Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >
9Til korleiaren. Etter «Mut labbén». Ein salme av David.
          
   
 2 Eg vil takka deg, Herre, av heile mitt hjarte.
          Eg vil fortelja om alle dine under.
          
   
 3 Eg vil gleda og fryda meg i deg.
          Eg vil lovsyngja ditt namn, du Høgste.
          
   
 4 Når mine fiendar dreg seg attende,
          snublar dei og går til grunne framfor deg.
          
   
 5 For du har gjeve meg rett i mi sak,
          du har sett deg på trona, du rettferdige dommar.
          
   
 6 Du truga folka og utsletta dei lovlause,
          du strauk namnet deira ut for evig.
          
   
 7 Fienden er borte, lagd i ruinar for alltid,
          byar har du rive opp med rot;
          minnet om dei er ikkje meir.
          
   
 8 Men Herren tronar til evig tid,
          til dom har han reist si trone.
          
   
 9 Han dømmer verda med rettferd,
          feller rettferdig dom over folka.
          
   
10 Herren er eit vern for dei undertrykte,
          eit vern når dei er i naud.
          
   
11 Dei som kjenner ditt namn, set si lit til deg.
           Herre, du forlèt ikkje dei som søkjer deg.
          
   
12 Syng for Herren, han som bur på Sion,
          fortel om hans gjerningar mellom folka!
          
   
13 Han som straffar drap, gløymer ikkje;
          han hugsar dei hjelpelauses skrik.
          
   
14 Ver meg nådig, Herre!
          Sjå kor uvenene mine plagar meg.
          Du fører meg opp frå dødens portar
          
   
15 så eg kan lovprisa deg i Sions portar.
          Eg vil jubla over di frelse!
          
   
16 Folka fell i den grava dei grov,
          føtene blir fanga i garnet dei sjølve spente ut.
          
   
17 Herren gjev seg til kjenne, han kjem med rettferd.
          I sine eigne gjerningar blir den lovlause fanga.
          
   
18 Dei lovlause skal fara til dødsriket,
          alle folkeslag som gløymer Gud.
          
   
19 Den fattige blir ikkje gløymd for alltid,
          dei hjelpelause er ikkje for alle tider utan von.
          
   
20 Reis deg, Herre!
          Lat ikkje menneske få makta,
          lat folka få sin dom for ditt andlet.
          
   
21 Fyll dei med redsle, Herre!
          Lat folka skjøna at dei berre er menneske.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. juni 2023

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! ... Vis hele teksten

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! ... Vis hele teksten

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! 4Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene. 5Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! ... Vis hele teksten

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! 4Johannes gásttašeaddji sárdnidii meahcis ahte olbmot galge dahkat jorgalusa ja gásttašuvvot suttuid ándagassii addojupmin 5Su lusa bohte ollu olbmot Jerusalemis ja miehtá Judea. Sii dovddastedje suttuideaset, ja Johannes gásttašii sin Jordaneanus. 6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”