Juleevangeliet - Bibel 2011

Anne Kristin Aasmundtveit leser juleevangeliet fra Bibel 2011 på bokmål og Helga Samset leser juleevangeliet fra Bibel 2011 på nynorsk.

Hopp rett til

Hyrdene på marken ser et sterkt lys

Hør juleevangeliet på bokmål

Anne Kristin Aasmundtveit leser juleevangeliet fra Bibel 2011.

Juleevangeliet

Lukas 2,1–20

Les i nettbibelen.

1Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. 4Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 6Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. 8Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. 9Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 14«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» 15Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.


Hør juleevangeliet lest på nynorsk

Helga Samset leser juleevangeliet fra Bibel 2011.

Jesus blir fødd

Lukas 2,1–20

Les i nettbibelen.

1I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda. 2Dette var første gongen dei tok manntal, og det hende medan Kvirinius var landshovding i Syria. 3Då fór alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet. 4Også Josef drog då frå byen Nasaret i Galilea og opp til Judea, til Davidsbyen, som heiter Betlehem, for han høyrde til Davids hus og ætt 5og skulle skriva seg der saman med Maria, som var lova bort til han. Ho venta då barn. 6Og medan dei var der, kom tida då ho skulle føda, 7og ho fekk son sin, den førstefødde. Ho sveipte han og la han i ei krubbe, for det var ikkje husrom for dei. 8Det var nokre gjetarar der i området som var ute på marka og heldt vakt over flokken sin om natta. 9Med eitt stod ein Herrens engel framfor dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei gripne av stor redsle. 10Men engelen sa til dei: «Ver ikkje redde! Sjå, eg kjem til dykk med bod om ei stor glede, ei glede for heile folket: 11I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. 12Og det skal de ha til teikn: De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.» 13Brått var det ein stor himmelhær saman med engelen; dei lova Gud og song: 14«Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud har glede i!» 15Då englane hadde fare attende til himmelen, sa gjetarane til kvarandre: «Lat oss gå inn til Betlehem og sjå dette som har hendt, det som Herren har kunngjort for oss.» 16Så skunda dei seg dit og fann Maria og Josef og det vesle barnet som låg i krubba. 17Då dei fekk sjå det, fortalde dei alt som hadde vorte sagt dei om dette barnet. 18Alle som høyrde på, undra seg over det gjetarane fortalde. 19Men Maria gøymde alt dette i hjartet sitt og grunda på det. 20Og gjetarane vende attende. Dei lova og prisa Gud for alt dei hadde høyrt og sett; alt var slik som det var sagt dei.