Daniel

Då Daniel var ung, blei han bortført.
Han var langt heimanfrå, og han bad til Gud.
Gud var med han i det framande landet.
Han var klok og blei leiar for rådgivarane til kongen.
Åra gjekk, kongar kom og gjekk,
og Daniel blei ein gammal mann,
men han var framleis den beste rådgivaren.

Ein ny konge overtok riket.
Han tenkte at han ville utnemne Daniel
til den øvste ministeren i kongeriket.
Då blei dei andre ministrane misunnelege på han.
Dei ville lure kongen til å få Daniel bort.

Dei fekk kongen til å sende ut ei befaling.
Han baud at i tretti dagar skulle heile riket
be til kongen og ikkje til nokon annan gud.
Den som gjorde noko anna, hamna i løvehòla.

Daniel var på slottet då han høyrde befalinga.
Han skjønte at det var ei felle,
at nokon var misunnelege på han.
Likevel gjorde han som han pleidde:
Han gjekk opp på tak-kammeret
der vindauga vende mot Jerusalem,
og der bad han til Gud.

I det same blei døra riven opp,
og inn storma vaktar med våpen.
Dei drog Daniel med til slottet,
der han blei stilt fram for kongen,
og fiendane hans skulda han.

«Daniel har bedd til guden sin,
kva vil kongen gjere med det?»
Først då forstod kongen
at det var ei felle.
Han var fanga av sitt eige ord.

Daniel blei dømd til løvehòla.
«Må din Gud redde deg!»
ropte kongen då Daniel blei ført bort.

Vaktene firte han ned i hòla.
Han skalv då føtene møtte botnen.
Det var mørkt og klamt,
han kunne kjenne den stramme villdyrlukta.
Det var mørkt og stille,
han høyrde låg knurring.
Han merka at eit dyr var på veg mot han
på silkemjuke, dødelege potar.

Kongen bad heile natta.
Om morgonen sprang han til hòla.
«Daniel, har din Gud redda deg?»
Stille. Så høyrde han nede frå hòla:
«Lenge leve kongen!
Gud sende ein engel.
Han lukka gapet til løvene i natt.»

«Få han opp!» ropte kongen.
Vaktene trekte Daniel opp igjen.
«Daniel, Daniel, er du ikkje eingong skadd?»
sa kongen og slo armane glad rundt han.
Dei gjekk saman til slottet.

Der blei fiendane til Daniel dømde til løvene.
Dei nådde ikkje botnen i hòla
før dei svoltne løvene var over dei.

Men kongen skreiv eit brev som blei lese opp
overalt i det store riket:
«Dette skal alle folk og nasjonar vite:
Daniels Gud er den levande Gud!»

Les historia i Bibelen

1Medaren Dareios tok imot riket. Han var då 62 år gammal. 2Dareios valde å setja 120 satrapar over kongeriket, plasserte rundt i heile riket. 3Over dei sette han tre ministrar, og Daniel var ein av dei. Satrapane skulle gjera rekneskap for dei, så kongen ikkje skulle lida noko tap. 4Daniel merkte seg ut framfor dei andre ministrane og satrapane, for det var ei makelaus ånd i han. Og kongen tenkte på å setja han over heile riket. 5Då prøvde ministrane og satrapane å finna noko å klaga Daniel for i embetsførsla hans. Men dei greidde ikkje finna nokon grunn til å klaga på han eller noko gale å seia om han. For han var påliteleg, og dei fann korkje forsøming eller feil hos han. 6Då sa dei: «Vi har ikkje noko å klaga denne Daniel for, om vi då ikkje finn noko hos han når det gjeld religionen hans.» 7No storma ministrane og satrapane inn til kongen og sa til han: «Lenge leve kong Dareios! 8Alle ministrane, guvernørane, satrapane, rådsherrane og statthaldarane har halde råd og vorte samde om at kongen bør senda ut ei forordning med eit strengt påbod om at kvar den som i tretti dagar bed ei bøn til nokon annan enn deg, konge, anten det er til ein gud eller eit menneske, skal kastast i løvehòla. 9Gjev no eit slikt påbod, konge, og set opp eit skriv som ikkje kan kallast tilbake, etter medisk eller persisk lov som ikkje kan endrast.» 10I samsvar med dette sette Dareios opp eit skriv med eit slikt påbod. 11Så snart Daniel fekk vita at skrivet var sett opp, gjekk han inn i huset sitt. I takkammeret hadde han opne vindauge som vende mot Jerusalem. Der fall han tre gonger om dagen på kne for sin Gud med bøn og lovprising, for slik hadde han alltid gjort. 12Då storma mennene inn og fann Daniel medan han bad til sin Gud og kalla på han. 13Så gjekk dei fram for kongen og sa: «Konge, har du ikkje sendt ut påbod om at kvar den som i tretti dagar bed til nokon annan enn deg, konge, anten det er til ein gud eller eit menneske, han skal kastast i løvehòla?» Kongen svara: «Jau, det står fast etter medisk og persisk lov som ikkje kan endrast.» 14Då sa dei til kongen: «Daniel, ein av dei bortførte frå Juda, retter seg korkje etter deg eller etter det påbodet du har sendt skriv om. Tre gonger om dagen held han si bøn.» 15Då kongen høyrde det, gjorde det han svært vondt, og han bestemte seg for å berga Daniel. Heilt til solnedgang gjorde han det han kunne for å redda han. 16Igjen storma mennene inn til kongen og sa til han: «Gløym ikkje, konge, at det er medisk og persisk lov at ikkje noko påbod som kongen har gjeve eller noka forordning han har sendt ut, kan kallast tilbake.» 17Så baud kongen at dei skulle henta Daniel og kasta han i løvehòla. Kongen sa til Daniel: «Måtte din Gud, som du framleis dyrkar, berga deg!» 18Dei henta ein stein og la han over opninga til hòla. Kongen forsegla han med sitt eige segl og med seglet til stormennene sine, så ingenting kunne endrast når det gjaldt Daniel. 19Etter dette gjekk kongen til slottet sitt og fasta heile natta. Han lét ingen kvinner koma inn til seg. Og han fekk ikkje sova. 20Tidleg om morgonen, ved soloppgang, stod kongen opp og skunda seg til løvehòla. 21Då han kom bort til hòla, ropa han på Daniel med angst i stemma: «Daniel, du tenar for den levande Gud, har din Gud, som du stadig dyrkar, kunna berga deg frå løvene?» 22Då svara Daniel: «Lenge leve kongen! 23Min Gud sende engelen sin og lukka gapet på løvene så dei ikkje skadde meg. For eg er funnen skuldfri for han. Og mot deg, konge, har eg heller ikkje gjort noko gale.» 24Då vart kongen svært glad og baud at dei skulle dra Daniel opp or hòla. Då dei hadde drege Daniel opp, fanst det ingen skade på han, for han hadde sett si lit til sin Gud. 25Kongen baud no at dei mennene som hadde ført klagemål mot Daniel, skulle hentast og kastast i løvehòla saman med borna og konene sine. Før dei var komne til botnen i hòla, rauk løvene på dei og krasa kvart bein i kroppen deira. 26Etter dette skreiv kong Dareios til alle folk og nasjonar og tungemål over heile jorda:«Rikeleg fred! 27Med dette byd eg at folket i mitt kongerike, så langt mitt velde rår, skal frykta og skjelva for Daniels Gud. For han er den levande Gud, han er til evig tid. Hans kongerike går ikkje til grunne, hans velde tek aldri slutt. 28Han bergar og reddar, han gjer teikn og under i himmelen og på jorda. Han berga Daniel frå løveklørne.» 29Daniel hadde stor framgang medan Dareios og persaren Kyros var kongar.

Les i nettbibelen