Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Paulus’ brev til Filemon

1


Helsing
1Paulus, Kristi Jesu fange, og Timoteus, bror vår, helsar Filemon, vår kjære ven og medarbeidar,  2 og Appia, syster vår, og Arkippos, stridskameraten vår, og forsamlinga som kjem saman i huset ditt:  3 Nåde vere med dykk og fred frå Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
Filemons tru og kjærleik
 4 Eg takkar alltid min Gud når eg hugsar på deg i bønene mine.  5 For eg høyrer om kjærleiken din til alle dei heilage og om trua di på Herren Jesus.  6 Eg bed om at den trua som du har felles med oss, må vera verksam, så du kan skjøna alt det gode vi har i Kristus.  7 Kjærleiken din har vore ei stor glede og ei trøyst for meg, kjære bror, og dei heilage har kjent seg styrkte takka vere deg.
Filemon og Onesimos
 8 I Kristus kunne eg nok med full rett påleggja deg å gjera di plikt.  9 Men for kjærleiken skuld kjem eg heller med ei bøn. Her er eg, den aldrande Paulus, no òg som Kristi Jesu fange, 10 og eg bed deg for barnet mitt som eg har fått her eg sit i lenkjer: Onesimos. 11 Ein gong var han unyttig for deg, men no er han nyttig for både meg og deg. 12 Når eg no sender han tilbake til deg, er det som om eg sender mitt eige hjarte. 13 Eg hadde gjerne hatt han hos meg, så han i din stad kunne tena meg når eg no er i lenkjer for evangeliet. 14 Men utan ditt samtykke ville eg ikkje gjera nokon ting, så du ikkje skal gjera det gode av tvang, men av fri vilje. 15 Kan henda vart han teken frå deg for ei stund så du skal få han att for alltid, 16 ikkje lenger som slave, men som noko mykje høgare enn ein slave, som ein kjær bror. Det er han sanneleg for meg. Kor mykje meir må han då ikkje vera det for deg, både som menneske og i Herren.
   
17 Så sant du held meg for ein du har fellesskap med, så ta imot han som meg sjølv. 18 Har han gjort deg urett, eller skuldar han deg noko, så før det på mi rekning! 19 Dette skriv eg, Paulus, med eiga hand: Eg skal betala. Eg vil ikkje nemna det du skuldar meg: deg sjølv. 20 Ja, bror, lat meg ha nytte av deg i Herren! Gjer mitt hjarte roleg i Kristus!
   
21 I tiltru til din lydnad skriv eg dette til deg; eg er sikker på at du vil gjera endå meir enn det eg bed deg om. 22 Og ein ting til: Gjer klart gjesterommet til meg! For eg håpar at eg skal bli gjeven til dykk som svar på bønene dykkar.
   
23 Epafras, som er i fengsel saman med meg for Kristi Jesu skuld, helsar deg. 24 Det gjer òg Markus, Aristarkos, Demas og Lukas, medarbeidarane mine.
   
25 Vår Herre Jesu Kristi nåde vere med dykkar ånd!
Filem 1,1 viser til Ef 3,1+, 1 Tim 1,2+
Note: fange: Paulus skriv brevet medan han er i fengsel. Jf. v. 9, 13, 23. Timoteus: ein av ▶Paulus' medarbeidarar. Filemon: slaveeigar og vertskap for forsamlinga. Elles ukjend.
Filem 1,2 viser til Rom 16,5, 1 Kor 16,19, Kol 4,15
Note: Appia: kanskje kona til Filemon. Arkippos: truleg den same som i Kol 4,17, ein mann som hadde oppgåver i forsamlinga i Kolossai. Han kan ha vore ein nær familiemedlem, kanskje son eller bror til Filemon.
Note: Onesimos: Slaven Onesimos har rømt frå Filemon, herren sin, og Paulus sender han tilbake etter å ha hjelpt han fram til kristen tru.
Note: nyttig: Onesimos tyder «nyttig». Jf. v. 20.
Note: sender han tilbake: Etter ordningane i antikken hadde Paulus plikt til å senda slaven tilbake til eigaren. I Kol 4,9 blir Onesimos omtala som «ein av dykkar eigne», dvs. at han kjem frå Kolossai.
Filem 1,22 viser til Hebr 13,19
Note: gjesterommet: «Gjestevenskap» var ei innarbeidd ordning i antikken og innebar visse plikter både for verten og gjesten. Ordninga var viktig for dei tidlege kristne, sjå t.d. Rom 12,13; 1 Kor 16,10; 2 Kor 11,8f.
Note: Epafras: ein av medarbeidarane til Paulus. Jf. Kol 1,7; 4,12.
Note: Markus: Jf. Kol 4,10; 2 Tim 4,11; 1 Pet 5,13. Kanskje den same som Johannes med tilnamnet Markus i Apg 12,12.25; 13,5.13; 15,37.39. Aristarkos: var med Paulus ved fleire høve. Jf. Apg 19,29; 20,4; 27,2; Kol 4,10. Demas og Lukas: heidningkristne medarbeidarar. Demas var truleg frå Tessalonika. Legen Lukas var etter tradisjonen forfattar av Luk og Apg. Jf. Kol 4,14; 2 Tim 4,10f.

17. oktober 2021

Dagens Bibelord

Lukas 16,19–31

Les i nettbibelen

19Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. 20Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår. ... Vis hele teksten

19Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. 20Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår. 21Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans. 22Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. 23Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham. 24‘Far Abraham’, ropte han, ‘ha barmhjertighet med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.’ 25Men Abraham svarte: ‘Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. 26Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.’ 27Da sa den rike: ‘Så ber jeg deg, far, at du sender ham 28til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.’ 29Men Abraham sa: ‘De har Moses og profetene, de får høre på dem.’ 30Han svarte: ‘Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.’ 31Abraham sa: ‘Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.’»