Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulusa girji Titusii

1 2 3

Forrige kapittel

Ođđasis riegádeapmi ja ođasmuvvan
3Muittut sidjiide ahte sii galget leat oaivámuččaide ja eiseválddiide vuolibuččat, jeagadit sin ja leat geargadat buot buriide daguide.  2 Sii eai oaččo bilkidit guđege eaige leat riidujat, muhto galget leat ustitlaččat ja láđđásat buot olbmuide.  3 Maiddái mii leimmet oktii jierpmeheamit ja jeagoheamit, leimmet čádjidan ja juohkelágan anistumiid ja himuid šlávat. Mii eliimet bahávuođas ja gáđašvuođas, vašuhuvvuimet ja vašuheimmet guhtet guimmiideamet.  4 Muhto go min Ipmila ja Beasti buorrevuohta ja ráhkisvuohta almmustuvai olbmuide,  5 de son besttii min, ii min vanhurskkis daguid dihte, muhto danin go son lea váibmoláđis. Son besttii min ja basai min buhtisin, nu ahte mii riegádeimmet ođđasis ja Bassi Vuoigŋa ođasmahtii min.  6 Dán Vuoiŋŋa son lea golggahan valljugasat min badjelii Jesus Kristusa, beastámet, bokte,  7 vai mii su árpmus dahkkojuvvot vanhurskkisin ja árbet agálaš eallima, nugo mii doaivut.
   
 8 Dát sátni lea luohtehahtti, ja mun dáhtun du deattuhit dáid áššiid, vai dat geat oskot Ipmilii, dahket áŋgirit buriid. Buot dát lea olbmuide buorre ja ávkkálaš.  9 Vealtta jallas nákkuin, sohkalogahallamiin ja láhkii guoski riidduin ja digaštallamiin, danne go dat leat ávkkeheamit ja duššit. 10 Vuolgge eret vearreoahpaheaddjis, go vuos leat cuiggodan su oktii dahje guktii. 11 Donhan dieđát ahte dakkár olmmoš lea čádjidan ja sudduda. Son dubme ieš iežas.
Loahppasánit
12 Go mun vuolggahan du lusa Artemasa dahje Tykikosa, de doama boahtit mu lusa Nikopolisii gos mun áiggun orrut dálvvi. 13 Ráhkkanahte láhkadovdi Zenasa ja Apollosa bures mátkái, vai sudnos ii váillo mihkkege. 14 Ohpposet maiddái min olbmot dahkat buriid go dárbbašuvvo, vai sin osku ii leat almmá šaddosiid haga.
   
15 Buohkat dáppe mu luhtte celket dutnje dearvvuođaid. Cealkke dearvvuođaid buot min oskkolaš ustibiidda. Árbmu didjiide buohkaide!
Tit 3,2 viser til Fil 4,5
Tit 3,5 viser til Joh 3,5, Apd 22,16, 1 Kor 0,0, Ef 5,26, 2 Tim 0,0
Note basai min … riegádeimmet ođđasis: gásta.
Tit 3,6 viser til Joel 3,1
Tit 3,12 viser til Apd 20,4, Ef 6,21, Kol 4,7, 2 Tim 0,0
Note Nikopolis: Máŋgga gávpoga namma, muhto dás várra čujuhuvvo gávpogii mii lei Greikka oarjerittus.
Forrige kapittel

15. mai 2021

Dagens Bibelord

Apostelgjerningane 24,10–21

Les i nettbibelen

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. ... Vis hele teksten

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. 11Du kan lett få stadfest at det ikkje er meir enn tolv dagar sidan eg reiste opp til Jerusalem for å tilbe. 12Og ingen har sett meg diskutera med nokon eller eggja opp folk, verken i tempelet eller i synagogane eller nokon annan stad i byen. 13Dei kan heller ikkje prova det dei no klagar meg for. 14Men det vedgår eg: Eg dyrkar våre fedrars Gud gjennom å følgja Vegen, som dei kallar ei sektlære. For eg trur alt det som er skrive i lova og profetane, 15og eg har den same von til Gud som desse har: at rettferdige og urettferdige ein gong skal stå opp frå dei døde. 16Difor legg eg vinn på alltid å ha eit reint samvit for Gud og menneske. 17Etter mange år kom eg for å gje ei gåve til dei fattige i folket mitt og for å ofra. 18Då var det dei fann meg i tempelet, der eg hadde late meg reinsa. Eg samla ikkje folk om meg og laga ikkje uro. 19Men nokre jødar frå Asia såg meg, og det var dei som burde ha møtt fram for deg og kome med skuldingar, om dei hadde hatt nokon. 20Eller så bør dei som står her, sjølve seia kva dei fann meg skuldig i då eg stod for Rådet. 21Det kan vel ikkje berre vera for det eine ordet eg ropa ut då eg stod framfor dei: ‘Det er for oppstoda frå dei døde eg står for retten her i dag.’»