Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Rut

1 2 3 4

< Forrige kapittel

Boas váldá Ruta áhkkán
4Boas manai gávpoga portii ja čohkánii dohko. Go son oinnii lonisteaddji gean son lei namahan, mannamin dakko meattá, de son dajai: “Boađe deike, ustiban, čohkán dása”, ja olmmái čohkánii.  2 Dasto Boas vieččai dasa lohkása gávpoga vuorrasiin ja bivddii singe čohkánit. Go sii ledje čohkánan,  3 de Boas dajai lonisteaddjái: “Noomi gii lea máhccan Moabis, áigu vuovdit dan eananbihtá mii gulai fuolkáseame Elimelekii.  4 Mun dáhtton muitalit dán dutnje dáid olbmuid ja gávpoga vuorrasiid gullut. Lonis dan eananbihtá jos dáhtut, muhto jos it dáhto, de muital munnje, danin go lonistanvuoigatvuohta gullá ovddimustá dutnje, muhto du maŋis dat gullá munnje.” Olmmái vástidii: “Mun lonistan dan.”  5 De Boas dajai: “Dan beaivvi go don oamastat eatnama Noomis, de don oamastat maiddái moablaš Ruta, Noomi bártni leaskka, vai oamehasa namma bisuhuvvo su opmodagas.”  6 De lonisteaddji dajai: “Dalle mun in sáhte lonistit dan alccesan, danin go dat livččii vahágin mu iežan opmodahkii. Lonis don mu lonistepmoša, danin go mun in sáhte dan dahkat.”
   
 7 Israelis lei dovle vierrun lonistettiin dahje lonuhettiin nannet ášši nu ahte nubbi nuolai gápmagis ja attii dan nubbái duođaštussan.  8 Go lonisteaddji dajai Boasii: “Lonis don mu linistepmoša,” de son nuolai gápmagis.
   
 9 Dalle Boas dajai vuorrasiidda ja buot earáide geat ledje das: “Dii lehpet odne dan duođašteaddjin ahte mun oamastan Noomis buot mii gulai Elimelekii, Kiljonii ja Mahlonii. 10 Mun oamastan maiddái moablaš Ruta, Mahlona áhká, vai oamehasa namma bisuhuvvo su opmodagas iige sihkkojuvvo su sogas iige su gávpogis. Dii lehpet odne dan duođašteaddjin.” 11 Ja vuorrasat ja buot earát geat ledje das, dadje: “Mii leat duođašteaddjin. Vare Hearrá dagašii dán nissona gii boahtá du vissui, Rakela ja Lea láhkásažžan, dan guoktá geat ráhkadeigga Israela viesu. Leage fámolaš Efratas, divtte namat beaggit Betlehemis! 12 Vare Hearrá attášii dutnje dán nissona bokte seammá stuorra náli go son atti Peresii, gean Tamar riegádahtii Judai.”
Rut šaddá Davida máttaráhkkun
13 Boas válddii Ruta áhkkán ja veallái suinna. Hearrá divttii Ruta šaddat áhpeheapmin, ja son riegádahtii bártni. 14 Nissonat celke Noomii: “Máidnojuvvon lehkos Hearrá guhte lea addán dutnje lonisteaddji. Son šaddá beakkálmassan Israelis. 15 Son arvvosmahttá du ja atná dus fuola go šattat boarisin. Su lea riegádahttán du mannji gii ráhkista du ja lea dutnje buoret go čieža bártni.” 16 Noomi válddii máná askásis, ja son dat divššui su. 17 Ránnjánissonat adde mánnái nama ja dadje: “Noomi lea ožžon bártni!” Sii gohčodedje su Obedin, ja Obed lei Isaja áhčči, ja Isai Davida áhčči.
   
18 Dát lea Peresa sohkalogahallan: Peresii riegádii Hesron, 19 Hesronii riegádii Ram, Ramii riegádii Amminadab, 20 Amminadabii riegádii Nahšon, Nahšonii riegádii Salma, 21 Salmai riegádii Boas, Boasii riegádii Obed, 22 Obedii riegádii Isai, ja Isajii riegádii David.
< Forrige kapittel

28. november 2022

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøstet meg. 2Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. ... Vis hele teksten

1Den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøstet meg. 2Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. 3Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. 4Den dagen skal dere si: Lovpris Herren, påkall hans navn! Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyd! 5Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjør dette kjent over hele jorden! 6Rop høyt i jubel, dere som bor på Sion! For Israels Hellige er stor, han er midt iblant dere.

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Den dagen skal du seia: Eg takkar deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøysta meg. 2Sjå, Gud er mi frelse, eg er trygg og fryktar ikkje. For Herren er min styrke og min song, og han har vorte mi frelse. ... Vis hele teksten

1Den dagen skal du seia: Eg takkar deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøysta meg. 2Sjå, Gud er mi frelse, eg er trygg og fryktar ikkje. For Herren er min styrke og min song, og han har vorte mi frelse. 3Med glede skal de ausa vatn or kjeldene til frelse. 4Den dagen skal de seia: Lovpris Herren, kall på hans namn! Gjer gjerningane hans kjende mellom folka, forkynn at hans namn er opphøgt! 5Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjer dette kjent over heile jorda! 6Rop høgt i jubel, de som bur på Sion! For Israels Heilage er stor, han er midt iblant dykk.

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Dan beaivvi don dajat: “Mun máinnun du, Hearrá. Don ledjet suhttan munnje, muhto du moarri soaččui, ja don jeđđejit mu. 2Ja nu Ipmil lea mu bestojupmi, mun lean oadjebas inge bala. Hearrá lea mu fápmu ja mu suodji, son besttii mu.” ... Vis hele teksten

1Dan beaivvi don dajat: “Mun máinnun du, Hearrá. Don ledjet suhttan munnje, muhto du moarri soaččui, ja don jeđđejit mu. 2Ja nu Ipmil lea mu bestojupmi, mun lean oadjebas inge bala. Hearrá lea mu fápmu ja mu suodji, son besttii mu.” 3Ilus dii goaivubehtet čázi bestojumi ádjagiin. 4Dan beaivvi dii dadjabehtet: Máidnot Hearrá, rávket su nama, muitalehket álbmogiidda su daguid, gulahehket su aliduvvon nama! 5Rámidehket Hearrá, son lea dahkan stuorra daguid, almmuhehket daid miehtá eatnama! 6Čurvot ávus, dii geat ássabehtet Sionis, danin go stuoris din gaskkas lea Israela Bassi.