Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Paulusa girji efesoslaččaide

1 2 3 4 5 6

Neste kapittel

Dearvvuođat
1Paulus, Ipmila dáhtus Jesus Kristusa apostal, dearvvaha Efesosa bassi olbmuid geat oskot Kristus Jesusii.
   
 2 Árbmu lehkos didjiide ja ráfi Ipmilis, min Áhčis, ja Hearrá Jesus Kristusis!
Máidnun
     3 Máidnojuvvon lehkos
          Hearrámet Jesus Kristusa Ipmil ja Áhčči,
          guhte Kristusis lea min buressivdnidan
          buot dan Vuoiŋŋa
          buressivdnádusain mii lea almmis.
          
   
 4 Kristusis son lea min válljen
          ovdal go máilbmi vuođđuduvvui,
          vai mii livččiimet basit
          ja láitemeahttumat su ovddas ráhkisvuođas.
          
   
 5 Son lea ovddalgihtii
          mearridan midjiide
          máná vuoigatvuođa iežas luhtte
          Jesus Kristusa bokte.
          Dat lei su dáhtu mielde,
          
   
 6 dan árpmu gudnin ja rámádussan,
          dan maid son attii midjiide
          iežas ráhkis bártni bokte.
          
   
 7 Su siste ja su varas mii leat lonistuvvon,
          ja leat ožžon rihkkumiid ándagassii addojumi.
          Nu rikkis lea Ipmila árbmu
          
   
 8 mainna son lea midjiide golggahan
          buot viissisvuođa ja áddejumi.
          
   
 9 Son lea almmuhan midjiide
          dáhtus čiegusvuođa,
          dan mearrádusa Kristusa birra
          maid son álggu rájes lei dahkan,
          
   
10 dan maid son ollašuhttá
          go áigi dievvá:
          Son dáhtui ovttastahttit buot Kristusis,
          buot mii lea almmis ja eatnama alde.
          
   
11 Ipmil lea maiddái addán Kristusis
          midjiide árbeoasi,
          nugo son lei áigon
          ja ovdal juo mearridan,
          son guhte dahká buot
          maid lea dáhtton ja mearridan.
          
   
12 Dan dihte mii geat ovdal juo
          leat ožžon dorvvastit Kristusii,
          fertet eallit Ipmila hearvásvuođa
          rámádussan.
          
   
13 Kristusa siste maiddái dii dál oskubehtet
          go lehpet gullan duohtavuođa sáni,
          iežadet bestojumi evangeliuma.
          Go dii oskubehtet sutnje,
          de dii lehpet maiddái ožžon seailan
          lohpiduvvon Bassi Vuoiŋŋa.
          
   
14 Son lea min árbeoasi dáhkádus,
          son dáhkida midjiide lonástusa
          Ipmila hearvásvuođa rámádussan.

Giittus ja rohkadus
15 Dan rájes go mun gullen ahte dii oskubehtet Hearrá Jesusii ja ráhkistehpet buot bassi olbmuid, 16 de mun in heaitte giitimis Ipmila din ovddas go muittán din rohkadusainan. 17 Mun rohkadalan ahte Hearrámet Jesus Kristusa Ipmil, hearvásvuođa Áhčči, attášii didjiide viisodaga ja almmustusa Vuoiŋŋa, vai dii oahppabehtet dovdat su. 18 Vare son attášii čuovgga din váimmu čalmmiide, vai oainnášeiddet makkár doivui son lea din rávkan, man rikkis ja hearvás árbbi son addá bassi olbmuide 19 ja man mihtitmeahttun stuoris su fápmu lea midjiide geat oskut. Dat lea seammá veagalaš fápmu maid son čájehii 20 go čuoččáldahtii Kristusa jábmiid luhtte ja bijai su čohkkát iežas olgeš gieđa beallái almmis, 21 badjel buot válddiid, fámuid ja hearrávuođaid, badjel buot namaid mat namahuvvojit dálá áiggis ja maiddái boahtti áiggis. 22  Ipmil bijai buot su julggiid vuollái, ja su son bijai buot bajábeallái girku oaivin, 23 mii lea Kristusa rumaš ja su dievasvuohta, su gii deavdá buot buohkain.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.