Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
88Ein song. Ein salme av Korah-songarane. Til korleiaren. Etter «Mahalat leannot». Ein læresalme av esrahitten Heman.
          
   
 2 Herre, du Gud som frelser meg,
          eg ropar til deg dag og natt.
          
   
 3 Lat mi bøn nå fram til deg,
          vend øyret til mitt rop!
          
   
 4 Mitt liv er fylt av ulukker,
          eg står ved dødsrikets rand.
          
   
 5 Eg blir rekna til dei som har gått i grav,
          eg er som ein mann utan kraft.
          
   
 6 Eg er forlaten mellom dei døde,
          lik falne som ligg i grav.
          Du kjem dei ikkje lenger i hug,
          dei er støytte bort frå di hand.
          
   
 7 Du har lagt meg i hòla der nede,
          i det mørke djupet.
          
   
 8 Din harme kviler tungt på meg,
          du lèt dine brotsjøar slå over meg.
          
   
 9 Du har drive venene mine bort
          og fylt dei med avsky for meg.
          Eg er stengd inne, eg kjem ikkje ut,
          
   
10 auget veiknar i mi naud.
        
           Herre, eg ropar til deg kvar dag,
          eg retter hendene ut mot deg.
          
   
11 Gjer du under for dei døde,
          står daudingar opp og prisar deg?
          
   
12 Fortel dei om di miskunn i grava,
          om din truskap i avgrunnen?
          
   
13 Blir dine under kjende i mørkret,
          di rettferd i det gløymde landet?
          
   
14 Eg ropar til deg, Herre,
          kvar morgon kjem mi bøn fram for deg.
          
   
15 Kvifor støyter du meg bort, Herre,
          kvifor løyner du andletet for meg?
          
   
16 Frå ungdomen av har eg vore hjelpelaus, ja, døden nær.
          Du fyller meg med redsle, eg er rådvill.
          
   
17 Din harme slår over meg,
          dine redsler gjer ende på meg.
          
   
18 Dei er omkring meg som vatn heile dagen,
          alle saman omringar meg.
          
   
19 Du har drive vener og frendar bort frå meg,
          mine kjenningar er borte i mørkret.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

08. desember 2022

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. 2Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. ... Vis hele teksten

1Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. 2Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. 3En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud! 4Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. 5Herrens herlighet skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det. For Herrens munn har talt.

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Trøyst, trøyst mitt folk, seier dykkar Gud. 2Tal til Jerusalems hjarte og rop til henne at hennar strid er fullført, at hennar skuld er betalt, at ho har fått dobbelt av Herrens hand for alle sine synder. ... Vis hele teksten

1Trøyst, trøyst mitt folk, seier dykkar Gud. 2Tal til Jerusalems hjarte og rop til henne at hennar strid er fullført, at hennar skuld er betalt, at ho har fått dobbelt av Herrens hand for alle sine synder. 3Ei røyst ropar: Rydd Herrens veg i ørkenen, jamn ut i øydemarka ein veg for vår Gud! 4Kvar dal skal hevast, kvart fjell og kvar haug skal senkast. Bakkete land skal bli til slette og kollane til flat mark. 5Herrens herlegdom skal openberra seg, alle menneske skal saman sjå det. For Herrens munn har tala.

Dagens bibelord

Jesaja 40,1–5

Les i nettbibelen

1Jeđđejehket, jeđđejehket mu álbmoga, cealká din Ipmil. 2Sárdnot ustitlaččat Jerusalemii, muitalehket dasa ahte dan šlávvavuohta lea nohkan, ahte dan vealgi lea máksojuvvon, ahte Hearrá lea ráŋggáštan dan guovttegeardásaččat buot dan suttuid dihte. ... Vis hele teksten

1Jeđđejehket, jeđđejehket mu álbmoga, cealká din Ipmil. 2Sárdnot ustitlaččat Jerusalemii, muitalehket dasa ahte dan šlávvavuohta lea nohkan, ahte dan vealgi lea máksojuvvon, ahte Hearrá lea ráŋggáštan dan guovttegeardásaččat buot dan suttuid dihte. 3Jietna čuorvu: Ráhkadehket Hearrái geainnu meahccái, dássejehket ávdin eatnamii geainnu min Ipmilii! 4Leagit bajiduvvojit, várit ja dievát vuoliduvvojit. Luohkkás eatnamat šaddet jalgadassan, ráhpes báikkit duolba eanamin. 5Hearrá hearvásvuohta almmustuvvá, ja buohkat ožžot oaidnit dan. Ná Hearrá lea sárdnon.