.
          
   
34 Dei rydda ikkje ut folka
          slik Herren hadde sagt,
          
   
35 men blanda seg med andre folkeslag
          og lærte å gjera som dei.
          
   
36 Dei dyrka gudebilete,
          det vart ei snare for dei.
          
   
37 Dei ofra sine søner og døtrer
          til dei vonde åndene.
          
   
38 Dei auste ut uskuldig blod,
          blodet av søner og døtrer
          som dei ofra til gudebileta i Kanaan.
          Og landet vart vanhelga av blodet.
          
   
39 Dei vart ureine gjennom sine handlingar,
          med alt dei gjorde, dreiv dei hor.
          
   
40 Då flamma Herrens vreide opp mot folket,
          han hadde avsky for dei som høyrde han til.
          
   
41 Han gav dei i hendene på andre folkeslag,
          dei som hata dei, vart deira herrar.
          
   
42 Dei vart undertrykte av fiendar
          og måtte bøya seg under deira hand.
          
   
43 Mange gonger fria han dei ut,
          likevel trassa dei han med sine planar
          og gjekk under i synd.
          
   
44 Men han såg til dei i nauda
          då han høyrde dei ropa.
          
   
45 Han kom i hug si pakt med dei
          og viste medynk i sin store kjærleik.
          
   
46 Så lét han dei møta miskunn
          hos alle som heldt dei som fangar.
          
   
47 Frels oss, Herre, vår Gud,
          sank oss inn frå folka
          så vi kan prisa ditt heilage namn
          og uredde lovsyngja deg.
          
   
48 Velsigna er Herren, Israels Gud,
          frå æve til æve!
          Og heile folket skal seia: Amen!
          Halleluja!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. desember 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? ... Vis hele teksten

24Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 25Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. 26Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 27Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 28Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? ... Vis hele teksten

24Då bodberarane frå Johannes var gått, tala Jesus til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 25Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann kledd i fine klede? Dei som er staseleg kledde og lever i overflod, held til i slotta sine. 26Men kva gjekk de ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 27Det er om han dette står skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 28Eg seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn Johannes. Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.

Dagens bibelord

Lukas 7,24–28

Les i nettbibelen

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? ... Vis hele teksten

24Go Johannesa áirasat leigga mannan, de Jesus sárdnugođii olbmuide Johannesa birra: “Maid dii vulggiidet meahccái oaidnit? Skáhčirago mii sojada biekkas? 25Vai maid dii vulggiidet oaidnit? Čábbát gárvodan olbmágo? Dat geat gárvodit hearvás biktasiid ja ellet badjelmearálašvuođas, ásset šloahtain. 26Maid dii vulggiidet oaidnit? Profehtago? Profehta fal, ja mun cealkkán didjiide: Son lea eambbo go profehta. 27Son lea dat gean birra lea čállojuvvon: Mun vuolggahan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 28Mun cealkkán didjiide: Ii oktage gii lea riegádan nissonis, leat stuorit go Johannes, muhto buot uhcimusge Ipmila riikkas lea stuorit go son.