Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
145Ein lovsong av David.
        
          א Eg vil opphøgja deg, min Gud og konge,
          og velsigna namnet ditt til evig tid.
          
   
 2 ב Eg vil velsigna deg kvar dag
          og lovsyngja namnet ditt til evig tid.
          
   
 3 ג Stor er Herren og verdig lov og pris,
          stordomen hans kan ingen granska.
          
   
 4 ד Slekt etter slekt prisar dine gjerningar
          og fortel om dine storverk.
          
   
 5 ה Eg grundar på din høge herlegdom og di ære
          og på dine underfulle ord.
          
   
 6 ו Dei talar om dine sterke og skremmande gjerningar,
          eg fortel om dine storverk.
          
   
 7 ז Dei lèt gjetordet gå om alt det gode du gjer,
          og jublar over di rettferd.
          
   
 8 ח Herren er nådig og mild,
          sein til vreide og rik på miskunn.
          
   
 9 ט Herren er god mot alle,
          mild mot alt han har skapt.
          
   
10 י Alle dine skapningar prisar deg, Herre,
          dine trugne velsignar deg.
          
   
11 כ Dei fortel om di herlege kongsmakt
          og talar om ditt velde.
          
   
12 ל Dei lèt menneske læra å kjenna ditt velde,
          di strålande kongsmakt.
          
   
13 מ Du er konge gjennom alle tider,
          du herskar frå slekt til slekt.
        
          נ * Herren er påliteleg i alt han seier,
          trufast i alt han gjer.•
          
   
14 ס Herren støttar alle som fell,
          og reiser alle nedbøygde opp.
          
   
15 ע Alle auge ventar på deg,
          og du gjev dei mat i rett tid.
          
   
16 פ Du opnar di hand
          og mettar alt levande med det gode.
          
   
17 צ Herren er rettferdig på alle sine vegar,
          trufast i alt han gjer.
          
   
18 ק Herren er nær alle som kallar på han,
          alle som kallar på han i sanning.
          
   
19 ר Til dei som fryktar han, gjev han det dei ønskjer,
          han høyrer deira rop og frelser dei.
          
   
20 ש Herren vaktar alle som elskar han,
          men utryddar alle lovlause.
          
   
21 ת Min munn skal lovprisa Herren,
          alt som lever, skal velsigna hans heilage namn til evig tid.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

08. desember 2022

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. 2Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. ... Vis hele teksten

1Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. 2Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. 3En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud! 4Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. 5Herrens herlighet skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det. For Herrens munn har talt.

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Trøyst, trøyst mitt folk, seier dykkar Gud. 2Tal til Jerusalems hjarte og rop til henne at hennar strid er fullført, at hennar skuld er betalt, at ho har fått dobbelt av Herrens hand for alle sine synder. ... Vis hele teksten

1Trøyst, trøyst mitt folk, seier dykkar Gud. 2Tal til Jerusalems hjarte og rop til henne at hennar strid er fullført, at hennar skuld er betalt, at ho har fått dobbelt av Herrens hand for alle sine synder. 3Ei røyst ropar: Rydd Herrens veg i ørkenen, jamn ut i øydemarka ein veg for vår Gud! 4Kvar dal skal hevast, kvart fjell og kvar haug skal senkast. Bakkete land skal bli til slette og kollane til flat mark. 5Herrens herlegdom skal openberra seg, alle menneske skal saman sjå det. For Herrens munn har tala.

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Jeđđejehket, jeđđejehket mu álbmoga, cealká din Ipmil. 2Sárdnot ustitlaččat Jerusalemii, muitalehket dasa ahte dan šlávvavuohta lea nohkan, ahte dan vealgi lea máksojuvvon, ahte Hearrá lea ráŋggáštan dan guovttegeardásaččat buot dan suttuid dihte. ... Vis hele teksten

1Jeđđejehket, jeđđejehket mu álbmoga, cealká din Ipmil. 2Sárdnot ustitlaččat Jerusalemii, muitalehket dasa ahte dan šlávvavuohta lea nohkan, ahte dan vealgi lea máksojuvvon, ahte Hearrá lea ráŋggáštan dan guovttegeardásaččat buot dan suttuid dihte. 3Jietna čuorvu: Ráhkadehket Hearrái geainnu meahccái, dássejehket ávdin eatnamii geainnu min Ipmilii! 4Leagit bajiduvvojit, várit ja dievát vuoliduvvojit. Luohkkás eatnamat šaddet jalgadassan, ráhpes báikkit duolba eanamin. 5Hearrá hearvásvuohta almmustuvvá, ja buohkat ožžot oaidnit dan. Ná Hearrá lea sárdnon.