Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Sárdnideaddji girji

Kapittel 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Neste kapittel
1Sárdnideaddji, Davida bártni ja Jerusalema gonagasa, sánit.
Buot lea duššálašvuohta
     2 Duššálašvuođaid duššálašvuohta,
          dadjá Sárdnideaddji,
          duššálašvuođaid duššálašvuohta,
          buot lea duššálašvuohta!
          
   
 3 Mii ávkkiid olbmui lea buot su rahčamušas
          beaivváža vuolde?
          
   
 4 Buolva manná ja buolva boahtá,
          muhto eanan bissu agálaččat.
          
   
 5 Beaivváš badjána ja beaivváš luoitáda,
          de dat gáhččá sadjásis
          gos dat fas badjána.
          
   
 6 Biegga bossu lulás ja jorrá davás,
          dat jorrá ahte jorrá,
          ja jorramiiddásis dat ain máhccá.
          
   
 7 Buot jogat golget merrii,
          muhto mearra ii dieva,
          ja dan báikái gosa jogat leat golgan,
          dasa dat ain golget.
          
   
 8 Buot áššit johtet iežaset váibadeaddji jođu,
          olbmo sánit eai máhte cealkit buot.
          Čalbmi ii gallán oaidnimis
          iige beallji dieva gullamis.
          
   
 9 Mii lea leamaš, dat lea ain,
          mii lea dáhpáhuvvan, dat dáhpáhuvvá fas;
          ii leat mihkkege ođđasiid beaivváža vuolde.
          
   
10 Jos lea mihkkege man birra daddjojuvvo:
          “Geahča, dát lea ođas”,
          de dattetge dat lea leamaš ovdalaš áiggiid,
          guhká ovdal min.
          
   
11 Ii oktage muitte dološ dáhpáhusaid,
          ja boahtti buolvvat vajálduhttet dange
          mii vel dáhpáhuvvá.

Sárdnideaddji ohcá eallima ulbmila
12 Mun, Sárdnideaddji, ledjen Israela gonagas Jerusalemis. 13 Mun mearridin guorahallat ja diđoštit viissisvuođain buot mii dáhpáhuvvá almmi vuolde. Dán lossa barggu Ipmil lea addán olbmo giksin. 14 Mun gehččen buot mii dáhpáhuvvá beaivváža vuolde: Buot lea duššálašvuohta ja biekka váinnuheapmi.
          
   
15 Moalkkas ii sáhte šaddat njuolgadin,
          dat mii váilu, ii sáhte lohkkojuvvot.
   
16 Mun jurddašin: Mun lean joksan ain eambbo viisodaga, eambbo go oktage gii lea ráđđen Jerusalemis ovdal mu, ja lean vurken váibmosan ollu viisodaga ja dieđu. 17 Ja mun mearridin ipmirdit mii lea viisodat ja diehtu, mii lea jallodat ja jierpmehisvuohta, muhto mun lean ipmirdan ahte datge lei biekka váinnuheapmi.
          
   
18 Gos lea ollu viisodat, das lea ollu váivi,
          ja gii lasiha dieđu, dat lasiha bákčasa.
Sárd 1,1 viser til t 0,0
Note Sárdnideaddji: Masorehtalaš teavsttas lea sátni kohelet, mii sáhttá leat suorggiduvvon sánis mii mearkkaša “searvegoddi” dahje “čoakkalmas”. \fq Jerusalema gonagasa: Dán oktavuođas čujuhuvvo Davida náli gonagassii, jáhkkimis viissis gonagas Salomoi.
Sárd 1,2 viser til l 0,0+, rd 0,0
Note duššálašvuohta: Seammá sáni sáhttá jorgalit sániiguin “dušši”, “guorusvuohta”, “nohkavašvuohta” ja “vuoiŋŋanas”.
Sárd 1,8 viser til t 0,0
Neste kapittel

28. februar 2021

Dagens Bibelord

Lukas 7,36–50

Les i nettbibelen

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. ... Vis hele teksten

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. 37No var det ei kvinne der i byen som levde eit syndefullt liv. Då ho fekk vita at Jesus låg til bords hos farisearen, kom ho dit med ei alabastkrukke med dyr salve. 38Ho vart ståande bak Jesus, nede ved føtene, og gret. Så tok ho til å fukta føtene hans med tårene og tørka dei med håret sitt. Ho kyste føtene hans og smurde dei med salven. 39Då farisearen som hadde bede han heim, såg det, tenkte han med seg: «Var denne mannen ein profet, visste han kva slag kvinne det er som tek i han, at ho lever eit syndefullt liv.» 40Då tok Jesus til orde og sa til farisearen: «Simon, eg har noko å seia deg.» «Tal, meister», svara han. 41Jesus sa: «To menn stod i skuld til ein som lånte ut pengar. Den eine var skuldig fem hundre denarar, den andre femti. 42Men då dei ikkje hadde noko å betala med, ettergav han dei begge skulda. Kven av dei vil halda mest av han?» 43«Den han ettergav mest, tenkjer eg», svara Simon. «Du har rett», sa Jesus. 44Så vende han seg til kvinna og sa til Simon: «Ser du denne kvinna? Eg kom inn i ditt hus; du gav meg ikkje vatn til føtene mine, men ho fukta dei med tårer og tørka dei med håret sitt. 45Du helsa meg ikkje velkomen med eit kyss, men ho har ikkje halde opp med å kyssa føtene mine heilt frå eg kom inn. 46Du salva ikkje hovudet mitt med olje, men ho smurde føtene mine med velluktande salve. 47Difor seier eg deg: Dei mange syndene hennar er tilgjevne, difor har ho vist stor kjærleik. Men den som får tilgjeve lite, elskar lite.» 48Så sa han til kvinna: «Syndene dine er tilgjevne.» 49Då tok dei andre gjestene til å tenkja med seg: «Kven er han, som jamvel tilgjev synder?» 50Men Jesus sa til kvinna: «Trua di har frelst deg. Gå i fred!»