Samisk bibeloversettelse – forsoning i praksis

Bibelselskapet har i mange år arbeidet med samisk bibeloversettelse. Dette er et langsiktig arbeid der noen av de fremste språkekspertene deltar. Bibeloversettelsene er anerkjente og viktige for språkutviklingen på de samiske språkene.

Å miste et morsmål og få det igjen

- Da vi kom på skolen, fikk vi ikke lov til å snakke sørsamisk i timene.

- Hva skjedde da?

- Da ble det stille. Men vi gjorde det likevel, i friminuttene.

Slik forteller den sørsamiske kvinnen Irene Dorra om sitt møte med skolen. Hun fortsetter:

- I hjemmet vårt gikk foreldrene mine over til å snakke majoritetsspråket. De tenkte det var best slik for oss barn. Slik gikk språket vårt tapt. Men da jeg kom på folkehøyskole, møtte jeg en samisk lærer som ga oss språket tilbake. Han tok oss med i fjellet. Der lærte vi på nytt alle ordene for planter, dyr og fugler – og for været: mange uttrykk for ulike typer snø og vind. Han ga meg språket tilbake.

Språk og identitet

Irene Dorra var i mange år språkkonsulent i det sørsamiske bibeloversettelsesprosjektet. Språk og identitet hører sammen. Det er en menneskerett å høre tekster på morsmålet ved viktige hendelser i livet, som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Troen på at Gud ble menneske og snakket et morsmål, et hjertespråk, er kjernen i vår kristne tro og det sentrale budskapet i Bibelen. Derfor blir Bibelen kontinuerlig oversatt til andre språk over hele verden.

Samisk bibeloversettelse

Bibelselskapet har i mange år arbeidet med samisk bibeloversettelse. Dette er et langsiktig arbeid der noen av de fremste språkekspertene deltar. Derfor regnes kvaliteten på bibelteksten som svært god. I 2018 kom Kirkeårets tekster for første gang på sørsamisk, og i 2024 kommer hele NT. I 2019 kom hele Bibelen på nordsamisk. Den forrige kom i 1895. En komplett lulesamisk Bibel vil foreligge mot slutten av 2020-tallet. Det er i dag ti samiskspråklige medarbeidere i disse tre prosjektene.

En sentral del av samisk kultur

Universitetet i Tromsø har en database over tilgjengelig samisk tekst. Bibelen utgjør nå 10,6% av sørsamisk, 20,8% av lulesamisk og 2,4% av nordsamisk tekst.

All samisk bibeltekst kan leses parallelt med norsk bibeltekst på www.bibel.no/nettbibelen, også kirkeårets tekster. I år blir også den gjenfortalte bibelteksten på www.tidslinjen.no oversatt til samisk.

Bibelselskapets arbeid med oversettelse til de samiske språkene skjer i et nært og godt samarbeid med Sametinget, Samisk kirkeråd og Kirkerådet i Den norske kirke.

Bibeloversettelse og forsoning

For tiden arbeider en sannhets- og forsoningskommisjon med forsoning mellom samefolket og storsamfunnet. Samisk bibeloversettelse har i mer enn 30 år vært et tverrkulturelt forsoningsarbeid. Kirken i dag blitt en av de viktigste arenaene for samisk språk. Det samiske alteret i Nidarosdomen, som ble innviet i 2017, vitner om dette. Når budskapet møter mennesker på hjertespråket, blir de berørt. Da snakker Gud direkte til hjertet.

«Første gang jeg hørte juleevangeliet på mitt eget morsmål, da gråt jeg»

En tidligere leder i Saemien Åålmege, som Sørsamisk menighet heter på morsmålet. -

Det samiske må bli synlig i alle kirker

I Nidaros bispedømme lyder nå det sørsamiske språket ved inngang eller utgang i alle gudstjenester. Men samefolket er nå spredt over hele landet, og mange steder er språket og kulturen deres usynlig. Da er det flott at bevisstheten om rikdommen i samisk språk, kultur og trosliv blir synlig i kirken først.

De samiske bibelutgavene bør være tilgjengelige i alle menighetskontor og kirkerom. Da kan menigheten bruke samisk bibeltekst regelmessig, gjerne sammen med samiske salmer fra Salmeboka. Da blir også rikdommen i det kristne fellesskapet i vårt land synlig – gjennom toner, ord og farger. Det er forsoning i praksis.

Kontakt Oss