Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Søkeresultat

VersTekstutdrag
2011 oversettelsen
Apg 4,15De sendte dem ut av rådssalen og møttes for å rådslå med hverandre.
Apg 7,26Neste dag støtte han på to menn som sloss. Han prøvde å forlike dem og...
Apg 19,32Forsamlingen var nå i fullt opprør. De ropte og skrek i munnen på hver...
Apg 19,38Hvis Demetrios og håndverkerne hans vil reise sak mot noen, så finnes ...
Apg 21,6før vi tok farvel med hverandre. Så gikk vi om bord i skipet, mens de ...
Apg 26,31Da de hadde trukket seg tilbake, snakket de med hverandre og sa: «Den ...
Apg 28,4Da innbyggerne så dyret henge ned fra hånden hans, sa de til hverandre...
Apg 28,25De gikk fra hverandre dypt uenige, men ett ord fikk Paulus sagt dem: «...
Apg 28,29*Da han hadde sagt dette, gikk jødene bort mens de diskuterte heftig m...
Rom 1,24De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik ...
Rom 1,27På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og bran...
Rom 12,10Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv.
Rom 13,8Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsk...
Rom 14,13La oss ikke lenger dømme hverandre! Døm heller slik: Ingen må få sin b...
Rom 15,7Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære.
Rom 15,14Mine søsken, jeg for min del er overbevist om at dere er fylt av godhe...
Rom 16,16Hils hverandre med et hellig kyss. Alle Kristi menigheter hilser dere.
1 Kor 6,7At dere har rettssaker mot hverandre, er i seg selv et nederlag for de...
1 Kor 7,5Dere skal ikke nekte hverandre samliv hvis dere ikke er blitt enige om...
1 Kor 11,33Derfor, mine søsken: Når dere kommer sammen for å holde måltid, så ven...
1 Kor 12,25for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha sam...
1 Kor 16,20Alle våre søsken her sender sin hilsen. Hils hverandre med et hellig kyss!
2 Kor 1,14det som dere delvis har forstått, nemlig at vi på vår Herre Jesu dag s...
2 Kor 13,12Hils hverandre med et hellig kyss! Alle de hellige her hilser dere.
Gal 5,13Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd...
Gal 5,15Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere i...
Gal 5,17For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøtte...
Gal 5,26La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunne...
Gal 6,2Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.
Ef 4,2i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kj...
Ef 4,25Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre! For vi er hverandr...
Ef 4,32Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud ha...
Ef 5,21Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus!
Kol 3,9Og lyv ikke for hverandre! For dere har kledd av dere det gamle mennes...
Kol 3,13så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har ...
Kol 3,16La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre m...
1 Tess 3,12Og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennes...
1 Tess 4,9Om søskenkjærligheten trenger vi ikke skrive til dere. For dere har se...
1 Tess 4,18Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!
1 Tess 5,11Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør.
1 Tess 5,13Dere skal vise dem den største kjærlighet og respekt på grunn av den g...
1 Tess 5,15La ingen gjengjelde ondt med ondt, men strev alltid etter å være gode ...
2 Tess 1,3Vi må alltid takke Gud for dere, søsken, som rett er. For troen deres ...
Tit 3,3For vi var selv en gang uforstandige og ulydige, vi fór vill og var sl...
Hebr 3,13Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i d...
Hebr 10,24La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlig...
Hebr 10,25Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har...
Jak 4,11Ikke baktal hverandre, mine søsken. Den som baktaler en bror eller døm...
Jak 5,9Kom ikke med klager mot hverandre, søsken, for at dere ikke skal bli d...
Jak 5,16Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli ...

Viser treff 51 til 100 av 323 for 'hverandre'

ForrigeNeste

04. desember 2022

Dagens bibelord

Johannes 14,1–14

Les i nettbibelen

1La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? ... Vis hele teksten

1La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? 3Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4Og dit jeg går, vet dere veien.» 5Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» 6Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. 7Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» 8Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? 10Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. 11Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. 12Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. 13Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. 14Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

Dagens bibelord

Johannes 14,1–14

Les i nettbibelen

1Lat ikkje hjartet dykkar uroast! Tru på Gud og tru på meg! 2I huset til Far min er det mange rom. Var det ikkje slik, hadde eg då sagt dykk at eg går og vil gjera klar ein stad til dykk? ... Vis hele teksten

1Lat ikkje hjartet dykkar uroast! Tru på Gud og tru på meg! 2I huset til Far min er det mange rom. Var det ikkje slik, hadde eg då sagt dykk at eg går og vil gjera klar ein stad til dykk? 3Og når eg har gått og gjort klar ein stad til dykk, kjem eg att og tek dykk til meg, så de skal vera der eg er. 4Og dit eg går, veit de vegen.» 5Tomas seier til han: «Herre, vi veit ikkje kvar du går; korleis kan vi då vita vegen?» 6Jesus seier: «Eg er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Far utan gjennom meg. 7Har de kjent meg, skal de òg kjenna Far min. Frå no av kjenner de han og har sett han.» 8Filip seier til han: «Herre, syn oss Far, det er nok for oss.» 9Jesus svarar: «No har eg vore så lang ei tid saman med dykk, og du kjenner meg ikkje, Filip? Den som har sett meg, har sett Far. Korleis kan du då seia: ‘Syn oss Far’? 10Trur du ikkje at eg er i Far og Far i meg? Dei ord eg talar til dykk, har eg ikkje frå meg sjølv; det er Far som er i meg og gjer sine gjerningar. 11Tru meg: Eg er i Far og Far i meg. Om ikkje for anna, så tru det for gjerningane skuld. 12Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Den som trur på meg, skal gjera dei gjerningane som eg gjer, ja, større gjerningar enn dei, for eg går til Far. 13Og det de bed om i mitt namn, vil eg gjera, så Faderen skal bli herleggjord gjennom Sonen. 14Bed de meg om noko i mitt namn, så skal eg gjera det.

Dagens bibelord

Johannes 14,1–14

Les i nettbibelen

1Allos din váibmu lehko leabuheapme. Oskot Ipmilii ja oskot munnje. 2Mu Áhči viesus leat ollu lanjat. Dajašingo mun muđui ahte manan gárvvistit didjiide saji? ... Vis hele teksten

1Allos din váibmu lehko leabuheapme. Oskot Ipmilii ja oskot munnje. 2Mu Áhči viesus leat ollu lanjat. Dajašingo mun muđui ahte manan gárvvistit didjiide saji? 3Mun manan gárvvistit didjiide saji, muhto boađán fas ruoktot ja vieččan din lusan, vai dii lehpet doppe gos mun lean. 4Ja dii gal diehtibehtet geainnu dohko gosa mun manan.” 5Tomas dajai sutnje: “Hearrá, eat mii dieđe gosa don manat. Mo mii de sáhttit diehtit geainnu?” 6Jesus vástidii: “Mun lean geaidnu, duohtavuohta ja eallin. Ii oktage boađe Áhči lusa muđui go mu bokte. 7Jos dii dovdabehtet mu, de oahppabehtet dovdat maiddái mu Áhči. Dii dovdabehtet su juo dál, diihan lehpet oaidnán su.” 8Filip dajai sutnje: “Hearrá, divtte min oaidnit Áhči, de das lea midjiide galle.” 9Jesus vástidii: “Itgo don, Filip, dovdda mu, vaikko mun lean leamaš juo ná guhká din luhtte? Gii lea oaidnán mu, dat lea oaidnán Áhči. Mo don de sáhtát dadjat: ‘Divtte min oaidnit Áhči’? 10Itgo don oskko ahte mun lean Áhči siste ja Áhčči lea mu siste? Go mun sártnun didjiide, de mun in sártno iešalddán: Áhčči lea mu siste ja dahká iežas daguid. 11Oskot munnje go mun cealkkán ahte mun lean Áhči siste ja Áhčči lea mu siste. Jos dii muđui ehpet oskko, de oskot mu daguid dihte. 12Duođaid, duođaid, mun cealkkán didjiide: Dat gii osku munnje, dahká daid daguid maid mun dagan, ja velá stuoribuidge, dasgo mun manan Áhči lusa. 13Ja maid ihkinassii dii átnubehtet mu nammii, dan mun dagan, vai Áhčči hearvásin dahkkojuvvo Bártni bokte. 14Juos dii átnubehtet juoidá mu nammii, de mun dagan dan.