Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Det gamle testamentet

Det nye testamentet

1 MosMosen voestes gærja MeehtMeehten vaentjele
2 MosMosen mubpie gærja MarkMarkosen vaentjele
3 MosMosen gåalmede gærja LukLukasen vaentjele
4 MosMosen njealjede gærja JååhJåhhan vaentjele
5 MosMosen vïjhtede gærja ApdAposteli dahkoeh
JosjJosjuva RomPöövlen prievie Romen åålmegasse
DuapDuapmeri gærja 1 KorPöövlen voestes prievie Korinten åålmegasse
RudtRudte 2 KorPöövlen mubpie prievie Korinten åålmegasse
1 SamSamu-elen voestes gærja GalPöövlen prievie Galatian åålmegasse
2 SamSamu-elen mubpie gærja EfPöövlen prievie Efesosen åålmegasse
1 GånkGånkan voestes gærja FilPöövlen prievie Filipposen åålmegasse
2 GånkGånkan mubpie gærja KolPöövlen prievie Kolossosen åålmegasse
1 MujhVoestes mujhtemen gærja 1 TessPöövlen voestes prievie Tessalonikan åålmegasse
2 MujhMubpie mujhtemen gærja 2 TessPöövlen mubpie prievie Tessalonikan åålmegasse
NehNehemja 1 TimPöövlen voestes prievie Timoteosasse
EstEster 2 TimPöövlen mubpie prievie Timoteosasse
JobJob TitPöövlen prievie Titosese
SaalmSaalmi gærja HebrPrievie hebreladtjide
VijsSalomon vijsiesbaakoeh JaahJaahken prievie
HåalHåaloje 1 PïehPïehteren voestes prievie
LaavLaavlomi laavlome 2 PïehPïehteren mubpie prievie
JesJesaia 1 JåhhJåhhan voestes prievie
JerJeremia 3 JåhhJåhhan gåalmede prievie
AejvAejverds-vuelieh VolvJåhhan volverimmie
EsekEseki-el
DaanDaana
HosjHosjeja
JoelJo-el
AmAmos
JååvJååvna
MaahMaahka
SefSefanja
HagHaggaj
SaakSaake
MalMalaki

Teksth Nöörjen Bijpelesiebrien luvhtie. Jis sïjhth maam joem teksten bïjre tjaeledh, dïedth dellie daase. Bijpelesiebie edtja lohkedh dam maam datne jïh mubpieh tjaaleme, mohte ij maehtieh vaestiedidh.

23. mai 2022

Dagens bibelord

Lukas 18,1–8

Les i nettbibelen

1Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: 2«I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske. ... Vis hele teksten

1Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: 2«I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske. 3I same byen var det ei enkje. Ho kom gong på gong til han og sa: ‘Hjelp meg i saka med motparten min, så eg kan få min rett.’ 4Lenge ville han ikkje, men til slutt sa han med seg sjølv: ‘Endå eg verken har ærefrykt for Gud eller tek omsyn til noko menneske, 5vil eg hjelpa denne enkja til retten hennar, sidan ho plagar meg slik, elles endar det vel med at ho flyg like i synet på meg.’» 6Og Herren sa: «Høyr kva denne uærlege dommaren seier! 7Skulle så ikkje Gud hjelpa sine utvalde til retten deira, dei som ropar til han dag og natt? Er han sein til å hjelpa dei? 8Eg seier dykk: Han skal raskt sørgja for at dei får sin rett. Men når Menneskesonen kjem, skal han då finna trua på jorda?»