Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
44Til korleiaren. Av Korah-songarane. Ein læresalme.
          
   
 2 Gud, vi har høyrt det med eigne øyre,
          våre fedrar har fortalt oss
          om gjerninga du gjorde i deira tid,
          i gamle dagar.
          
   
 3 Med di hand dreiv du folkeslag ut,
          men du planta våre fedrar;
          du fór ille med folka,
          men lét våre fedrar fara fritt.
          
   
 4 Dei tok ikkje landet ved sverd.
          Deira eigen arm gav ingen siger,
          det var di høgre hand og din arm
          og lyset frå ditt andlet,
          for du hadde dei kjær.
          
   
 5 Berre du er min konge og Gud,
          som byd at Jakob skal bergast.
          
   
 6 Ved deg støyter vi fienden ned,
          ved ditt namn trakkar vi på dei som står oss imot.
          
   
 7 For eg set ikkje mi lit til bogen,
          det er ikkje sverdet som bergar meg.
          
   
 8 Nei, du har frelst oss frå fienden,
          dei som hatar oss, gjorde du til skamme.
          
   
 9 Vi frydar oss alltid i Gud,
          vi prisar ditt namn til evig tid.
          
   
10 Likevel har du støytt oss bort og ført skam over oss,
          du drog ikkje ut med våre hærar.
          
   
11 Du lét oss vika tilbake for fienden,
          dei som hata oss, rana til seg hærfang.
          
   
12 Du har gjort oss til slaktefe
          og spreidd oss mellom folka.
          
   
13 Du har selt ditt folk til spottpris,
          du tok ikkje stor betaling.
          
   
14 Du har gjort oss til spott for våre grannar,
          til hån for dei som bur ikring oss.
          
   
15 Du har gjort oss til eit ordtak mellom folka,
          du lèt folkeslag rista på hovudet av oss.
          
   
16 Dagen lang er mi vanære framfor meg,
          andletet er dekt av skam
          
   
17 under ropa frå dei som håner og spottar,
          ved synet av fienden og hemnaren.
          
   
18 Alt dette har kome over oss
          endå vi ikkje har gløymt deg
          og ikkje svike di pakt.
          
   
19 Vårt hjarte har ikkje vendt seg bort,
          våre steg har ikkje bøygd av frå din veg.
          
   
20 Likevel har du knust oss der sjakalar bur,
          og lagt dødsskuggen over oss.
          
   
21 Om vi gløymde vår Guds namn
          og lyfte våre hender til ein framand gud,
          
   
22 så ville vel Gud ha funne det ut,
          han som kjenner dei løynde tankane i hjartet?
          
   
23 Men for di skuld blir vi drepne dagen lang,
          vi blir rekna som slaktesauer.
          
   
24 Reis deg! Kvifor søv du, Herre?
          Vakna, støyt oss ikkje bort for alltid!
          
   
25 Kvifor løyner du ditt andlet,
          kvifor gløymer du vår naud og trengsle?
          
   
26 Vi søkk ned i støvet,
          vi ligg pressa mot jorda.
          
   
27 Reis deg og hjelp oss,
          fri oss ut i di miskunn!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

08. desember 2022

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. 2Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. ... Vis hele teksten

1Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. 2Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. 3En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud! 4Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. 5Herrens herlighet skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det. For Herrens munn har talt.

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Trøyst, trøyst mitt folk, seier dykkar Gud. 2Tal til Jerusalems hjarte og rop til henne at hennar strid er fullført, at hennar skuld er betalt, at ho har fått dobbelt av Herrens hand for alle sine synder. ... Vis hele teksten

1Trøyst, trøyst mitt folk, seier dykkar Gud. 2Tal til Jerusalems hjarte og rop til henne at hennar strid er fullført, at hennar skuld er betalt, at ho har fått dobbelt av Herrens hand for alle sine synder. 3Ei røyst ropar: Rydd Herrens veg i ørkenen, jamn ut i øydemarka ein veg for vår Gud! 4Kvar dal skal hevast, kvart fjell og kvar haug skal senkast. Bakkete land skal bli til slette og kollane til flat mark. 5Herrens herlegdom skal openberra seg, alle menneske skal saman sjå det. For Herrens munn har tala.

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Jeđđejehket, jeđđejehket mu álbmoga, cealká din Ipmil. 2Sárdnot ustitlaččat Jerusalemii, muitalehket dasa ahte dan šlávvavuohta lea nohkan, ahte dan vealgi lea máksojuvvon, ahte Hearrá lea ráŋggáštan dan guovttegeardásaččat buot dan suttuid dihte. ... Vis hele teksten

1Jeđđejehket, jeđđejehket mu álbmoga, cealká din Ipmil. 2Sárdnot ustitlaččat Jerusalemii, muitalehket dasa ahte dan šlávvavuohta lea nohkan, ahte dan vealgi lea máksojuvvon, ahte Hearrá lea ráŋggáštan dan guovttegeardásaččat buot dan suttuid dihte. 3Jietna čuorvu: Ráhkadehket Hearrái geainnu meahccái, dássejehket ávdin eatnamii geainnu min Ipmilii! 4Leagit bajiduvvojit, várit ja dievát vuoliduvvojit. Luohkkás eatnamat šaddet jalgadassan, ráhpes báikkit duolba eanamin. 5Hearrá hearvásvuohta almmustuvvá, ja buohkat ožžot oaidnit dan. Ná Hearrá lea sárdnon.