Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Nehemja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Forrige kapittelNeste kapittel

Jerusalema muvra huksejuvvo ođđasis
3Bajimusbáhppa Eljašib ja eará báhpat álggahedje barggu. Sii huksejedje Sávzapoartta, vihahedje dan ja bidje dasa uvssaid. Nu sii jotke gitta Meatoartna ja Hananeltoartna rádjái.  2 Das ovddos barge Jeriko olbmát ja dobbelis sin Sakkur, Imri bárdni.
   
 3 Senaalaččat huksejedje Guollepoartta. Sii cehkko dan ja bidje dasa uvssaid main ledje lohkat ja smarttit.  4 Dobbelis sin barggai Hakkosa bártni Uria bárdni Meremot, ja su dobbelis Mešullam gean áhčči lei Berekja, Mešesabela bárdni, ja dobbelis su Sadok, Baana bárdni.  5 Dobbelis su barge Tekoa olbmát, muhto sin njunnošat eai vuollánan bargat hearráidasaset.
   
 6 Boarespoartta divuiga Jojada, Paseaha bárdni, ja Mešullam, Besodja bárdni. Soai ceahkuiga dan ja bijaiga dasa uvssaid main ledje lohkat ja smarttit.  7 Dobbelis sudno barge gibeonlaš Melatja, meronotlaš Jadon ja Gibeona ja Mispa olbmát. Mispa lei Eanu oarjjabeale provinssa eatnanhearrá ráđđenbáiki.  8 Dobbelis sin barggai gollerávdi Ussiel, Harhaja bárdni, ja dobbelis su vuoiddasseaguheaddji Hananja. Soai divuiga muvrra gitta Govdamuvrra rádjái.  9 Das ovddos barggai Refaja, Hura bárdni, Jerusalema nuppi oasi oaivámuš. 10 Dobbelis su, iežas viesu buohta, barggai Jedaja, Harumafa bárdni, ja dobbelis su Hattuš, Hašabneja bárdni.
   
11 Malkia, Harima bárdni, ja Haššub, Pahat-Moaba bárdni, divuiga čuovvovaš muvraoasi ja Uvdnatoartna. 12 Dobbelis sudno barggai ovttas nieiddaidisguin Šallum, Halloheša bárdni, Jerusalema nuppi oasi oaivámuš. 13 Hanun divui Leahkepoartta ovttas Sanoaha ássiiguin. Sii huksejedje dan, bidje dasa uvssaid main ledje lohkat ja smarttit ja divvo vel duhát állana muvrra, gitta Duvdnepoartta rádjái. 14 Duvdnepoartta divui Malkia, Bet-Hakkerema guovllu oaivámučča Rekaba bárdni. Son huksii poartta ođđasis ja bijai dasa uvssaid main ledje lohkat ja smarttit.
   
15 Ájapoartta divui Šallun, Mispa guovllu oaivámučča Kol-Hose bárdni. Son huksii dan ođđasis, govččai dan ja bijai dasa uvssaid main ledje lohkat ja smarttit. Son maiddái divui čáhcejođasláddo gáddemuvrra mii lei gonagasa gilvvagárddi buohta, gitta dan boardaga rádjái mii doalvu vuolás Davida gávpogis. 16 Dobbelis su barggai Nehemja, Asbuka bárdni, Bet-Sura nuppi oasi oaivámuš. Son divui muvrra gitta Davida hávddiid, dahkuláddo ja soahteolbmáid viesu rádjái. 17 Dobbelis su barge levilaččat, namalassii Rehum, Bani bárdni, ja dobbelis su Hašabja, Keila nuppi oasi oaivámuš, gii divui iežas oasi muvrras. 18 Dobbelis sudno barggai Bavvai, Henadada bárdni, Keila nuppi oasi oaivámuš 19 ja dobbelis su eará osiin Eser, Ješua bárdni, Mispa oaivámuš, vearjoviesu boardaga buohta muvračiegas.
   
20 Dobbelis su Baruk, Sakkaja bárdni, divui čuovvovaš oasi, muvrra čiegas gitta bajimusbáhppa Eljašiba viesu uvssa rádjái. 21 Dobbelis su Meremot, Uria bárdni, Hakkosa áddjut, divui čuovvovaš oasi, Eljašiba viesu uvssa rájes gitta viesu geahčái. 22 Dobbelis su barge báhpat geat orro gávpoga birrasis. 23 Dobbelis sin Benjamin ja Haššub barggaiga iežaska viesuid buohta, ja das ovddos Asarja, Maaseja bárdni, Ananja áddjut, barggai iežas viesu buohta.
   
24 Dobbelis su Binnui, Henadada bárdni, divui čuovvovaš oasi Asarja viesu luhtte gitta dan čiega rádjái gokko muvra jorgala eará guvlui. 25 Dobbelis su Palal, Usaja bárdni, barggai čiega buohta ja dan toartna buohta mii báršá šloahtas, bajit toartna buohta mii lea fáktaviesu guoras. Dobbelis su Pedaja, Paroša bárdni, barggai 26 gitta Čáhcepoartta rádjái nuortan ja dan toartna rádjái mii báršá šloahtas. 27 Tekoa olbmát divvo čuovvovaš oasi stuorra báršetoartna rájes gitta Ofela muvrra rádjái.
   
28 Heastapoartta bajábealde barge báhpat, juohkehaš iežas viesu buohta. 29 Dobbelis sin Sadok, Immera bárdni, barggai iežas viesu buohta, ja dobbelis su barggai Šemaja, Šekanja bárdni, Nuortapoartta fákta. 30 Dobbelis su divuiga čuovvovaš oasi Hananja, Šelemja bárdni, ja Hanun, Salafa guđát bárdni. Dobbelis sudno barggai Mešullam, Berekja bárdni, iežas tempelgámmára buohta. 31 Dobbelis su barggai gollerávdi Malkia gitta tempelbálvaleddjiid ja gávpeolbmáid viesu rádjái, Geahčadanpoartta buohta, ja gitta čiega toardnagámmára rádjái. 32 Toardnagámmára ja Sávzapoartta gaskkas barge gollerávdit ja gávpeolbmát.
Note Tekoa: gávpot lullin Judas, profehta Amosa ruovttubáiki. Vrd. \+xt Am 1,1; 2 Muit 11,6.
Note Mispa: gávpot Jerusalema davábealde Benjamina eatnamis, adnojuvvui čoaggananbáikin duopmáriid áigge. Vrd. \+xt Duop 20,1; 1 Sam 7,5.
Forrige kapittelNeste kapittel

10. april 2021

Dagens Bibelord

Johannes 21,4–14

Les i nettbibelen

4Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. 5«Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. ... Vis hele teksten

4Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. 5«Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. 6«Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. 7Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter: «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg – den hadde han tatt av – og kastet seg i sjøen. 8De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen. 9Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne. 10«Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem. 11Simon Peter gikk da om bord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, ett hundre og femtitre i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. 12Jesus sa til dem: «Kom og få mat!» Ingen av disiplene våget å spørre ham: «Hvem er du?» De visste at det var Herren. 13Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem, det samme gjorde han med fisken. 14Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde.