Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Vuosttaš Muitalusaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Forrige kapittelNeste kapittel

Davida sohka
3Hebronis Davidii riegádedje Davidii guhtta bártni. Vuosttašriegádeaddji lei Amnon gean eadni lei jisreellaš Ahinoam, nubbi Daniel gean eadni lei karmellaš Abigajil,  2 goalmmát Absalom gean eadni lei Gešura gonagasa Talmaja nieida Maaka, njealját Adonia gean eadni lei Haggit,  3 viđát Šefatja gean eadni lei Abital, ja guđát Jitream gean eadni lei Davida áhkká Egla.  4 Dát guhtta bártni riegádedje sutnje Hebronis gos son ráđđii čieža jagi ja guhtta mánu. Jerusalemis son ráđđii golbmalogigolbma jagi.
   
 5 Jerusalemis Davidii riegádedje Šima, Šobab, Natan ja Salomo – dán njealljása eadni lei Ammiela nieida Bat-Šua –  6 ja ovcci eará bártni: Jibhar, Elišua, Elifelet,  7 Nogah, Nefeg, Jafia,  8 Elišama, Eljada ja Elifelet.
   
 9 Dát buohkat ledje Davida bártnit, earret daid bártniid geaid liigeáhkát riegádahtte. Sis lei oabbá, Tamar.
   
10 Salomo bárdni lei Rehabeam, su bárdni lei Abia, su Asa, su Jošafat, 11 su Joram, su Ahasja, su Joaš, 12 su Amasja, su Asarja, su Jotam, 13 su Ahas, su Hiskia, su Manasse, 14 su Amon ja su Jošia. 15 Jošia bártnit ledje Johanan, vuosttašriegádeaddji, nubbi Jojakim, goalmmát Sidkia ja njealját Šallum. 16 Jojakima bártnit ledje Jekonja ja Sidkia.
   
17 Jekonjas gii elii fáŋgavuođas, ledje bártnit Šealtiel, 18 Malkiram, Pedaja, Šenassar, Jekamja, Hošama ja Nedabja. 19 Pedaja bártnit ledje Serubbabel ja Šimi. Serubbabela bártnit ledje Mešullam ja Hananja – sudno oabbá lei Šelomit – 20 ja eará vihtta bártni Hašuba, Ohel, Berekja, Hasadja ja Jušab-Hesed. 21 Hananja bártnit ledje Pelatja, Jesaja, Refaja, Arnan, Obadja ja Šekanja. 22 Šekanja bártnit ledje guhtta: Šemaja, Hattuš, Jigal, Bariah, Nearja ja Šafat. 23 Nearja bártnit ledje golbma: Eljoenai, Hiskia ja Asrikam. 24 Eljoenaja bártnit ledje čieža: Hodavja, Eljašib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja ja Anani.
1 Muit 3,1 viser til 2 Sam 3,2-5
Note Daniel: Abigajila bártni nubbi namma lea Kilab, gč. \+xt 2 Sam 3,3.
Note Šallum: nubbi namma lea Joahas, vrd. \+xt 2 Gon 23,30č.
Note Serubbabel: eará Boares Testamentta girjjiin Šealtiel adnojuvvo Serubbabela áhččin. Vrd. \+xt Hag 1,1; 2,23; Esra 3,2.8; Neh 12,1.
Forrige kapittelNeste kapittel

13. april 2021

Dagens Bibelord

Matteus 9,35–38

Les i nettbibelen

35Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. ... Vis hele teksten

35Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. 36Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. 37Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. 38Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»