Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Vuosttaš Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Neste kapittel

Ipmil sivdnida máilmmi
1Álggus Ipmil sivdnidii almmi ja eatnama.
   
 2 Eanan lei ávdin ja guorus, seavdnjatvuohta govččai čiekŋalasa, ja Ipmila Vuoigŋa sattáhalai čáziid badjel.  3 Ipmil celkkii: “Šaddos čuovga!” Ja čuovga šattai.  4 Ipmil oinnii ahte čuovga lei buorre. Ipmil earuhii čuovgga seavdnjadasas,  5 ja son gohčui čuovgga beaivin, ja seavdnjadasa son gohčui idjan. Šattai eahket ja šattai iđit, vuosttaš beaivvi.
   
 6 Ipmil celkkii: “Šaddos gomuvuohta čáziid gaskii, ja earuhehkos dat čáziid čáziin.” Ja nu šattai.  7 Ipmil dagai gomuvuođa ja earuhii daid čáziid mat leat gomuvuođa vuolde dain čáziin mat leat gomuvuođa badjelis. Nu šattai,  8 ja Ipmil gohčui gomuvuođa albmin. Šattai eahket ja šattai iđit, nuppi beaivvi.
   
 9 Ipmil celkkii: “Čoagganehkoset čázit almmi vuolde ovtta sadjái, ja ihtos goikeeanan.” Ja nu šattai. 10 Ipmil gohčui goikása eanamin, ja čáhcečoagganeami son gohčui mearran. Ja Ipmil oinnii ahte dat lei buorre. 11 Ipmil celkkii: “Šaddos eanan ruonasin, šaddoset eatnama alde šattut mat dahket siepmaniid ja iešguđetlágán šattosmuorat maid šaddosiin leat siepmanat.” Ja nu šattai. 12 Eanan šaddadii ruotnasa, iešguđetlágán šattuid mat dahket siepmaniid ja iešguđetlágán muoraid maid šaddosiin leat siepmanat. Ipmil oinnii ahte dat lei buorre. 13 Šattai eahket ja šattai iđit, goalmmát beaivvi.
   
14 Ipmil celkkii: “Šaddoset čuovggat almmi gomuvuhtii earuhit beaivvi ijas, ja lehkoset dat áiggiid, beivviid ja jagiid mearkan. 15 Báitoset dat almmi gomuvuođas ja addoset čuovgga eatnamii.” Ja nu šattai. 16 Ipmil dagai guokte stuorra čuovgga, stuoribu ráđđet beaivvi ja uhcibu ráđđet ija, ja násttiid. 17 Ipmil bijai daid almmi gomuvuhtii čuovgat eatnamii, 18 ráđđet beaivvi ja ija ja earuhit čuovgga seavdnjadasas. Ipmil oinnii ahte dat lei buorre. 19 Šattai eahket ja šattai iđit, njealját beaivvi.
   
20 Ipmil celkkii: “Giđđudehkoset heakkalaččat čáziin ja girdoset lottit eatnama badjelis almmi gomuvuođa vuolde.” 21 Ja Ipmil sivdnidii stuorra mearraelliid ja buotlágán heakkalaččaid mat guđaidit čáziin, ja buot lottiid šlájaid. Ja Ipmil oinnii ahte dat lei buorre. 22 Ipmil buressivdnidii daid ja celkkii: “Lehket šattolaččat ja lassánehket ja devdet meara čáziid, ja lassánehkoset lottit eatnama alde.” 23 Šattai eahket ja šattai iđit, viđát beaivvi.
   
24 Ipmil celkkii: “Šaddadehkos eanan buotlágán heakkalaččaid, buot omiid, njoammuid ja fuođđuid šlájaid.” Ja nu šattai. 25 Ipmil dagai fuođđuid, omiid ja eatnama njoammuid, buot elliid šlájaid. Ja Ipmil oinnii ahte dat lei buorre.
   
26 Ipmil celkkii: “Dahkkot olbmo, dahkkot su iežamet govvan, iežamet láhkásažžan! Ráđđejehkoset sii meara guliid, almmi lottiid, šibihiid, buot spiriid ja buot njoammuid mat lihkadit eatnama alde.” 27 Ja Ipmil sivdnidii olbmo iežas govvan, Ipmila govvan son sivdnidii su, olmmájin ja nissonin son sivdnidii sudno. 28 Ipmil buressivdnidii sudno ja celkkii sudnuide: “Leahkki šattolaččat ja eatnáneahkki, deavdi eatnama ja dahkki dan alcceseatte vuolibužžan. Ráđđejeahkki meara guliid, almmi lottiid ja buot elliid mat lihkadit eatnama alde.”
   
29 Ipmil celkkii vel: “Mun attán dudnuide buot šattuid mat dahket siepmaniid, nu ollu go dat leat oppa eatnama miehtá, ja buot muoraid maid šaddosiin leat siepmanat. Lehkoset dat dudno biebmun. 30 Ja buot meahcielliide ja almmi lottiide ja buot dasa mii lihkada eatnama alde, buot dasa mas lea eallinvuoigŋa, mun attán ruonas šattuid biebmun.” Ja nu šattai. 31 Ipmil geahčai buot maid lei dahkan, ja dat lei hui buorre. Šattai eahket ja šattai iđit, guđát beaivvi.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.