Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulusa girji romalaččaide

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Forrige kapittelNeste kapittel

Kristtalaš eallin
12Vieljat, mun rávven din Ipmila árbmugasvuođa dihte: Buktet rupmašeattet ealli ja bassi oaffarin mii dohkke Ipmilii. Dát lea din vuoiŋŋalaš ipmilbálvalus.  2 Allet heivet iežadet dán máilmmi mielde, muhto nuppástuvvet nu ahte ođasmahttibehtet iežadet miela, vai áddešeiddet mii Ipmila dáhttu lea: dat mii lea buorre, su miela mielde ja ollis.
Searvegotti árpmuattáldagat
 3 Dan árpmus maid Ipmil lea addán munnje, mun dajan iešguhtiige dis: Allet ane iežadet alibun go lea heivvolaš, muhto lehket jierpmálaččat, iešguhtege dan oskku mihtu mielde maid Ipmil lea addán.  4 Dasgo nugo mis lea okta rumaš ja das leat máŋga lahtu main guđesge lea sierra doaibma,  5 nu maiddái mii buohkat leat okta rumaš Kristusis, muhto sierra mii leat guhtet guimmiideamet lahtut.  6 Mis leat iešguđetlágan árpmuattáldagat, juohkehaččas dan árpmu mielde maid Ipmil lea addán midjiide. Dat geas lea profehtalaš attáldat, geavahehkos dan oskkus mielde.  7 Dat geas lea bálvalus, bálvalehkos, dat gii lea oahpaheaddji, oahpahehkos.  8 Dat gii lea ožžon arvvosmahttima attáldaga, arvvosmahttos. Dat gii addá opmodagastis, addos árvasit; dat gii jođiha, jođihehkos áŋgirvuođain; dat gii čájeha váibmoláđisvuođa, dahkos dan iluin.
   
 9 Lehkos din ráhkisvuohta duohta. Fasttášehket bahá, dollet gitta das mii lea buorre. 10 Ráhkistehket guhtet guimmiideattet váimmolaččat dego vieljažat, atnet guhtet guimmiideattet gudnis. 11 Lehket áŋgirat, alletge láikkit, bullos dis Vuoiŋŋa dolla, bálvalehket Hearrá. 12 Illudehket doaivagis, lehket gierdavaččat áŧestusas, rohkadallet heaittekeahttá. 13 Veahkehehket bassi olbmuid oažžut maid sii dárbbašit, lehket árvasat. 14 Buressivdnidehket daid geat doarrádallet din, buressivdnidehket, alletge garut. 15 Illudehket daiguin geat leat ilus, čirrot daiguin geat čirrot. 16 Lehket ovttamielalaččat guhtet guimmiideattetguin. Allet ane iežadet buorebun go earáid, muhto lehket vuollegaččat, alletge viissástala. 17 Allet mávssat geasage bahá baháin, muhto váinnuhehket dan mii lea buorre buohkaide. 18 Ellet ráfis buot olbmuiguin dađi mielde go lea vejolaš ja nu guhkás go sáhttibehtet. 19 Ráhkkásiiddán, allet ieža mávssat, muhto addet saji Ipmila moarrái. Dasgo lea čállojuvvon: Duopmu gullá munnje, mun mávssahan, cealká Hearrá. 20 Ja velá: Jos du vašálaš nealgu, de atte sutnje borrat; jos sus lea goiku, de atte sutnje juhkat. Dalle don čohkket buolli hilaid su oaivvi ala. 21 Ale vuoittáhala bahái, muhto vuoitte bahá buriin!
Rom 12,1 viser til Rom 6,13, 1 Pet 0,0
Note Vieljat: Paulus atná dávjá dan sáni go lea sahká kristtalaš searvevuođas. vieljat ja oappát.
Rom 12,8 viser til 2 Kor 0,0, 1 Pet 0,0
Note dat gii jođiha: sáhttá maid jorgaluvvot “dat gii berošta”.
Rom 12,20 viser til t 0,0
Forrige kapittelNeste kapittel

15. mai 2021

Dagens Bibelord

Apostelgjerningane 24,10–21

Les i nettbibelen

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. ... Vis hele teksten

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. 11Du kan lett få stadfest at det ikkje er meir enn tolv dagar sidan eg reiste opp til Jerusalem for å tilbe. 12Og ingen har sett meg diskutera med nokon eller eggja opp folk, verken i tempelet eller i synagogane eller nokon annan stad i byen. 13Dei kan heller ikkje prova det dei no klagar meg for. 14Men det vedgår eg: Eg dyrkar våre fedrars Gud gjennom å følgja Vegen, som dei kallar ei sektlære. For eg trur alt det som er skrive i lova og profetane, 15og eg har den same von til Gud som desse har: at rettferdige og urettferdige ein gong skal stå opp frå dei døde. 16Difor legg eg vinn på alltid å ha eit reint samvit for Gud og menneske. 17Etter mange år kom eg for å gje ei gåve til dei fattige i folket mitt og for å ofra. 18Då var det dei fann meg i tempelet, der eg hadde late meg reinsa. Eg samla ikkje folk om meg og laga ikkje uro. 19Men nokre jødar frå Asia såg meg, og det var dei som burde ha møtt fram for deg og kome med skuldingar, om dei hadde hatt nokon. 20Eller så bør dei som står her, sjølve seia kva dei fann meg skuldig i då eg stod for Rådet. 21Det kan vel ikkje berre vera for det eine ordet eg ropa ut då eg stod framfor dei: ‘Det er for oppstoda frå dei døde eg står for retten her i dag.’»