Om prosess og innhold

Arbeidet med en revisjon av bibeloversettelse er omfattende og nøysommelig. Derfor ble det lagt klare prinsipper for arbeidet med revisjon av Bibel 2011. Her finner du oversikten over disse prinsippene og prosessen.

 • Bibel 2024 er en mindre revisjon og en «finsliping» av 2011 oversettelsen.
 • Bibel 2024 bygger på prinsippene bak 2011- oversettelsen.
 • Revisjonen bygger i sin helhet på den eksterne og interne responsen som har kommet siden Bibel 2011 ble lansert.
 • Revisjonen har skjedd i dialog med bibelfaglig ekspertise fra ulike høyskoler og universiteter, kirkelige organisasjoner og kirkesamfunn. Det har også vært avholdt en rekke seminarer og møter underveis i prosessen for å få innspill til arbeidet.

Hvorfor kommer det en revidert bibeltekst?

Det er vanlig at en bibeloversettelse revideres med jevne mellomrom, men det er ulike grader av revisjon. Etter fem til ti år er det vanlig med en mindre revisjon. En omfattende revisjon skjer vanligvis bare hvert 25.-30. år.

Etter dette mønsteret har Bibelselskapets styre bestemt at en skulle sette i gang en begrenset revisjon i 2020. Denne revisjonen har fulgt de samme prinsippene som i Bibel 2011 og målet har vært å finslipe oversettelsen. I denne omgang har fokuset i særlig grad vært på Det nye testamentet.

Prinsippene for Bibel 2011

 • å skape en mer konkordant oversettelse, dvs. å følge ordvalg og syntaks i kildeteksten tettere
 • å ta vare på bibeltekstens metaforer, dvs. å gjenskape bildespråket
 • å innføre større språklig pregnans, dvs. færre forklarende omskrivinger
 • å legge vekt på rytme og stilpreg, dvs. gjenskaping av litterær stil og struktur
 • å modernisere språket, dvs. bruke et språk som kommuniserer nært og direkte
 • å bruke et språk som ikke tilslører kjønnsinkluderende trekk i kildeteksten
 • å vise troskap mot en fremmed kultur, dvs. å hente fram momenter i teksten som gjør kulturelle forhold i tekstens opprinnelige kontekst synlig

Alle temaene som har vært arbeidet med i revisjonen, er temaer som brukere landet rundt har spilt inn til Bibelselskapet og bedt oss se på. I tillegg har noen forslag også kommet fra medlemmer i OU.

Hvor lenge har arbeidet pågått?

Revisjonsprosessen er tilrettelagt av Seksjon for bibeloversettelse ved seksjonsleder Hans-Olav Mørk og har gått over fire år.

2020: Forberedelse og prioritering av innspill
2021: Gjennomføring
2022: Korrekturjobbing og mottakelse av respons fra ulike mottakere av teksten
2023: Trykkforberedelse og produksjon
2024: Publisering

Revisjonsarbeidet blir behandlet av Bibelselskapets styre i flere omganger.

Hvordan ble det bestemt hva som skulle revideres?

Revisjonen har tatt utgangspunkt i både eksterne og interne tilbakemeldinger som har kommet etter Bibel 2011.

Fordi prosessen har vært begrenset i omfang og tid, har en del temaer blitt vurdert som for omfattende for en mindre revisjon. Disse temaene er samlet i en egen kategori og arkivert med tanke på neste bibeloversettelse.

Hvem har deltatt i revisjonsarbeidet?

Tekstarbeidet i revisjonen har foregått på flere nivåer. Det første nivået er Revisjonsteamet. Disse har gjort jobbet med kildeteksten og presentert sitt arbeid for Oversettelsesutvalget (OU). OUs anbefaling blir presentert for Bibelselskapets styret, i flere omganger, som har siste ord i beslutningsprosessen.

Revisjonsteamet

 • Vidar Kristensen (Leder, Bokmål stilist)
 • Jorunn Økland (NT)
 • Gunnar Magnus Eidsvåg (GT)
 • Brynjulf Tjønn (Nynorsk stilist)

Oversettelsesutvalget (OU)

 • Jorunn Økland (Leder)
 • Tina Dykesteen Nilsen
 • Karl Olav Sandnes
 • Anders Aschim
 • Merete Alfsen
 • Margunn Rauset
 • Bibelselskapets generalsekretær
 • Seksjonsleder for bibeloversettelse (sekretær)

Bibelselskapets styre

 • Rune Yndestad Møller (Leder)
 • Anne Mari Schiager Topland (Nestleder)
 • Sindre-Jacob Bostad
 • Shalome Croos
 • Elisabeth Henne
 • Dag Jacob Opedal
 • Kristin Moen Saxegaard
 • Eirik Soldal
 • Olav Øygard
 • Jorunn Sjaastad

Tar Bibelselskapet i mot innspill på revisjonen?

I løpet av 2022 har Bibelselskapet stått i dialog med kirkelige organisasjoner og kirkesamfunn om resultatet av revisjonsprosessen. Dette har skjedd dels i form av kontinuerlig kommunikasjon og dels gjennom ulike møter og seminarer.

 • 30. mai ble Bibelselskapets representantskap presentert revisjonsarbeidet og invitert til innspill gjennom et fagseminar. Representantskapet består av en bredde av norsk kirke- og organisasjonsliv.
 • 16. august ble biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme presentert revisjonsarbeidet og invitert til å gi respons.
 • 07. september ble det gjennomført en fagdag om revisjonen hvor ledere fra frikirker og frikirkelige utdanningsinstitusjoner deltok og kom med tilbakemeldinger.
 • 18. oktober ble bispemøtet presentert revisjonsarbeidet og invitert til å gi respons.

Fra og med høsten 2022 har også revisjonsarbeidet blitt presentert i media og tilbakemeldingene i kjølvannet av dette og fremover blir viktig i det videre arbeidet med revisjonen.

Kontakt Oss