Ruossinávllim

Jesus lej bässásjmállásijt ávvudam.
De manáj sjaddogárddáj råhkålittjat.
Tiempelváktaj dåhku bådij suvva gidditjit.
Gätjo ijáv suvva ságájdahttin.
Idedis de jábmemij duobbmidaláj.
Bierjjedagá idet bässásjbasij åvddålattja.

Roma doarroålmmå Jesusav vuolgadin
stáda ålggolij.
Duorrun suvva ruossaj,
vaj suojmma luluj jábmet.
Sunji almatja giejggin tjajma.
De råhkålij: “Áhttje, luojte sidjij ándagis.
E diede, majt dahki.”

Johannes gástadiddje duostaj bihkusij boahtet.
Mariajn tjuottjadijga jur ruossa vuolláj.
De Jesus äddnásis hålaj: “Duola le bárnnát.”
Johannesij gis: “Duola le äddnát.”
Dan båttå rájes de Johannes Mariav oatsodij,
dagu Maria luluj almma ieddnes.

Guokta bahádahkke lejga Jesusa guoktelij ruossinávlliduvvam.
Nubbe suvva álbedij sjletja.
Nubbe gis de tsuojgodij:
“Ij le ham mavga baháv dahkam,
ájnat måj galla len.”
Ja de Jesusij hålaj: “Mujte muvva,
gå rijkkasit boadá.”
Jesus vásstedij: “Ajtu, uddni ga
besa mujna aktan paradijssaj.”

Ájgge gålåj, biejvve sjevnjudij.
Bájno gáhtun, låtte sjávvunin.
Gålmmå tijma lej ednam sjevnjudam.
De Jesus rägádij:
"Jubmelam, Jubmelam, manen le muvva guodám?”

Ájgge de hájn gålij. Moalgedij: “Gåjkkåmin lev.”
Sváhpav vijnnaiettigijn buktin suv baksimijda.
Unnán suollne, unnán sieddo, oanegattjav gåjt.

De tjuorvvistij: “Ålliduvvam le!”
Ja de tsamáj iehketråhkusav,
mavva lej mánnárájes rågådallam:
“Áhttjám, duv giedajda vuojŋŋanisám vattáv.”
De oajvve sujboj, Jesus hiejtij vuojŋŋamis.

Valla stáda tiemmpelis,
ållu sisŋemusán gájkin ájllisabmusa åvdån,
de låvda guokten gajkkusij
badjerabdas gitta vuollerabddaj.

Matteusa guoktalågegiehttjit, Markusa lågenanvidát, Lukasa guoktalågegoalmát ja Johannesa lågenanavtsát låhkusis

Viettja nåvkå bájnedahtte tjuorggasijt

Les historien i Bibelen

31Da de hadde hånt ham, tok de av ham kappen og kledde ham i hans egne klær. 32På veien ut møtte de en mann fra Kyréne ved navn Simon; ham tvang de til å bære korset hans. 33Da de kom til et sted som heter Golgata – det betyr Hodeskallen – 34ga de ham vin blandet med galle, men da han smakte på den, ville han ikke drikke. 35Så korsfestet de ham, og de delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om dem. 36Siden ble de sittende der og holde vakt over ham. 37Over hodet hans hadde de satt opp en innskrift med anklagen mot ham: «Dette er Jesus, jødenes konge.» 38Sammen med ham ble også to røvere korsfestet, en på høyre og en på venstre side. 39De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: 40«Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! Hvis du er Guds Sønn, så frels deg selv og stig ned av korset!» 41På samme måte hånte også overprestene ham sammen med de skriftlærde og de eldste. De sa: 42«Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge; nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham! 43Han har satt sin lit til Gud; la Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Han har jo sagt: ‘Jeg er Guds Sønn.’» 44Også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte. 45Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. 46Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» 47Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Han roper på Elia.» 48Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte den med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. 49Men de andre sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å redde ham.» 50Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. 51Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. 52Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp. 53Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for mange. 54Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!» 55Det var også mange kvinner der som sto på avstand og så på. De hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. 56Blant dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Josef, og mor til Sebedeus-sønnene.

Les i nettbibelen

21Og de tvang en mann som gikk forbi, til å bære korset hans, det var Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. 22De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata – det betyr Hodeskallen. 23De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den. 24Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få. 25Det var ved den tredje time de korsfestet ham. 26Innskriften med anklagen mot ham lød: «Jødenes konge». 27Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. 28*Og det skriftordet ble oppfylt som sier: Han ble regnet blant lovbrytere.• 29De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! 30Frels deg selv og stig ned fra korset!» 31På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse! 32La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro!» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham. 33Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. 34Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?»Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» 35Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Hør, han roper på Elia.» 36Da løp en bort og fylte en svamp med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned.» 37Men Jesus ropte høyt og utåndet. 38Og forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. 39Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!» 40Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses. 41De hadde fulgt Jesus og tjent ham da han var i Galilea. Det sto også mange andre kvinner der som var kommet opp til Jerusalem sammen med ham.

Les i nettbibelen

26Så førte de ham bort. På veien grep de tak i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyréne. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. 27En stor folkemengde fulgte med, blant dem mange kvinner som jamret og gråt over ham. 28Men Jesus snudde seg mot dem og sa: «Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og barna deres. 29For det kommer dager da folk skal si: ‘Lykkelige er de barnløse, de morsliv som ikke fødte, og de bryst som ikke ga die!’ 30Da skal de si til fjellene: ‘Fall over oss!’ og til haugene: ‘Skjul oss!’ 31For gjør de slik med det grønne treet, hvordan skal det da gå med det tørre?» 32Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. 33Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der, den ene på høyre side av ham og den andre på venstre. 34*Men Jesus sa: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.»• Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg. 35Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. «Andre har han frelst», sa de, «la ham nå frelse seg selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte!» 36Også soldatene hånte ham. De kom og rakte vineddik opp til ham 37og sa: «Er du jødenes konge, så frels deg selv!» 38For det var satt en innskrift over ham: «Dette er jødenes konge.» 39En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» 40Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? 41For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» 42Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» 43Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» 44Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet helt til den niende time, 45for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, 46og Jesus ropte med høy røst: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet han. 47Men da offiseren så det som hendte, priste han Gud og sa: «Denne mannen var sannelig rettferdig!» 48Og folkemassene som hadde samlet seg for å se på, slo seg for brystet da de så det som skjedde, og vendte hjemover. 49Men alle de som kjente ham, sto på avstand og så på. Blant dem var også de kvinnene som hadde fulgt ham fra Galilea.

Les i nettbibelen

17Han bar selv korset sitt og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata. 18Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side og Jesus mellom dem. 19Pilatus hadde laget en innskrift og festet til korset. Den lød: «Jesus fra Nasaret, jødenes konge.» 20Siden stedet der Jesus ble korsfestet, lå nær byen, og innskriften var på hebraisk, latin og gresk, leste mange av jødene denne innskriften. 21Jødenes overprester sa da til Pilatus: «Skriv ikke: ‘Jødenes konge’, men skriv: ‘Dette er han som sa: Jeg er jødenes konge’.» 22Pilatus svarte: «Det jeg skrev, det skrev jeg.» 23Da soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de klærne hans og fordelte dem på fire, én del til hver soldat. De tok også kjortelen. Men den var uten sømmer, vevd i ett stykke ovenfra og helt ned. 24Da sa de til hverandre: «La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den.» Slik skulle *dette ordet i• Skriften bli oppfylt: De delte mine klær mellom seg og kastet lodd om kappen.Dette gjorde soldatene. 25Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. 26Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor: «Kvinne, dette er din sønn.» 27Deretter sa han til disippelen: «Dette er din mor.» Fra da av tok disippelen henne hjem til seg. 28Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han: «Jeg tørster.» 29Det sto et kar der med vineddik. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. 30Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet.

Les i nettbibelen

Gratis undervisningsmateriell for påske


Er du lærer i skolen? Vi sender deg undervisningsmateriell for skole, med lærerveiledning for påske på e-post helt gratis. Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE og norsk.
Send e-post og motta PDF