Lukas – Bibelen lett å lese, er første bok i Bibelselskapets serie av lettleste bøker fra Det Nye testamentet.

Lisa Strandengen Rollnes leser juleevangeliet fra Lukas, Bibelen lett å lese

Bokmål

Jesus blir født

Det skjedde i de dager da Augustus var keiser. Han sendte ut en befaling. Han ville holde folketelling i hele verden. Alle skulle skrive seg inn i lister. Dette var den første innskrivingen. Det var mens Kvirinius regjerte i Syria. Alle dro av sted for å skrive seg inn, og alle dro til sin egen by.
Også Josef dro av sted. Han kom fra byen Nasaret i Galilea. Han dro opp til byen de kaller Betlehem. Dette er Davids by. For Josef var fra slekten til kong David. Josef skulle skrive seg inn sammen med Maria. Hun var lovet bort til Josef, og hun ventet barn.
Mens de var i Betlehem, skjedde det: Tiden var kommet, og hun skulle føde. Og hun fødte sønnen sin. Han var det første barnet hun fødte. Hun la et teppe rundt ham. Så la hun ham i en krybbe, i høyet til dyrene. For de fikk ikke plass der menneskene sov.

Gjeterne får se barnet

Det var noen gjetere i området. De var ute på markene. De holdt vakt over flokken sin om natten. Da sto en engel fra Herren foran dem. Et lys fra Herren strålte omkring dem. Gjeterne ble fryktelig redde. Men engelen sa til dem: «Vær ikke redde! Hør, jeg kommer til dere med godt nytt. Det er en glede for hele folket. Han som skal redde dere, er født i dag! Han er Kristus, den som Gud har salvet. Han er Herren. Nå er han født i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et lite barn. Det er svøpt i et teppe og lagt i en krybbe, i høyet til dyrene.» Brått fikk de se en stor hær fra himmelen, som sto sammen med engelen og sang:

Ære til Gud i det høyeste
og fred på jorden blant mennesker
som Gud har glede i.»

Så ble englene borte. De dro tilbake til himmelen. Da sa gjeterne til hverandre: «Vi drar inn til Betlehem. Vi vil se det Herren har fortalt oss.» De skyndte seg dit. De fant Maria og Josef og det lille barnet. Barnet lå i krybben, i høyet til dyrene. Gjeterne fikk se det. Så begynte de å fortelle hva de hadde hørt. De fortalte alt som engelen hadde sagt om dette barnet. Alle som var der, hørte på. Og de undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på det de sa. Hun tenkte lenge og grundig på det i hjertet sitt.

Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde sett og hørt. Alt var slik som engelen hadde fortalt dem.

Luk 2,1-20


Nynorsk

Jesus blir fødd

Det hende i dei dagar då Augustus var keisar. Han sende ut eit påbod. Han ville halda folketeljing i heile verda. Alle skulle skriva seg inn i lister. Dette var den første innskrivinga. Det var medan Kvirinius regjerte i Syria. Alle drog av stad for å skriva seg inn, og alle drog til sin eigen by.
Også Josef drog av stad. Han kom frå byen Nasaret i Galilea. Han drog opp til byen dei kallar Betlehem. Dette er Davids by. For Josef var frå slekta til kong David. Josef skulle skriva seg inn saman med Maria. Ho var lova bort til Josef, og ho venta barn.
Medan dei var i Betlehem, hende det: Tida var komen, og ho skulle føda. Og ho fødde sonen sin. Han var det første barnet ho fødde. Ho la eit teppe rundt han. Så la ho han i ei krubbe, i høyet til dyra. For dei fekk ikkje plass der menneska sov.

Gjetarane får sjå barnet

Det var nokre gjetarar i området. Dei var ute på marka. Dei heldt vakt over flokken sin om natta. Då stod ein engel frå Herren framfor dei. Eit lys frå Herren stråla omkring dei. Gjetarane vart frykteleg redde. Men engelen sa til dei: «Ver ikkje redde! Høyr, eg kjem til dykk med godt nytt. Det er ei glede for heile folket. Han som skal berga dykk, er fødd i dag. Han er Kristus, den som Gud har salva. Han er Herren. No er han fødd i Davids by. Og dette skal de ha til teikn: De skal finna eit lite barn. Det er sveipt i eit teppe og lagt i ei krubbe, i høyet til dyra.» Brått fekk dei sjå ein stor hær frå himmelen, som stod saman med engelen og song:

«Ære til Gud i det høgste
og fred på jorda blant menneske
som Gud har glede i.»

Så var englane borte. Dei drog attende til himmelen. Då sa gjetarane til kvarandre: «Vi dreg inn til Betlehem. Vi vil sjå det Herren har fortalt oss.» Dei skunda seg dit. Dei fann Maria og Josef og det vesle barnet. Barnet låg i krubba, i høyet til dyra. Gjetarane fekk sjå det. Så byrja dei å fortelja kva dei hadde høyrt. Dei fortalde alt som engelen hadde sagt om dette barnet. Alle som var der, høyrde på. Og dei undra seg over det gjetarane fortalde. Men Maria tok vare på det dei sa. Ho tenkte lenge og grundig på det i hjartet sitt.

Gjetarane drog attende. Dei lova og prisa Gud for alt dei hadde sett og høyrt. Alt var slik som engelen hadde fortalt dei.

Luk 2,1-20