Lese – lære – dele

Den raske veksten i de protestantiske kirkene har ført til alvorlig mangel på ordinerte prester og pastorer i Kina. Derfor er kirkene avhengige av lekpredikanter, men mange av dem har ingen teologisk utdannelse.

Bibelskolestudenter viser fram bøker og opplæringsmateriell

For tiden er det nasjonale forholdstallet mellom ordinerte pastorer og troende 1 til 6700. Kirkene er derfor avhengige av rundt 190 000 lekpredikanter til å betjene menighetene i 60 000 kirker og møtesteder over hele landet.

Lekpredikanter og studenter

De fleste av disse har ingen formell teologisk utdannelse. De arbeider som frivillige mens de samtidig sliter med å få endene til å møtes på hjemmebane. Mange livnærer seg som bønder samtidig som de fungerer som lekpredikanter på den kinesiske landsbygda. Selv har de ingen mulighet til å skaffe seg utdanningsmateriell. For å kunne utføre arbeidet sitt på en god måte, trenger de bibelstudiemateriell som kan gi dem trygghet i forkynnelsen og i formidlingen av evangeliet. Ikke bare lekpredikantene, men også studentene ved bibelskolene trenger slike ressurser. Uten teologisk skolering vil de ikke være rustet til å betjene kirkene. Det er derfor avgjørende at studentene får en solid utdanning mens de er på bibelskolen, og det kan de oppnå gjennom gode oppslagsverk. Som oftest mottar ikke studentene lønn fra menighetene. De kommer selv fra fattige familier, og trenger hjelp til å kjøpe studiemateriell.

Vranglære

Bibelske bøker og annet undervisningsmateriell er svært viktig for å utdanne både lekpredikanter og studenter, og for å gi dem innsikt i Guds ord, innsikt som de kan bruke i sin egen forkynnelse. Et solid bibelsk grunnlag er også nødvendig av en annen grunn: I distriktene er ulike sekter aktive – og mange sprer vranglære. Noen kinesiske kristne har blitt offer for falske profeter som for eksempel hevder at Jesus er kvinne og allerede har kommet tilbake til jorden. Andre benekter at Kristus er Gud. Å ha godt undervisningsmateriell og bibelressurser tilgjengelig vil hjelpe lekpredikantene og studentene til å stå bedre rustet i møte med disse sektene.

3500 predikanter og studenter

Ved å gi fattige lekpredikanter og bibelskolestudenter kristen litteratur og hjelpemateriell støtter vi dem og letter samtidig det økonomiske presset de lever under. Bibelressursene vil de ha nytte av når de skal gjøre tjeneste i menighetene. Ressursene gagner dem selv, og hjelper også hele menigheten til å forstå og anvende Guds ord på riktig måte.

I 2022 har vi som mål å gi 3500 lekpredikanter og bibelskolestudenter slike ressurser. Dette materiellet er til stor hjelp i deres bibelstudier, i deres åndelige liv og i forkynnelsen.

Bibelskolestudenter ved pultene i seminaret

Vitnesbyrd

«Oppslagsverkene og undervisningsmateriellet har hjulpet oss enormt. Disse bøkene har lært oss svært mye, og vi har fått en dypere forståelse av Bibelen. På den måten blir vi tryggere i forkynnelsen av Guds ord til våre brødre og søstre i menigheten. Vi har alle hatt stor nytte av dette!» – Lekpredikant Wang forteller hvordan bibelske oppslagsverk og annet materiell har hjulpet ham og andre i forkynnelsen og undervisningen i menigheten.

«Folket sulter etter Guds ord, men noen har en tendens til å lese Bibelen for bokstavelig og tolke den feil. På landsbygda er det dessuten sekteriske grupper som deler ut gratis trykksaker og CD-er med vranglære. Derfor er det viktig at vi forkynnere har godkjente og pålitelige ressurser som vi kan dele og basere vår undervisning på. Vi takker Bibelselskapet for disse gavene.»

– Lekpredikant Zhang har fått bøker og oppslagsverk fra Bibelselskapet. Om lag fire ganger ukentlig reiser han til forskjellige kirker på landsbygda i Kina for å lese og studere Bibelen sammen med de troende.


Zhou You (portrett)

Zhou You

«Som seminarstudent er jeg svært bevisst på min manglende kunnskap, og jeg lengter etter flere bibelressurser og -bøker for å få en dypere forståelse av Guds ord. Jeg ble svært rørt da jeg fikk disse bøkene, for det er akkurat dette jeg trenger! Dere har oppmuntret meg enormt og gitt meg stor motivasjon i studiene jeg holder på med nå, og også for det pastorale arbeidet jeg skal gjøre i framtiden. Jeg vil studere flittig og være trofast mot Guds ord når jeg forkynner for mine brødre og søstre i Kristus.»

Zhou You, 2. års bibelskolestudent