Jerusalemij boahtemin

Jesus ja åhpadisålmmå ledjin Jerusalemij mannamin bässátjijt ávvudittjat.
Suv vasjulattja årrun dåppen:
Jáhko oajvemusá, gej mielas Jesus Jubmelav álbedij,
ja romagij njunnjusa, gudi lulun tjavgga buorggot gájkav stuojme álgov.
Jesus árvvedij galgaj gillat ja jábmet.

Idjadin Jerusalema ålggolattjan.
Jesus gåhtjoj åhpadisålmmåjt sunji oasnámiesev buvtátjit.
Gávnajga ham de dakkárav,
ålgoldisgárvojt sádalin dan nali biejajga.
Jesus de oasná nali tjåhkkidij
ja Olijvvavárev rijddij.
Åhpadisålmmå guoranis vádtsin.
Gå Olijvvavárev vuollánattijn stádaj lahkanin,
de almasjfuovva sijáv duostoj.
Suohkadin tjuodtjun rahtev miehtáj
vuorde pálmmaoavse giedan ja tsamá:
“Dála boahtá gånågis,
guhti mijáv vasjulattjajs gádju!”

Jesusa rijddi boadedijn
de giedajt bajedin, sjållåhin ja dánssin,
lávlodijn: “Hosianna!” ålles gielas.
“Härrá, gájo mijáv! Buorissjivnnjeduvvam lehkus,
guhti Oajve namán boahtá!”

Muhtemij mielas lej imálasj, gå oasnámiesijn rijddi bådij,
ittjij ga gånågisá råsijn.
Valla de aktas nubbáj tsabmalij, tsamádallagåhtin
profäjtta lej ham hållam:
“Jerusalem, gånågissat duv lusi boahtá
hädjon ja oasnájn rijddi.”
De dádjadin ij lim gåjt dáhta imálasj.
Hájn jieddnát lávllun ja pálmmaåvsijt bajedin,
máná, nissuna ja ålmmå, gájkka dánssin
ja ålgoldisgárvojt suv åvddåj gäjnon luobbun.

Lávlo tjuovvolin Jesusav Olijvvaváres stáda uksaj.
De så fariseaga stádas båhtin gåhtjo: “Sjávvunihtit!
Majt jus romaga dávva jáhkki stuojmmen?”

Jesus stáda muvrraj giejggelij håla:
“Jus sij sjávvuni, de gierge tjuorvvogåhti.”
Fariseaga de gájddin, ittjij ga aktak
buorgo almasjfuovav Jesusav stádaj tjuovvolimes.

Lukasa lågenanavtsát låhkusis

Viettja nåvkå bájnedahtte tjuorggasijt

Les historien i Bibelen

28Da han hadde sagt dette, gikk han videre på sin vei opp mot Jerusalem. 29Og da han kom nær Betfage og Betania, ved den høyden som heter Oljeberget, sendte han to av disiplene av sted 30og sa: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det aldri har sittet noe menneske på. Løs den og lei den hit! 31Og om noen spør dere: ‘Hvorfor løser dere den?’ skal dere svare: ‘Herren har bruk for den.’» 32De to gikk av sted, og de fant det slik som han hadde sagt. 33Da de løste folen, spurte de som eide den: «Hvorfor løser dere folen?» 34«Herren har bruk for den», svarte de. 35Så leide de folen til Jesus, la kappene sine på den og lot Jesus sette seg opp. 36Og der han red fram, bredte folk ut kappene sine på veien. 37Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele mengden av disipler i sin glede å lovprise Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hadde sett. De ropte: 38« Velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen og ære i det høyeste!» 39Noen fariseere i folkemengden sa til ham: «Mester, tal disiplene dine til rette!» 40Men han svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.»

Les i nettbibelen

Gratis undervisningsmateriell for påske


Er du lærer i skolen? Vi sender deg undervisningsmateriell for skole, med lærerveiledning for påske på e-post helt gratis. Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE og norsk.
Send e-post og motta PDF