Daniel

Nuorran de Daniel vuolgaduváj.
Mälggadin lej sijdas ja råhkålij de Jubmelij.
Jubmel lej sujna amás ednamin.
Daniel lej jiermmá, vaj gånågisá rádediddjij oajvemussan sjattaj.
Jage gållin, gånågisá båhtin ja vuolggin,
ja Daniel gis vuorastuváj.
Huoman de tjiehpemusát rádedij.

Ådå gånågis de ednamin mierredatjáj.
Suludaláj Danielav biedjat rijka oajvemus gáhttárin.
De ietjá gáhttára sunji udnodibmen sjaddin.
Gånågisáv ledjin bähtátjit Danielav gádodittjat.

Märrádusáv gånågisájn rájadin.
Mierredij gålmmålågev biejve
galggin gájkka gånågissaj råhkålit, ettjin ga ietjá jubmelij.
Guhti iehtjádav dagáj, hähttuj lädjána sluogguj.

Daniel lej lanen guládijn märrádusáv.
Árvvedij davva gillarin.
Soames lej sunji udnodibme.
Huoman gåjt ieme láhkáj dagáj:
Manáj badjelåptå huodnahij,
man vinndekrájge ledjin Jerusalema guovlluj.
Dåppen de Jubmelij råhkålij.

Dan ga båttå de vávta uvsav gajkkun
ja ladnjaj lamsedin várjojgum.
Danielav ladnáj guoddin.
De hähttuj gånågisá åvddåj,
ja suv vasjulattja de suvva guoddalin.

“Daniel le ietjas jubmelij råhkålam.
Majt dal gånågis dahká suv hárráj?”
Esski de gånågis buojkkáj dáhta lej gillar.
Ja lej lik de ietjas bágon gitta.

Danielav duobbmij lädjána sluogguj.
“Jubmelat duvva gádjus!”
tjuorvvij gånågis, gå Danielav ierijt guoddin.

Vávta suvva sluogguj bálkestin.
Daniel doargestij, gå ednamav dejvav.
Sjievnnjet ja suollne,
guláj urudisá tsiegav.
Sjievnnjet ja sjávot,
guláj juoga muráj.
Ielvij urudis sunji lahkanij
gänna ledjin lines, gådde juolge.

Gånågis gätjo ijáv råhkålij.
Idedis de sluogguj viehkalij.
“Daniel, le gus jubmelat duvva gádjum?”
Sjávot. Ja de gulláj:
“Ellus gånågis!
Jubmel ieŋŋgilav diehki rájaj.
Dahpaj lädjánis njálmev dán ijá.”

“Låggŋijihtit suvva!” tjuorvvistij gånågis.
Vávta de Danielav sluokkos råhttistin.
“Daniel, Daniel, ille gus åvvånis vaháguvvam?”
javlaj gånågis ja suvva ávos fármastij.
Aktan ladnáj låjdåstijga.

Daniela vasjulattja lädjána sluogguj duobbmidallin.
Ettjin sluokko bådnev ga dejva,
åvddåla lädjána juo ládin.

Gånågis de girjev tjálestij,
mavva låhkin åbbå ednamin:
“Gájkka álmmuga ja vierrega diehtisa:
Daniela Jubmel le viesso Jubmel!”

Daniela gudát låhkusis

Les historien i Bibelen

1Mederen Dareios overtok kongeriket. Han var da 62 år gammel. 2Dareios besluttet å sette 120 satraper over kongeriket, fordelt over hele riket. 3Over dem satte han tre ministre, og Daniel var en av dem. Satrapene skulle avlegge regnskap for dem, så kongen ikke skulle lide noe tap. 4Daniel utmerket seg framfor de andre ministrene og satrapene, for det var en usedvanlig ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. 5Da prøvde ministrene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for i hans embetsførsel. Men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for eller noe galt å si om ham. For han var pålitelig, og de fant verken forsømmelse eller feil hos ham. 6Da sa mennene: «Vi finner ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe hos ham som angår hans religion.» 7Nå stormet ministrene og satrapene inn til kongen og sa til ham: «Lenge leve kong Dareios! 8Alle ministrene, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne har holdt råd og er blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med et strengt påbud om at enhver som i tretti dager ber en bønn til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen. 9Utsted nå et slikt påbud, konge, og sett opp et skriv som ikke kan tilbakekalles, etter medernes og persernes uforanderlige lov.» 10I samsvar med dette satte Dareios opp et skriv med et slikt påbud. 11Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. 12Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. 13Så gikk de fram for kongen og sa: «Konge, har du ikke utstedt et påbud om at enhver som i tretti dager ber til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte: «Jo, det står fast etter medernes og persernes uforanderlige lov.» 14Da sa de til kongen: «Daniel, en av de bortførte fra Juda, retter seg verken etter deg eller etter det påbudet du har utstedt. Tre ganger om dagen ber han sin bønn.» 15Da kongen hørte det, gjorde det ham svært ondt, og han bestemte seg for å berge Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å redde ham. 16Igjen stormet mennene inn til kongen og sa til ham: «Konge, glem ikke at det er medisk og persisk lov at ikke noe påbud som kongen har gitt eller noen forordning som han har utstedt, kan kalles tilbake.» 17Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel: «Måtte din Gud, som du fortsatt dyrker, berge deg!» 18De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sitt eget segl og sine stormenns segl, så ingenting skulle kunne endres når det gjaldt Daniel. 19Deretter gikk kongen til slottet sitt og fastet hele natten, han lot ingen kvinner komme inn til seg, og han fikk ikke sove. 20Tidlig om morgenen, ved soloppgang, sto kongen opp og skyndte seg til løvehulen. 21Da han nærmet seg hulen, ropte han med angst i stemmen på Daniel: «Daniel, du tjener for den levende Gud, har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge deg fra løvene?» 22Da svarte Daniel: «Lenge leve kongen! 23Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap så de ikke skadet meg. For jeg er funnet uskyldig for ham. Og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt.» 24Da ble kongen svært glad og befalte at de skulle dra Daniel opp av hulen. Da de hadde dratt Daniel opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, for han hadde stolt på sin Gud. 25Kongen befalte nå at de mennene som hadde kommet med anklager mot Daniel, skulle hentes og kastes i løvehulen sammen med barna og konene sine. De hadde ikke nådd bunnen av hulen før løvene kastet seg over dem og knuste hvert bein i kroppen på dem. 26Deretter skrev kong Dareios til folk og nasjoner og tungemål over hele jorden:«Rikelig fred! 27Hermed gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud. For han er den levende Gud, han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne, hans velde er uten ende. 28Han berger og redder, han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Han berget Daniel fra løvenes klør.» 29Daniel hadde stor fremgang mens Dareios og perseren Kyros var konger.

Les i nettbibelen