Bibelutgaver i Norge i 200 år

Fra 1816 til i dag har det kommet ut en rekke bibler og nytestamenter i Norge. I denne oversikten presenterer vi et utvalg av de viktigste utgavene.

Bibelselskapets første nytestamente ble gitt ut i 1819
Bibelselskapets første nytestamente ble gitt ut i 1819

1819 Det nye testamentet, Det Norske Bibelselskab

Det første nytestamentet som Bibelselskapet ga ut, kom bare tre år etter at det nye selskapet var stiftet. Teksten i det danske nytestamentet var justert og fornorsket «med samvittighetsfull varsomhet» i ortografi, ordvalg og ordstilling.

1834 Bibelen, Det Britiske og Udenlandske Bibelselskab

Dette var den første norske bibelen som ble trykket i Norge. Det Norske Bibelselskap hadde ennå ikke økonomi til å fremstille en egen bibel, selv om det var gått nitten år siden stiftelsen. Det britiske bibelselskapet i London maktet dette, med sin sterkere økonomi. Teksten i denne utgaven var et opptrykk av en dansk utgave fra 1740.

1840 Det nye testamentet på nordsamisk

Det første nytestamentet på nordsamisk ble oversatt av Nils Vibe Stockfleth. Han foretok lange reiser og bodde sammen med samene for å lære seg det nordsamiske språket. To ganger brente han oversettelsene sine, fordi han ikke var tilfreds med dem. Det tredje manuskriptet hans ble omsider trykt i 1840.Heller ikke denne utgaven var han tilfreds med. Han reviderte den, og i 1850 ble den utgitt på nytt. Oversettelsen ble utgitt av Grøndahl forlag, men bekostet av Bibelselskapet.

1854 Bibelen, Det Norske Bibelselskab

Den første hele bibelen som Bibelselskapet fikk trykket, kom ut i 6000 eksemplarer. Opplaget var altfor lite, og etter et år var biblene utsolgt. I 1857 ble det trykket et nytt opplag på 10.000 eksemplarer. Teksten var et opptrykk av Det gamle testamentet fra Det britiske bibelselskaps utgave fra 1829 og Det nye testamentet fra Det norske bibelselskaps utgave fra 1848.

1891 Bibelen, Det Norske Bibelselskab

Alt på 1840-tallet begynte en å oversette Det gamle testamentet på nytt ut fra den hebraiske grunnteksten. Carl P. Caspari var med i arbeidet helt fra 1849 til hele Det gamle testamentet var ferdig i 1891. Han døde året etter. Det gamle testamentet ble trykket sammen med en lett revisjon av Det nye testamentet fra 1873, som var revidert av Johannes Nilsson Skaar.

1895 Bibelen på nordsamisk

Den første hele bibeloversettelsen til nordsamisk ble gjort av Jens Andreas Friis og Lars Hetta. Hætta var med i opprøret i Kautokeino i 1852 og ble dømt til døden for drap. På grunn av sin unge alder ble han benådet til livsvarig fengsel. Friis besøkte Hætta i fengselet og oppdaget at han var svært begavet, og han ga ham undervisning og bøker. I 1886 var oversettelsen ferdig, men det tok hele ni år før den ble trykket. Lars Hætta opplevde så vidt å se hele bibelen utgitt før han døde i 1896. Den ble utgitt av Norsk Finnemisjon på forlaget Grøndahl && Søn.

1899 Det nye testamentet, Bibelselskapet

Alt i 1889 kom det første nytestamentet på landsmål ut, utgitt av Det norske Samlaget. Oversetterne var Elias Blix, Ivar Aasen, Mathias Skard og Johannes Belsheim. Denne reviderte utgaven fra 1899 ble utgitt av Bibelselskapet.

1904 Bibelen, Det Norske Bibelselskap

Professor J. F. Dietrichson begynte i 1870-årene arbeidet med å oversette Det nye testamentet fra grunnen av. Det ble sagt om ham at han kunne hele det greske nytestamentet utenat. Senere var både F.V. K. Bugge, A. C. Bang, C. P. Caspari, E. Blix og S. Odland med i arbeidet. I 1904 var endelig Det nye testamentet ferdig. Oversettelsen ble godt mottatt, og fornorskingen av språket var meget vellykket.

1921 Bibelen, Studentmaallaget i Oslo

Hele 23 personer står bak oversettelsen av denne bibelen. Alexander Seippel hadde oversatt en stor del av bøkene. Peter Hognestad reviderte deler av Det gamle testamentet og hele Det nye testamentet. Gustav Indrebø hadde ansvar for rettskrivingen. Hognestad og Indrebø regnet ikke med at denne oversettelsen skulle vare så lenge og kalte den derfor for «fyrebilsbibelen». Den ble utgitt av Studentmållaget. 1930 Bibelen, Det Norske Bibelselskap

Forløperne til denne bibelutgaven var Det gamle testamentet fra 1891 og Det nye testamentet fra 1904. Allerede i 1904 var man klar over at Det gamle testamentet fra 1891 måtte revideres. I 1926 ble arbeidet fullført, men sentralkomiteen bestemte at teksten skulle ha en siste gjennomgang. I 1930 kom endelig den nye bibelen ut. Med sin både folkelige og verdige språkdrakt ble 1930- oversettelsen godt mottatt. Den var kirkebibel helt til oversettelsen av 1978 kom ut.

1938 Bibelen på nynorsk, Bibelselskapet

Bibelselskapet ønsket endelig å utgi Bibelen på nynorsk. Ragnvald Indrebø ble spurt om å revidere «fyrebilsbibelen» fra 1921. Han startet opp med dette arbeidet i 1933. Noen deler av Det gamle testamentet ble oversatt på nytt av Indrebø. Han gjorde hele arbeidet mens han var i full prestetjeneste.

1959 og 1961 Ungdomsoversettelsen

Alt under Andre verdenskrig, mens biskop Eivind Berggrav satt internert av tyskerne på hytta si i Asker, begynte han på de første utkastene til det som skulle bli Ungdomsoversettelsen. Den kom ut i 1959 (bokmål) og 1961 (nynorsk) og ble med sitt lettfattelige språk svært populær.

1978 Bibelen på bokmål og nynorsk

En foreløpig oversettelse av Det nye testamentet kom ut i 1975, før hele Bibelen ble gitt ut i 1978. Den nye oversettelsen markerte et langt skritt, fra den tradisjonelle måten å oversette på, til en mer meningsbasert oversettelse. Utgaven gjorde bibelteksten lettere tilgjengelig for mange. Den ble lettere revidert i 1985 og bar etter dette navnet NO 78/85. Den var kirkebibel fram til Bibel 2011 kom ut.

1993 Markusevangeliet på sørsamisk

Markusevangeliet var i 1993 den første trykte boken som ble gitt ut på sørsamisk, som er et sterkt truet språk. Det var Anna Jakobsen, født Kappfjell, og Bierna Bientie som sto bak oversettelsen. I dag pågår fremdeles arbeidet med å oversette alle tekster som er brukt gjennom kirkeåret, til sørsamisk.

1998 Det nye testamentet på nordsamisk

Oversettelsen av Odda Testamenta på nordsamisk var resultat av et arbeid som ble påbegynt i 1989. En ny oversettelse av Det gamle testamentet er i dag under arbeid, i samarbeid med Det Finske og Det Svenske bibelselskapet. Den ferdige bibeloversettelsen til nordsamisk er ventet å komme ut i 2019.

2003 Det nye testamentet på lulesamisk

Lulesamisk regnes som et sterkt truet språk. Oversettelsen og utgivelsen av det første lulesamiske nytestamentet skjedde i et samarbeid mellom Det Svenske og Det Norske Bibelselskap.

2011 Bibelen på bokmål og nynorsk

Arbeidet med en revisjon av Det nye testamentet begynte i 2000, og en foreløpig utgave av Det nye testamentet ble gitt ut i 2005. Fra 2003 begynte Bibelselskapet på en helt ny oversettelse av Det gamle testamentet. Spesielt for oversettelsen var at framstående norske forfattere var med i arbeidet.

2018 Apokryfene - Bibelens deuterokanoniske bøker - på bokmål og nynorsk

Etter at Bibel 2011 var fullført, begynte arbeidet med Bibelens deuterokanoniske bøker, som ofte kalles Apokryfene. Da oversettelsen kom ut i 2018, var det første gang Apokryfene ble oversatt til nynorsk.

2019 Biibbal - hele Bibelen på nordsamisk

Den første hele bibeloversettelsen på nordsamisk kom ut i 1895. Arbeidet med en ny oversettelse startet i 1987. Det nye testamentet kom ut i 1998. I 2019 kom hele Bibelen ut på nordsamisk, med ny oversettelse av Det gamle testamentet og en revidert utgave av NT fra 1998.
Les mer