Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Matteusa evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Neste kapittel

Jesusa sohkalogahallan
1Dát lea Jesus Kristusa, Davida bártni ja Abrahama bártni, sohkalogahallan:  2 Abrahamii riegádii Isak, Isakii riegádii Jakob, Jakobii riegádedje Juda ja su vieljat,  3 Judai riegádeigga Peres ja Sera, geaid eadni lei Tamar, Peresii riegádii Hesron, Hesronii riegádii Aram,  4 Aramii riegádii Amminadab, Amminadabii riegádii Nahšon, Nahšonii riegádii Salma,  5 Salmai riegádii Boas, gean eadni lei Rahab, Boasii riegádii Obed, gean eadni lei Rut, Obedii riegádii Isai,  6 ja Isajii riegádii David, gonagas.
        Davidii riegádii Salomo, gean eadni lei Uria áhkká,
 7 Salomoi riegádii Rehabeam, Rehabeamii riegádii Abia, Abiai riegádii Asaf,  8 Asafii riegádii Jošafat, Jošafatii riegádii Joram, Joramii riegádii Ussia,  9 Ussiai riegádii Jotam, Jotamii riegádii Ahas, Ahasii riegádii Hiskia, 10 Hiskiai riegádii Manasse, Manassei riegádii Amos, Amosii riegádii Jošia, 11 Jošiai riegádedje Jojakin ja su vieljat dan áigge go álbmot dolvojuvvui Babylonii.
   
12 Maŋŋil go álbmot dolvojuvvui Babylonii, de Jojakinii riegádii Šealtiel, Šealtielii riegádii Serubbabel, 13 Serubbabelii riegádii Abihud, Abihudii riegádii Eljakim, Eljakimii riegádii Asur, 14 Asurii riegádii Sadok, Sadokii riegádii Akim, Akimii riegádii Elihud, 15 Elihudii riegádii Eleasar, Eleasarii riegádii Mattan, Mattanii riegádii Jakob, 16 ja Jakobii riegádii Josef, Maria boadnjá. Maria riegádahtii Jesusa, gii gohčoduvvo Kristusin.
   
17 Nu leat nappo oktiibuot njealljenuppelohkái buolvva Abrahama rájes Davida rádjái, njealljenuppelohkái buolvva Davida rájes Babylonia fáŋgavuođa rádjái, ja njealljenuppelohkái buolvva Babylonia fáŋgavuođa rájes Kristusa rádjái.
Jesusa riegádeapmi
18 Jesus Kristusa riegádeapmi dáhpáhuvai ná: Maria, Jesusa eadni, lei lohpádallan Josefiin. Ovdal go soai leigga ealligoahtán ovttas, de bođii albmosii ahte Maria lei máná vuostá Bassi Vuoiŋŋa bokte. 19 Josef, su boadnjá, lei vuoiggalaš olmmái iige dáhtton heahppášuhttit su, ja son áiggui earránit sus suollemasat. 20 Muhto go Josef lei mearridan dahkat nu, de Hearrá eŋgel almmustuvai sutnje niegus ja celkkii: “Josef, Davida bárdni, ale bala váldimis Maria áhkkán, dasgo mánná mii lea su siste, lea sahkanan Bassi Vuoiŋŋas. 21 Son riegádahttá bártni, ja don galggat bidjat bárdnái namman Jesus, dasgo son beastá iežas álbmoga sin suttuin.” 22 Buot dát dáhpáhuvai vai ollašuvvá dat maid Hearrá lei cealkán profehta bokte: 23  Geahča, nieida šaddá máná vuostá ja riegádahttá bártni, ja sutnje biddjojuvvo namman Immanuel – dat mearkkaša: Ipmil lea minguin. 24 Go Josef gohccái nahkáriin, de son dagai nugo Hearrá eŋgel lei gohččon, ja válddii Maria áhkkán. 25 Son ii eallán suinna ovdal go Maria lei riegádahttán bártni. Josef bijai bárdnái namman Jesus.
Matt 1,1 viser til 1 Mos 22,18, 1 Muit 17,11
Note Matteusa evangelium: Muhtun giehtačállosiin lea: “Matteusa mielde”. evangelium.
Note Jakob: Jakob.
Matt 1,18 viser til Luk 1,26
Note lohpádallan: Juvddálaš lága mielde lohpádallan čanai, ja dan sáhtii loahpahit dušše earráneami bokte. Náittosdili ovttaseallin álggii easkka heajaid maŋŋil.
Matt 1,21 viser til l 0,0, Apd 4,12
Note Jesus: greikkagiel hápmi hebrealaš namas Ješua, “Hearrá beastá”; oanehis hápmi namas Jehošua, dávjá hámis “Josua”.
Matt 1,23 viser til Jes 7,14
Note Immanuel: guokte hebreagiel sáni immanu “minguin”, ja El “Ipmil”. Vrd. Jesusa lohpádusa \+xt 28,20\+xt* ahte son lea máhttájeddjiidis mielde.
Neste kapittel

06. mai 2021

Dagens Bibelord

1. Kongebok 3,5–14

Les i nettbibelen

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» ... Vis hele teksten

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» 6Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. 7Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. 8Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. 9Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?» 10At Salomo svarte dette, var godt i Herrens øyne. 11Og Gud sa til ham: «Siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, 12så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg. 13Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg: både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. 14Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv.»