Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulusa girji romalaččaide

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Forrige kapittel

Dearvvuođat
16Mun ávžžuhan din váldit vuostá oabbámet Foibe, Kenkrea searvegotti bálvaleaddji.  2 Váldet su vuostá Hearrás, nugo lea heivvolaš bassi olbmuide, ja veahkehehket su buot áššiin main son dárbbaša din veahki. Son lea ieš veahkehan eatnagiid, maiddái mu.
   
 3 Celket dearvvuođaid Priskai ja Akvilai, mu bargoguimmiide Kristus Jesusis.  4 Soai leaba leamaš gergosat mannat heakkavárrii mu dihte. Sudno in giitte duššefal mun, muhto maiddái buot báhkiniid searvegottit.  5 Celket dearvvuođaid maiddái searvegoddái mii čoaggana sudno vissui. Celket dearvvuođaid mu ráhkis Epainetosii, gii lei Asia barggu vuosttaš šaddu Kristusii.  6 Celket dearvvuođaid Mariai, gii lea rahčan sakka din ovddas.  7 Celket dearvvuođaid Andronikosii ja Juniasii, geat leaba juvddálaččat dego mun ja mu fáŋgaguoimmit. Sudnos lea buorre beaggin apostaliid gaskkas, ja soai oskkuiga Kristusii ovdal go mun.  8 Celket dearvvuođaid Ampliatusii, mu ráhkis villjii Hearrás.  9 Celket dearvvuođaid Urbanusii, min bargoguoibmái Kristusis, ja mu ráhkis Stakysii. 10 Celket dearvvuođaid Apellesii, Kristusa oskkáldas bálvaleaddjái. Celket dearvvuođaid Aristobulosa dálu olbmuide. 11 Celket dearvvuođaid Herodionii, gii lea juvddálaš dego mun. Celket dearvvuođaid daidda Narkissosa viesu olbmuide geat gullet Hearrái. 12 Celket dearvvuođaid Tryfainai ja Tryfosai, geat áŋgiruššaba Hearrá barggus. Celket dearvvuođaid ráhkis Persisii, gii lea rahčan ollu Hearrá bálvalusas. 13 Celket dearvvuođaid Rufusii, gean Hearrá lea válljen, ja maiddái su eadnái, gii lea leamaš dego eadni munnje maid. 14 Celket dearvvuođaid Asynkritosii, Flegonii, Hermesii, Patrobasii, Hermasii ja vieljaide geat leat sin luhtte. 15 Celket dearvvuođaid Filologosii, Juliai, Nereusii ja su oabbái, ja Olympasii ja buot bassi olbmuide sin luhtte. 16 Buorástahttet guhtet guimmiideattet bassi cummáin. Buot Kristusa searvegottit celket didjiide dearvvuođaid.
   
17 Vieljat, mun rávven din váruhit sis geat dagahit riidduid ja jorralahttet din eret dan oahpas maid dii lehpet oahppan. Allet guoibmádala singuin. 18 Dakkár olbmot eai bálval min Hearrá Kristusa muhto iežaset čoavjji. Čáppa ja fillejeaddji sániiguin sii čádjidahttet ovttageardánis olbmuid. 19 Din jegolašvuohta lea beaggán buohkaide. Danne mun lean ilus din dihte ja sávan din leat čeahpit das mii lea buorre, muhto čuorbbit das mii lea bahá. 20 Vare ráfi Ipmil cuvkešii fargga Sáhtána din julggiid vuollái! Hearrámet Jesus Kristusa árbmu lehkos dinguin.
   
21 Mu bargoguoibmi Timoteus cealká didjiide dearvvuođaid, ja dearvvuođaid celket maiddái mu álbmoga olbmot Lukius, Jason ja Sosipatros. 22 Mun, Tertius, gii lean čállán dán girjji Hearrá bálvalusas, cealkkán didjiide dearvvuođaid. 23 Dearvvuođaid cealká didjiide Gaius, gii lea rahpan viesus munnje ja oppa searvegoddái. Erastos, gávpoga rehketdoalli, ja min viellja Kvartus cealkiba didjiide dearvvuođaid. 24 Hearrámet Jesus Kristusa árbmu lehkos dinguin buohkaiguin! Amen.
Máidnun
25 Máidnojuvvon lehkos Ipmil, geas lea fápmu nanosmahttit din mu evangeliumiin, mii lea sáhka Jesus Kristusa birra. Dan čiegusvuohta lea leamaš čihkkojuvvon agálaš áiggiid rájes, 26 muhto lea dál almmustuvvan profehtalaš čállagiin agálaš Ipmila gohččuma mielde, vai buot álbmogat dolvojuvvošedje oskku gulolašvuhtii. 27 Sutnje, áidna viissis Ipmilii, lehkos gudni ja agálaš rámádus Jesus Kristusa bokte! Amen.
Rom 16,5 viser til 1 Kor 0,0, Kol 4,15
Note vuosttaš šaddu: >\+xt 8,23\+xt*. Gč. \+xt 11,16.
Note Mariai: Maria.
Note Junias: sáhttá maiddái ipmirduvvot nissonnamman: “Junia”. Adnojuvvogo dat nisson- vai olbmánamman, boahtá greikkagiel nama jietnadeamis.
Rom 16,16 viser til 1 Kor 0,0, 2 Kor 0,0, 1 Tess 0,0, 1 Pet 0,0
Note bassi cummáin: kristtalaš oktavuođa mearka, navdimis searvegotti bassi eahkedismállásiid álgu.
Note: Dát vearsa váilu boarráseamos giehtačállosiin. Gč. \+xt 16,20\+xt*.
Rom 16,25 viser til Matt 11,25, Matt 13,11, 1 Kor 0,0, 1 Kor 4,1, Ef 1,9, Ef 3,3, Kol 1,26+
Note: Dát loahpaheaddji máidnun váilu muhtun giehtačállosiin.
Forrige kapittel

15. mai 2021

Dagens Bibelord

Apostelgjerningane 24,10–21

Les i nettbibelen

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. ... Vis hele teksten

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. 11Du kan lett få stadfest at det ikkje er meir enn tolv dagar sidan eg reiste opp til Jerusalem for å tilbe. 12Og ingen har sett meg diskutera med nokon eller eggja opp folk, verken i tempelet eller i synagogane eller nokon annan stad i byen. 13Dei kan heller ikkje prova det dei no klagar meg for. 14Men det vedgår eg: Eg dyrkar våre fedrars Gud gjennom å følgja Vegen, som dei kallar ei sektlære. For eg trur alt det som er skrive i lova og profetane, 15og eg har den same von til Gud som desse har: at rettferdige og urettferdige ein gong skal stå opp frå dei døde. 16Difor legg eg vinn på alltid å ha eit reint samvit for Gud og menneske. 17Etter mange år kom eg for å gje ei gåve til dei fattige i folket mitt og for å ofra. 18Då var det dei fann meg i tempelet, der eg hadde late meg reinsa. Eg samla ikkje folk om meg og laga ikkje uro. 19Men nokre jødar frå Asia såg meg, og det var dei som burde ha møtt fram for deg og kome med skuldingar, om dei hadde hatt nokon. 20Eller så bør dei som står her, sjølve seia kva dei fann meg skuldig i då eg stod for Rådet. 21Det kan vel ikkje berre vera for det eine ordet eg ropa ut då eg stod framfor dei: ‘Det er for oppstoda frå dei døde eg står for retten her i dag.’»