Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Joel

1 2 3

Forrige kapittel

Lovnaden om Anden
3Ein gong skal det henda
          at eg auser ut min Ande over alle menneske.
          Sønene og døtrene dykkar skal profetera,
          dei gamle skal drøyma draumar,
          og dei unge skal sjå syn.
          
   
 2 Sjølv over slavar og slavekvinner
          vil eg ausa ut min Ande i dei dagane.
          
   
 3 Eg set varsel
          på himmel og jord,
          blod og eld og røyksøyler.
          
   
 4 Sola blir omskapt til mørker
          og månen til blod
          før Herrens dag kjem, den store og skremmande.
          
   
 5 Då skal kvar den som kallar på Herrens namn, bli berga.
          For på Sion-fjellet og i Jerusalem
          skal det finnast berging,
          som Herren har sagt.
          Og mellom dei overlevande
          er dei som Herren kallar.

Herrens dom over folka
     6 For sjå, i dei dagane og på den tida,
          når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem,
          
   
 7 då vil eg samla alle folkeslag
          og føra dei ned i Josjafat-dalen.
          Der vil eg halda rettargang med dei
          om Israel, mitt folk og min eigedom,
          som dei spreidde mellom folka.
          Dei delte landet mitt
          
   
 8 og kasta lodd om folket mitt,
          dei gav ein gut for ei hore
          og selde ei jente for vin,
          og den drakk dei opp.
        
 9 Så, kva vil de meg, Tyros og Sidon og alle filistarbygder? Vil de ta igjen for noko eg har gjort? Gjer de meg noko vondt, skal eg straks la det koma over dykkar eige hovud, 10 for de tok sølvet og gullet mitt og førte bort mine dyraste skattar til dykkar eigne tempel, 11 de selde folket i Juda og Jerusalem til jonarane for å føra dei langt bort frå landet sitt. 12 Sjå, no vekkjer eg dei frå staden de har selt dei til, og lèt det de har gjort, koma over dykkar eige hovud. 13 Og eg vil la judearane selja sønene og døtrene dykkar. Dei skal selja dei til sabearane, eit folk langt borte. For Herren har tala.
          
   
14 Rop dette ut mellom folka,
          lys heilag krig, vekk krigarane!
          Lat alle stridsmenn møta fram og dra ut!
          
   
15 Smi plogskjera om til sverd
          og vingardsknivane til spyd!
          Den veike skal seia: «Eg er ein helt.»
          
   
16 Skund dykk og kom!
          Kom saman, alle folkeslag, frå alle kantar,
           Herre, før dine krigarar ned!
          
   
17 Folkeslaga skal bryta opp
          og fara til Josjafat-dalen,
          for der vil eg sitja til doms
          over folk frå alle kantar.
          
   
18 Send sigden ut, for hausten er mogen,
          kom og trakk, for vinpressa er full,
          pressekummane fløymer over, for vondskapen deira er stor.
          
   
19 Larm og atter larm i Dommens dal,
          for Herrens dag er nær i Dommens dal.
          
   
20 Sol og måne svartnar,
          og stjernene mistar sin glans.

Herren bur på Sion
    21 Herren skal brøla frå Sion,
          la røysta ljoma frå Jerusalem,
          himmel og jord skal skjelva.
          Men Herren er eit vern for sitt folk,
          ei borg for Israels born.
          
   
22 Då skal de kjenna
          at eg er Herren dykkar Gud
          som bur på Sion, mitt heilage fjell.
          Jerusalem skal vera ein heilag stad,
          der skal framande aldri meir koma inn.
          
   
23 Den dagen skal det skje
          at fjella dryp av druesaft
          og haugane fløymer med mjølk,
          og i alle bekkefar i Juda
          skal det renna vatn.
          Ei kjelde skal vella fram frå Herrens hus
          og vatna Akasiedalen.
          
   
24 Egypt skal bli til ei øydemark
          og Edom til ein aud ørken
          på grunn av valdsverket mot judearane,
          fordi dei spilte skuldlaust blod i sine land.
          
   
25 Men i Juda skal det alltid bu folk,
          og i Jerusalem slekt etter slekt.
          
   
26 Eg vil hemna deira blod
          og ikkje spara dei skuldige.
        
           Herren bur på Sion.
Joel 3,4 viser til Joel 2,10+
Joel 3,5 viser til Apg 2,21, Rom 10,13
Note: berging: Ordet kan òg omsetjast «nokre som har sloppe unna».
Joel 3,6 viser til Hos 6,11+
Joel 3,7 viser til Joel 3,17-19
Note: Josjafat-dalen: I denne dalen skal Herren halda dom over folkeslaga. Jf. v. 17. Josjafat tyder «Herren dømmer».
Note: jonarane: «Javans søner». >Jes 66,19.
Note: sabearane: truleg eit handelsfolk frå Saba i Sør-Arabia. Jf. 1 Kong 10,1f; Job 1,15.
Joel 3,19 viser til Joel 1,15+
Note: Dommens dal: Josjafats dal. >v. 7.
Joel 3,23 viser til Esek 47,1, Am 9,13, Sak 14,8
Note: Akasiedalen: eit av dei tørre dalstroka aust for Jerusalem.
Joel 3,26 viser til Sal 9,12, Sal 74,2, Op 6,10
Note: hemna … skuldige: Tydinga av den hebr. teksten er usikker.
Forrige kapittel

21. oktober 2021

Dagens Bibelord

3. Mosebok 19,32–37

Les i nettbibelen

32Du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. Du skal frykte din Gud. Jeg er Herren. 33Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. ... Vis hele teksten

32Du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. Du skal frykte din Gud. Jeg er Herren. 33Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. 34Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg er Herren deres Gud. 35Dere skal ikke gjøre urett mot noen når dere dømmer, når dere bruker lengdemål, vekt eller hulmål. 36Rett vekt og rette lodd, rett efa og rett hin skal dere bruke. Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av Egypt. 37Dere skal holde alle mine forskrifter og lover og leve etter dem! Jeg er Herren.