Bare Bibelen kan redde oss nå

– Jeg har sett hvordan Bibelen har forandret mennesker og lokalsamfunn. Da har den også kraft til å redde hele Venezuela, sier Baudilio Hurtado, som for få måneder siden tok over som generalsekretær for Bibelselskapet i det sør-amerikanske landet.

Baudilio Hurtado er generalsekretær for Det venezuelanske bibelselskap.
Baudilio Hurtado er generalsekretær for Det venezuelanske bibelselskap.

63-åringen er utdannet innen økonomi, og er opprinnelig revisor av yrke. Da han tok til i stillingen, hadde Det venezuelanske bibelselskapet lenge vært delvis inaktivt og uten stabil ledelse.

I motsetning til mesteparten av staben, er Hurtado katolikk – og representerer på den måten majoriteten av de kristne i Venezuela.

Bibelen bringer håp

I Venezuela lever en liten gruppe mennesker godt inne i en boble, mens en enorm mengde mennesker opplever håpløshet og fattigdom.

– Det er komplisert å beskrive hvordan hele vårt samfunn har kunnet kollapse slik det har gjort. Men de politiske, sosiale og økonomiske problemene har etterlatt venezuelanerne som et desillusjonert folk, sier Hurtado.

– På våre reiser erfarer vi likevel at Guds ord har kraft til å endre mennesker og lokalsamfunn. Hvis evangeliet blir spredt, vil kraften fra de små kirkene og menighetene, også kunne endre vårt land, sier han.

«Det er mange som trenger en bibel. Det trengs bibler på urfolkspråkene, det trengs leseopplæring – og ikke minst er det behov for opplæringsmateriell til barn.»

Baudilio Hurtado -

Han har ingen lett oppgave foran seg. Bibelselskapet har betydelig gjeld og svake distribusjonskanaler.

– Bibelselskapet i Venezuela er som et lite barn som må formes og oppdras. Vi er i en gjenoppbyggingsfase.

På lageret er det pallevis med kasser av bibler og bøker, men mye har vært lagret i årevis. Andre bøker er utdaterte, eller lite brukbare og tjenelige i en venezuelansk sammenheng.

– Det er mange mennesker i Venezuela som trenger en bibel. Det trengs bibler på urfolkspråkene, det trengs leseopplæring – og ikke minst er det behov for opplæringsmateriell til barn, påpeker Hurtado.

Styrke distribusjonsleddet

– Nå er det viktig å sikre en sterk nok distribusjon til å kunne drive et effektivt bibelarbeid over hele landet. Vi må også styrke bibeloversettelsesprogrammene og søke tettere samarbeid med bibelselskapene i nabolandene, sier Hurtado.

Mest akutt er likevel å finne finansiering til bibeldistribusjon. For å makte det, er Det venezuelanske bibelselskapet avhengig av hjelp fra den internasjonale familien av bibelvenner. Målet er å bli et bærekraftig senter både for bibeldistribusjon, salg og utdanning.

– Bibelselskapet må driftest på en økonomisk forsvarlig måte. Vi kan ikke kun gi bort bibler gratis, men vi må etablere en kultur der folk kan kjøpe Bibelen til en rimelig penge. Samtidig har jeg en visjon om at vi kan bli et ressurssenter for utdanning av pastorer, kirkelige ansatte og ledere uavhengig av kirkesamfunn, sier generalsekretæren.

Generalsekretær Baudilio Hurtado flankert av styreleder Lacenere og representanter for Casa Adonay-kirken i Maracaibo.

Bibelen for meg

– For meg er Bibelen boken om livet. Jeg leser meg selv inn i mange av de bibelske tekstene. Når jeg for eksempel leser fortellingen om Jesus som drev penge-vekslerne fra tempelplassen, forstår jeg det slik at jeg også kan liknes med tempelet – og må ha et fokus ut over kun handel.

– Derfor ber jeg også Jesus om å fjerne det fra meg som hindrer meg i å være en bedre person, en bedre kristen, en bedre leder og en bedre far, sier 63-åringen som er gift og har to sønner og to barnebarn.

– Hver gang jeg leser Bibelen, gir den meg klare budskap. Noen ganger er svarene milde, andre ganger er de strenge. Bibelen blir som et speil der jeg ser meg selv, forklarer Hurtado.

«Fra å være et land av innvandrere er vi blitt et land av emigranter, der familier splittes, og mange barn vokser opp alene eller med fattige besteforeldrene som eneste omsorgspersoner.»

Baudilio Hurtado -

Bare Gud kan hjelpe oss

I løpet av de siste 25 årene har Venezuela gått fra å være et rikt land til et samfunn med fattigdom, hyperinflasjon og mangel på grunnleggende nødvendigheter, som medisiner og mat.

– Fra å være et land av innvandrere er vi blitt et land av emigranter, der familier splittes, og mange barn vokser opp alene eller med fattige besteforeldrene som eneste omsorgspersoner. Noen har ingen andre enn menigheten.

Uten Bibelen er den oppvoksende generasjonen ikke bare frarøvet barndommen, men også troen på framtida.

– Det er trist å se barn som heller ønsker mat og rent vann enn leker til jul, men vi stoler på Gud og vet at bare med hans hjelp kan vi finne en vei ut av denne krisen, sier Hurtado.

– Derfor ber vi internasjonale bibelvenner om å hjelpe oss å spre Guds ord i Venezuela. Og derfor ber vi om forbønn.


Generalsekretær Baudilio Hurtado og internasjonal leder Bernt G. Olsen ved inngangsdøren til Det venezuelanske bibelselskapet i utkanten av Caracas sentrum, hovedstaden i Venezuela.

Be for Venezuela

  • Be for Baudilio Hurtado og Det venezuelanske bibelselskapet, at de makter å fornye og gjen- oppbygge bibelarbeidet i landet.
  • Be om at nødvendige ressurser blir tilgjengelig for å styrke distribusjonen av bibler over hele landet, spesielt til urfolksgrupper og barn.
  • Be for samarbeid og enhet blant kirkesamfunnene i Venezuela, at de sammen kan arbeide for å spre håp gjennom Bibelens budskap.
  • Be om at Guds kraft og tilstedeværelse kan bringe forandring og håp til de mange venezuelanere som lever i fattigdom og håpløshet.
  • Be om politisk stabilitet, økonomisk forbedring, og sosial rettferdighet, slik at Venezuela kan overvinne de utfordringene landet står overfor og bygge en bedre fremtid for alle sine innbyggere.

Gi en gave

En bibel i Venezuela koster kun 49 kroner.
Gi din gave med VIPPS eller kort.

Nyheter