Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Vuosttaš Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Neste kapittel

Ipmil sivdnida máilmmi
1Álggus Ipmil sivdnidii almmi ja eatnama.
   
 2 Eanan lei ávdin ja guorus, seavdnjatvuohta govččai čiekŋalasa, ja Ipmila Vuoigŋa sattáhalai čáziid badjel.  3 Ipmil celkkii: “Šaddos čuovga!” Ja čuovga šattai.  4 Ipmil oinnii ahte čuovga lei buorre. Ipmil earuhii čuovgga seavdnjadasas,  5 ja son gohčui čuovgga beaivin, ja seavdnjadasa son gohčui idjan. Šattai eahket ja šattai iđit, vuosttaš beaivvi.
   
 6 Ipmil celkkii: “Šaddos gomuvuohta čáziid gaskii, ja earuhehkos dat čáziid čáziin.” Ja nu šattai.  7 Ipmil dagai gomuvuođa ja earuhii daid čáziid mat leat gomuvuođa vuolde dain čáziin mat leat gomuvuođa badjelis. Nu šattai,  8 ja Ipmil gohčui gomuvuođa albmin. Šattai eahket ja šattai iđit, nuppi beaivvi.
   
 9 Ipmil celkkii: “Čoagganehkoset čázit almmi vuolde ovtta sadjái, ja ihtos goikeeanan.” Ja nu šattai. 10 Ipmil gohčui goikása eanamin, ja čáhcečoagganeami son gohčui mearran. Ja Ipmil oinnii ahte dat lei buorre. 11 Ipmil celkkii: “Šaddos eanan ruonasin, šaddoset eatnama alde šattut mat dahket siepmaniid ja iešguđetlágán šattosmuorat maid šaddosiin leat siepmanat.” Ja nu šattai. 12 Eanan šaddadii ruotnasa, iešguđetlágán šattuid mat dahket siepmaniid ja iešguđetlágán muoraid maid šaddosiin leat siepmanat. Ipmil oinnii ahte dat lei buorre. 13 Šattai eahket ja šattai iđit, goalmmát beaivvi.
   
14 Ipmil celkkii: “Šaddoset čuovggat almmi gomuvuhtii earuhit beaivvi ijas, ja lehkoset dat áiggiid, beivviid ja jagiid mearkan. 15 Báitoset dat almmi gomuvuođas ja addoset čuovgga eatnamii.” Ja nu šattai. 16 Ipmil dagai guokte stuorra čuovgga, stuoribu ráđđet beaivvi ja uhcibu ráđđet ija, ja násttiid. 17 Ipmil bijai daid almmi gomuvuhtii čuovgat eatnamii, 18 ráđđet beaivvi ja ija ja earuhit čuovgga seavdnjadasas. Ipmil oinnii ahte dat lei buorre. 19 Šattai eahket ja šattai iđit, njealját beaivvi.
   
20 Ipmil celkkii: “Giđđudehkoset heakkalaččat čáziin ja girdoset lottit eatnama badjelis almmi gomuvuođa vuolde.” 21 Ja Ipmil sivdnidii stuorra mearraelliid ja buotlágán heakkalaččaid mat guđaidit čáziin, ja buot lottiid šlájaid. Ja Ipmil oinnii ahte dat lei buorre. 22 Ipmil buressivdnidii daid ja celkkii: “Lehket šattolaččat ja lassánehket ja devdet meara čáziid, ja lassánehkoset lottit eatnama alde.” 23 Šattai eahket ja šattai iđit, viđát beaivvi.
   
24 Ipmil celkkii: “Šaddadehkos eanan buotlágán heakkalaččaid, buot omiid, njoammuid ja fuođđuid šlájaid.” Ja nu šattai. 25 Ipmil dagai fuođđuid, omiid ja eatnama njoammuid, buot elliid šlájaid. Ja Ipmil oinnii ahte dat lei buorre.
   
26 Ipmil celkkii: “Dahkkot olbmo, dahkkot su iežamet govvan, iežamet láhkásažžan! Ráđđejehkoset sii meara guliid, almmi lottiid, šibihiid, buot spiriid ja buot njoammuid mat lihkadit eatnama alde.” 27 Ja Ipmil sivdnidii olbmo iežas govvan, Ipmila govvan son sivdnidii su, olmmájin ja nissonin son sivdnidii sudno. 28 Ipmil buressivdnidii sudno ja celkkii sudnuide: “Leahkki šattolaččat ja eatnáneahkki, deavdi eatnama ja dahkki dan alcceseatte vuolibužžan. Ráđđejeahkki meara guliid, almmi lottiid ja buot elliid mat lihkadit eatnama alde.”
   
29 Ipmil celkkii vel: “Mun attán dudnuide buot šattuid mat dahket siepmaniid, nu ollu go dat leat oppa eatnama miehtá, ja buot muoraid maid šaddosiin leat siepmanat. Lehkoset dat dudno biebmun. 30 Ja buot meahcielliide ja almmi lottiide ja buot dasa mii lihkada eatnama alde, buot dasa mas lea eallinvuoigŋa, mun attán ruonas šattuid biebmun.” Ja nu šattai. 31 Ipmil geahčai buot maid lei dahkan, ja dat lei hui buorre. Šattai eahket ja šattai iđit, guđát beaivvi.
1 Mos 1,1 viser til 1 Mos 2,4, 1 Mos 33,6, Jer 32,17, Joh 1,1-3, Kol 1,16
Note sivdnidii: Dan hebreagiel vearbbas mii dás adnojuvvo, lea álo Ipmil subjeaktan.
Note Ipmila Vuoigŋa: hebreagiel sátni ruah, mearkkaša “vuoigŋa”, “biegga” ja “vuoiŋŋanas”.
Note šattai eahket ja šattai iđit: idja ja beaivi.
1 Mos 1,7 viser til l 0,0
Note čáziin mat leat gomuvuođa badjelis: almmimearra. Vrd. \+xt 7,11; Sál 104,2eč; Job 36,27č.
1 Mos 1,16 viser til l 0,0
1 Mos 1,26 viser til 1 Mos 5,1-3, 1 Mos 9,6, l 0,0
Note olbmo: hebreagillii adam.
1 Mos 1,27 viser til 1 Mos 2,7-21, Matt 19,4, 1 Kor 0,0
Note olmmájin ja nissonin: Masorehtalaš teavsttas lea “olbmábealle ja nissonbealle”.
Neste kapittel

15. mai 2021

Dagens Bibelord

Apostelgjerningane 24,10–21

Les i nettbibelen

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. ... Vis hele teksten

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. 11Du kan lett få stadfest at det ikkje er meir enn tolv dagar sidan eg reiste opp til Jerusalem for å tilbe. 12Og ingen har sett meg diskutera med nokon eller eggja opp folk, verken i tempelet eller i synagogane eller nokon annan stad i byen. 13Dei kan heller ikkje prova det dei no klagar meg for. 14Men det vedgår eg: Eg dyrkar våre fedrars Gud gjennom å følgja Vegen, som dei kallar ei sektlære. For eg trur alt det som er skrive i lova og profetane, 15og eg har den same von til Gud som desse har: at rettferdige og urettferdige ein gong skal stå opp frå dei døde. 16Difor legg eg vinn på alltid å ha eit reint samvit for Gud og menneske. 17Etter mange år kom eg for å gje ei gåve til dei fattige i folket mitt og for å ofra. 18Då var det dei fann meg i tempelet, der eg hadde late meg reinsa. Eg samla ikkje folk om meg og laga ikkje uro. 19Men nokre jødar frå Asia såg meg, og det var dei som burde ha møtt fram for deg og kome med skuldingar, om dei hadde hatt nokon. 20Eller så bør dei som står her, sjølve seia kva dei fann meg skuldig i då eg stod for Rådet. 21Det kan vel ikkje berre vera for det eine ordet eg ropa ut då eg stod framfor dei: ‘Det er for oppstoda frå dei døde eg står for retten her i dag.’»