Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Det gamle testamentet

Det nye testamentet

1 MosMosen voestes gærja MeehtMeehten vaentjele
2 MosMosen mubpie gærja MarkMarkosen vaentjele
3 MosMosen gåalmede gærja LukLukasen vaentjele
4 MosMosen njealjede gærja JååhJåhhan vaentjele
5 MosMosen vïjhtede gærja ApdAposteli dahkoeh
JosjJosjuva RomPöövlen prievie Romen åålmegasse
DuapDuapmeri gærja 1 KorPöövlen voestes prievie Korinten åålmegasse
RudtRudte 2 KorPöövlen mubpie prievie Korinten åålmegasse
1 SamSamu-elen voestes gærja GalPöövlen prievie Galatian åålmegasse
2 SamSamu-elen mubpie gærja EfPöövlen prievie Efesosen åålmegasse
1 GånkGånkan voestes gærja FilPöövlen prievie Filipposen åålmegasse
2 GånkGånkan mubpie gærja KolPöövlen prievie Kolossosen åålmegasse
1 MujhVoestes mujhtemen gærja 1 TessPöövlen voestes prievie Tessalonikan åålmegasse
2 MujhMubpie mujhtemen gærja 2 TessPöövlen mubpie prievie Tessalonikan åålmegasse
NehNehemja 1 TimPöövlen voestes prievie Timoteosasse
EstEster 2 TimPöövlen mubpie prievie Timoteosasse
JobJob TitPöövlen prievie Titosese
SaalmSaalmi gærja HebrPrievie hebreladtjide
VijsSalomon vijsiesbaakoeh JaahJaahken prievie
HåalHåaloje 1 PïehPïehteren voestes prievie
LaavLaavlomi laavlome 2 PïehPïehteren mubpie prievie
JesJesaia 1 JåhhJåhhan voestes prievie
JerJeremia 3 JåhhJåhhan gåalmede prievie
AejvAejverds-vuelieh VolvJåhhan volverimmie
EsekEseki-el
DaanDaana
HosjHosjeja
JoelJo-el
AmAmos
JååvJååvna
MaahMaahka
SefSefanja
HagHaggaj
SaakSaake
MalMalaki

Teksth Nöörjen Bijpelesiebrien luvhtie. Jis sïjhth maam joem teksten bïjre tjaeledh, dïedth dellie daase. Bijpelesiebie edtja lohkedh dam maam datne jïh mubpieh tjaaleme, mohte ij maehtieh vaestiedidh.

01. oktober 2022

Dagens bibelord

Lukas 7,11–17

Les i nettbibelen

11Kort tid etter gav Jesus seg i veg til ein by som heiter Nain. Læresveinane og mykje folk var med han. 12Då han nærma seg byporten, vart ein død boren til grava. Han var einaste sonen til mor si, og ho var enkje. Mykje folk frå byen var med henne. ... Vis hele teksten

11Kort tid etter gav Jesus seg i veg til ein by som heiter Nain. Læresveinane og mykje folk var med han. 12Då han nærma seg byporten, vart ein død boren til grava. Han var einaste sonen til mor si, og ho var enkje. Mykje folk frå byen var med henne. 13Då Herren såg enkja, fekk han inderleg medkjensle med henne og sa: «Gråt ikkje!» 14Han gjekk borttil og la handa på båra. Då stansa dei som bar. Så sa han: «Du unge mann, eg seier deg: Stå opp!» 15Då sette den døde seg opp og tok til å tala, og Jesus gav han til mor hans. 16Då vart alle fylte av ærefrykt; dei lova Gud og sa: «Ein stor profet har stige fram hos oss, og Gud har gjesta sitt folk.» 17Dette ordet om han spreidde seg i heile Judea og landet omkring.