Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Matteusa evangelium

Kapittel 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Neste kapittel

Jesusa sohkalogahallan
1Dát lea Jesus Kristusa, Davida bártni ja Abrahama bártni, sohkalogahallan:  2 Abrahamii riegádii Isak, Isakii riegádii Jakob, Jakobii riegádedje Juda ja su vieljat,  3 Judai riegádeigga Peres ja Sera, geaid eadni lei Tamar, Peresii riegádii Hesron, Hesronii riegádii Aram,  4 Aramii riegádii Amminadab, Amminadabii riegádii Nahšon, Nahšonii riegádii Salma,  5 Salmai riegádii Boas, gean eadni lei Rahab, Boasii riegádii Obed, gean eadni lei Rut, Obedii riegádii Isai,  6 ja Isajii riegádii David, gonagas.
        Davidii riegádii Salomo, gean eadni lei Uria áhkká,
 7 Salomoi riegádii Rehabeam, Rehabeamii riegádii Abia, Abiai riegádii Asaf,  8 Asafii riegádii Jošafat, Jošafatii riegádii Joram, Joramii riegádii Ussia,  9 Ussiai riegádii Jotam, Jotamii riegádii Ahas, Ahasii riegádii Hiskia, 10 Hiskiai riegádii Manasse, Manassei riegádii Amos, Amosii riegádii Jošia, 11 Jošiai riegádedje Jojakin ja su vieljat dan áigge go álbmot dolvojuvvui Babylonii.
   
12 Maŋŋil go álbmot dolvojuvvui Babylonii, de Jojakinii riegádii Šealtiel, Šealtielii riegádii Serubbabel, 13 Serubbabelii riegádii Abihud, Abihudii riegádii Eljakim, Eljakimii riegádii Asur, 14 Asurii riegádii Sadok, Sadokii riegádii Akim, Akimii riegádii Elihud, 15 Elihudii riegádii Eleasar, Eleasarii riegádii Mattan, Mattanii riegádii Jakob, 16 ja Jakobii riegádii Josef, Maria boadnjá. Maria riegádahtii Jesusa, gii gohčoduvvo Kristusin.
   
17 Nu leat nappo oktiibuot njealljenuppelohkái buolvva Abrahama rájes Davida rádjái, njealljenuppelohkái buolvva Davida rájes Babylonia fáŋgavuođa rádjái, ja njealljenuppelohkái buolvva Babylonia fáŋgavuođa rájes Kristusa rádjái.
Jesusa riegádeapmi
18 Jesus Kristusa riegádeapmi dáhpáhuvai ná: Maria, Jesusa eadni, lei lohpádallan Josefiin. Ovdal go soai leigga ealligoahtán ovttas, de bođii albmosii ahte Maria lei máná vuostá Bassi Vuoiŋŋa bokte. 19 Josef, su boadnjá, lei vuoiggalaš olmmái iige dáhtton heahppášuhttit su, ja son áiggui earránit sus suollemasat. 20 Muhto go Josef lei mearridan dahkat nu, de Hearrá eŋgel almmustuvai sutnje niegus ja celkkii: “Josef, Davida bárdni, ale bala váldimis Maria áhkkán, dasgo mánná mii lea su siste, lea sahkanan Bassi Vuoiŋŋas. 21 Son riegádahttá bártni, ja don galggat bidjat bárdnái namman Jesus, dasgo son beastá iežas álbmoga sin suttuin.” 22 Buot dát dáhpáhuvai vai ollašuvvá dat maid Hearrá lei cealkán profehta bokte: 23  Geahča, nieida šaddá máná vuostá ja riegádahttá bártni, ja sutnje biddjojuvvo namman Immanuel – dat mearkkaša: Ipmil lea minguin. 24 Go Josef gohccái nahkáriin, de son dagai nugo Hearrá eŋgel lei gohččon, ja válddii Maria áhkkán. 25 Son ii eallán suinna ovdal go Maria lei riegádahttán bártni. Josef bijai bárdnái namman Jesus.
Matt 1,1 viser til 1 Mos 22,18, 1 Muit 17,11
Note Matteusa evangelium: Muhtun giehtačállosiin lea: “Matteusa mielde”. evangelium.
Note Jakob: Jakob.
Matt 1,18 viser til Luk 1,26
Note lohpádallan: Juvddálaš lága mielde lohpádallan čanai, ja dan sáhtii loahpahit dušše earráneami bokte. Náittosdili ovttaseallin álggii easkka heajaid maŋŋil.
Matt 1,21 viser til l 0,0, Apd 4,12
Note Jesus: greikkagiel hápmi hebrealaš namas Ješua, “Hearrá beastá”; oanehis hápmi namas Jehošua, dávjá hámis “Josua”.
Matt 1,23 viser til Jes 7,14
Note Immanuel: guokte hebreagiel sáni immanu “minguin”, ja El “Ipmil”. Vrd. Jesusa lohpádusa \+xt 28,20\+xt* ahte son lea máhttájeddjiidis mielde.
Neste kapittel

28. februar 2021

Dagens Bibelord

Lukas 7,36–50

Les i nettbibelen

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. ... Vis hele teksten

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. 37No var det ei kvinne der i byen som levde eit syndefullt liv. Då ho fekk vita at Jesus låg til bords hos farisearen, kom ho dit med ei alabastkrukke med dyr salve. 38Ho vart ståande bak Jesus, nede ved føtene, og gret. Så tok ho til å fukta føtene hans med tårene og tørka dei med håret sitt. Ho kyste føtene hans og smurde dei med salven. 39Då farisearen som hadde bede han heim, såg det, tenkte han med seg: «Var denne mannen ein profet, visste han kva slag kvinne det er som tek i han, at ho lever eit syndefullt liv.» 40Då tok Jesus til orde og sa til farisearen: «Simon, eg har noko å seia deg.» «Tal, meister», svara han. 41Jesus sa: «To menn stod i skuld til ein som lånte ut pengar. Den eine var skuldig fem hundre denarar, den andre femti. 42Men då dei ikkje hadde noko å betala med, ettergav han dei begge skulda. Kven av dei vil halda mest av han?» 43«Den han ettergav mest, tenkjer eg», svara Simon. «Du har rett», sa Jesus. 44Så vende han seg til kvinna og sa til Simon: «Ser du denne kvinna? Eg kom inn i ditt hus; du gav meg ikkje vatn til føtene mine, men ho fukta dei med tårer og tørka dei med håret sitt. 45Du helsa meg ikkje velkomen med eit kyss, men ho har ikkje halde opp med å kyssa føtene mine heilt frå eg kom inn. 46Du salva ikkje hovudet mitt med olje, men ho smurde føtene mine med velluktande salve. 47Difor seier eg deg: Dei mange syndene hennar er tilgjevne, difor har ho vist stor kjærleik. Men den som får tilgjeve lite, elskar lite.» 48Så sa han til kvinna: «Syndene dine er tilgjevne.» 49Då tok dei andre gjestene til å tenkja med seg: «Kven er han, som jamvel tilgjev synder?» 50Men Jesus sa til kvinna: «Trua di har frelst deg. Gå i fred!»