Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Nehemja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Forrige kapittelNeste kapittel

Jerusalema muvra huksejuvvo ođđasis
3Bajimusbáhppa Eljašib ja eará báhpat álggahedje barggu. Sii huksejedje Sávzapoartta, vihahedje dan ja bidje dasa uvssaid. Nu sii jotke gitta Meatoartna ja Hananeltoartna rádjái.  2 Das ovddos barge Jeriko olbmát ja dobbelis sin Sakkur, Imri bárdni.
   
 3 Senaalaččat huksejedje Guollepoartta. Sii cehkko dan ja bidje dasa uvssaid main ledje lohkat ja smarttit.  4 Dobbelis sin barggai Hakkosa bártni Uria bárdni Meremot, ja su dobbelis Mešullam gean áhčči lei Berekja, Mešesabela bárdni, ja dobbelis su Sadok, Baana bárdni.  5 Dobbelis su barge Tekoa olbmát, muhto sin njunnošat eai vuollánan bargat hearráidasaset.
   
 6 Boarespoartta divuiga Jojada, Paseaha bárdni, ja Mešullam, Besodja bárdni. Soai ceahkuiga dan ja bijaiga dasa uvssaid main ledje lohkat ja smarttit.  7 Dobbelis sudno barge gibeonlaš Melatja, meronotlaš Jadon ja Gibeona ja Mispa olbmát. Mispa lei Eanu oarjjabeale provinssa eatnanhearrá ráđđenbáiki.  8 Dobbelis sin barggai gollerávdi Ussiel, Harhaja bárdni, ja dobbelis su vuoiddasseaguheaddji Hananja. Soai divuiga muvrra gitta Govdamuvrra rádjái.  9 Das ovddos barggai Refaja, Hura bárdni, Jerusalema nuppi oasi oaivámuš. 10 Dobbelis su, iežas viesu buohta, barggai Jedaja, Harumafa bárdni, ja dobbelis su Hattuš, Hašabneja bárdni.
   
11 Malkia, Harima bárdni, ja Haššub, Pahat-Moaba bárdni, divuiga čuovvovaš muvraoasi ja Uvdnatoartna. 12 Dobbelis sudno barggai ovttas nieiddaidisguin Šallum, Halloheša bárdni, Jerusalema nuppi oasi oaivámuš. 13 Hanun divui Leahkepoartta ovttas Sanoaha ássiiguin. Sii huksejedje dan, bidje dasa uvssaid main ledje lohkat ja smarttit ja divvo vel duhát állana muvrra, gitta Duvdnepoartta rádjái. 14 Duvdnepoartta divui Malkia, Bet-Hakkerema guovllu oaivámučča Rekaba bárdni. Son huksii poartta ođđasis ja bijai dasa uvssaid main ledje lohkat ja smarttit.
   
15 Ájapoartta divui Šallun, Mispa guovllu oaivámučča Kol-Hose bárdni. Son huksii dan ođđasis, govččai dan ja bijai dasa uvssaid main ledje lohkat ja smarttit. Son maiddái divui čáhcejođasláddo gáddemuvrra mii lei gonagasa gilvvagárddi buohta, gitta dan boardaga rádjái mii doalvu vuolás Davida gávpogis. 16 Dobbelis su barggai Nehemja, Asbuka bárdni, Bet-Sura nuppi oasi oaivámuš. Son divui muvrra gitta Davida hávddiid, dahkuláddo ja soahteolbmáid viesu rádjái. 17 Dobbelis su barge levilaččat, namalassii Rehum, Bani bárdni, ja dobbelis su Hašabja, Keila nuppi oasi oaivámuš, gii divui iežas oasi muvrras. 18 Dobbelis sudno barggai Bavvai, Henadada bárdni, Keila nuppi oasi oaivámuš 19 ja dobbelis su eará osiin Eser, Ješua bárdni, Mispa oaivámuš, vearjoviesu boardaga buohta muvračiegas.
   
20 Dobbelis su Baruk, Sakkaja bárdni, divui čuovvovaš oasi, muvrra čiegas gitta bajimusbáhppa Eljašiba viesu uvssa rádjái. 21 Dobbelis su Meremot, Uria bárdni, Hakkosa áddjut, divui čuovvovaš oasi, Eljašiba viesu uvssa rájes gitta viesu geahčái. 22 Dobbelis su barge báhpat geat orro gávpoga birrasis. 23 Dobbelis sin Benjamin ja Haššub barggaiga iežaska viesuid buohta, ja das ovddos Asarja, Maaseja bárdni, Ananja áddjut, barggai iežas viesu buohta.
   
24 Dobbelis su Binnui, Henadada bárdni, divui čuovvovaš oasi Asarja viesu luhtte gitta dan čiega rádjái gokko muvra jorgala eará guvlui. 25 Dobbelis su Palal, Usaja bárdni, barggai čiega buohta ja dan toartna buohta mii báršá šloahtas, bajit toartna buohta mii lea fáktaviesu guoras. Dobbelis su Pedaja, Paroša bárdni, barggai 26 gitta Čáhcepoartta rádjái nuortan ja dan toartna rádjái mii báršá šloahtas. 27 Tekoa olbmát divvo čuovvovaš oasi stuorra báršetoartna rájes gitta Ofela muvrra rádjái.
   
28 Heastapoartta bajábealde barge báhpat, juohkehaš iežas viesu buohta. 29 Dobbelis sin Sadok, Immera bárdni, barggai iežas viesu buohta, ja dobbelis su barggai Šemaja, Šekanja bárdni, Nuortapoartta fákta. 30 Dobbelis su divuiga čuovvovaš oasi Hananja, Šelemja bárdni, ja Hanun, Salafa guđát bárdni. Dobbelis sudno barggai Mešullam, Berekja bárdni, iežas tempelgámmára buohta. 31 Dobbelis su barggai gollerávdi Malkia gitta tempelbálvaleddjiid ja gávpeolbmáid viesu rádjái, Geahčadanpoartta buohta, ja gitta čiega toardnagámmára rádjái. 32 Toardnagámmára ja Sávzapoartta gaskkas barge gollerávdit ja gávpeolbmát.
Note Tekoa: gávpot lullin Judas, profehta Amosa ruovttubáiki. Vrd. \+xt Am 1,1; 2 Muit 11,6.
Note Mispa: gávpot Jerusalema davábealde Benjamina eatnamis, adnojuvvui čoaggananbáikin duopmáriid áigge. Vrd. \+xt Duop 20,1; 1 Sam 7,5.
Forrige kapittelNeste kapittel

08. mai 2021

Dagens Bibelord

Jeremia 33,1–6

Les i nettbibelen

1Herrens ord kom til Jeremia for annen gang, mens han ennå satt fengslet i vaktgården: 2Så sier Herren, som skapte jorden, Herren, som formet og grunnfestet den, Herren er hans navn: ... Vis hele teksten

1Herrens ord kom til Jeremia for annen gang, mens han ennå satt fengslet i vaktgården: 2Så sier Herren, som skapte jorden, Herren, som formet og grunnfestet den, Herren er hans navn: 3Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. 4For så sier Herren, Israels Gud, om husene i denne byen og om husene til Juda-kongen, de som ble revet ned og brukt til forsvar mot voller og sverd 5da innbyggerne kom i strid med kaldeerne og husene deres ble fylt med lik, den gang jeg slo dem ned i vrede og harme:Jeg har vendt ansiktet bort fra denne byen på grunn av all deres ondskap. 6Se, jeg lar sårene hennes gro og leger henne. Så helbreder jeg dem og åpenbarer en rikdom av fred og trygghet for dem.