Juleevangeliet – Lett å lese

Lukas – Bibelen lett å lese, er første bok i Bibelselskapets serie av lettleste bøker fra Det Nye testamentet.

Hyrdene på marken ser et sterkt lys

Hør juleevangeliet i ny oversettelse

Lisa Strandengen Rollnes leser juleevangeliet fra Lukas, Bibelen lett å lese

Bibeltekst fra Lukas lett å lese

Lukas 2,1–20

Les i nettbibelen.

1Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. 4Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 6Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. 8Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. 9Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 14«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» 15Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Bibelen lett å lese

Lukas er den første boka i en ny serie: Bibelen lett å lese. I denne nye oversettelsen skal språket være klart. Det er korte setninger og mange overskrifter. Vanskelige ord er forklart i margen. Enhver oversettelse gir rom for tolkning. Grip sjansen til å oppleve kjente tekster på nytt. Les teksten høyt. Alene eller sammen med andre. Og la deg overraske.

Les mer: https://bibel.no/nyheter/ny-bi...

Jesus blir fødd
1 Det hende i dei dagar då Augustus var keisar. Han sende ut eit påbod. Han ville halda folketeljing i heile verda. Alle skulle skriva seg inn i lister. 2 Dette var den første innskrivinga. Det var medan Kvirinius regjerte i Syria. 3 Alle drog av stad for å skriva seg inn, og alle drog til sin eigen by.

4 Også Josef drog av stad. Han kom frå byen Nasaret i Galilea. Han drog opp til byen dei kallar Betlehem. Dette er Davids by. For Josef var frå slekta til kong David. 5 Josef skulle skriva seg inn saman med Maria. Ho var lova bort til Josef, og ho venta barn.

6 Medan dei var i Betlehem, hende det: Tida var komen, og ho skulle føda. 7 Og ho fødde sonen sin. Han var det første barnet ho fødde. Ho la eit teppe rundt han. Så la ho han i ei krubbe, i høyet til dyra. For dei fekk ikkje plass der menneska sov.

Gjetarane får sjå barnet
8 Det var nokre gjetarar i området. Dei var ute på marka. Dei heldt vakt over flokken sin om natta. 9 Då stod ein engel frå Herren framfor dei. Eit lys frå Herren stråla omkring dei. Gjetarane vart frykteleg redde. 10 Men engelen sa til dei: «Ver ikkje redde! Høyr, eg kjem til dykk med godt nytt. Det er ei glede for heile folket. 11 Han som skal berga dykk, er fødd i dag. Han er Kristus, den som Gud har salva. Han er Herren. No er han fødd i Davids by. 12 Og dette skal de ha til teikn: De skal finna eit lite barn. Det er sveipt i eit teppe og lagt i ei krubbe, i høyet til dyra.» 13 Brått fekk dei sjå ein stor hær frå himmelen, som stod saman med engelen og song:

14 «Ære til Gud i det høgste
og fred på jorda blant menneske
som Gud har glede i.»

15 Så var englane borte. Dei drog attende til himmelen. Då sa gjetarane til kvarandre: «Vi dreg inn til Betlehem. Vi vil sjå det Herren har fortalt oss.» 16 Dei skunda seg dit. Dei fann Maria og Josef og det vesle barnet. Barnet låg i krubba, i høyet til dyra. 17 Gjetarane fekk sjå det. Så byrja dei å fortelja kva dei hadde høyrt. Dei fortalde alt som engelen hadde sagt om dette barnet. 18 Alle som var der, høyrde på. Og dei undra seg over det gjetarane fortalde. 19 Men Maria tok vare på det dei sa. Ho tenkte lenge og grundig på det i hjartet sitt.

20 Gjetarane drog attende. Dei lova og prisa Gud for alt dei hadde sett og høyrt. Alt var slik som engelen hadde fortalt dei.

Kjøp Lukas, Bibelen lett å lese