Dødsstraff

I denne artikkelen finner du en oversikt og forklaringene over noen av metodene for dødsstraff du finner i Bibelen.

Hopp rett til

Tre kors på en ås.
Foto: Dylan Mcleod, Unsplash.com

Steining

Steining som dødsstraff er omtalt i lovtekster og fortellinger i GT, særlig i sammenheng med seksuelle forseelser, gudsbespottelse og avgudsdyrkelse (3 Mos 20,2.27; 24,10–16; 5 Mos 13,6–11; 17,2–7; 22,21–24). Det er usikkert hvor lenge og i hvilket omfang forskriftene ble praktisert. Rabbinsk tradisjon har informasjon om hvordan en slik straff ble iverksatt, men vitner også om sterk tilbakeholdenhet med å bruke den. Det er også usikkert om romerne i nytestamentlig tid tillot jødene å fullbyrde en dødsstraff (Joh 18,31). Når NT omtaler steining, dreier det seg derfor ofte om spontane voldsutbrudd eller lynsjinger heller enn vanlige henrettelser (Joh 7,53–8,11; Apg 7,58f). Paulus var utsatt for steining, men overlevde (2 Kor 11,25; jf. Apg 14,5.19).

Sjekk bibelreferansene

27Når en mann eller kvinne har et gjenferd eller en spådomsånd i seg, skal de dø. De skal steines. Deres eget blod kommer over dem.

Les i nettbibelen

10Blant israelittene var det en mann som var sønn av en israelittisk kvinne, men som hadde en egyptisk far. I leiren kom sønnen av den israelittiske kvinnen i krangel med en israelitt. 11Denne sønnen spottet Navnet og forbannet det. Da førte de ham til Moses. Moren hans het Sjelomit og var datter til Dibri fra Dans stamme. 12De holdt ham i forvaring til saken kunne avgjøres ved et ord fra Herren. 13Og Herren sa til Moses: 14Før spotteren utenfor leiren! Alle som hørte ham, skal legge hendene på hodet hans, og hele menigheten skal steine ham. 15Så skal du si til israelittene: Når noen forbanner sin Gud, fører han synd over seg. 16Og den som spotter Herrens navn, skal dø; hele menigheten skal steine ham. Enten han er innflytter eller født i landet, skal han drepes når han spotter Navnet.

Les i nettbibelen

6Det kan hende at din bror, din mors sønn, eller din sønn eller datter eller din kone som du tar i favn, eller din kjæreste venn lokker deg i hemmelighet og sier: «La oss gå bort og dyrke andre guder» – guder som verken du eller dine fedre har kjent, 7guder som dyrkes av folkene omkring dere, enten nær eller fjernt, fra den ene enden av jorden til den andre. 8Da skal du ikke gi etter og ikke høre på ham. Du må ikke vise ham medfølelse og ikke skåne eller dekke ham. 9Nei, du skal ta livet av ham. La din hånd være den første som løftes mot ham for å drepe, og siden skal hele folket løfte hånden mot ham. 10Du skal steine ham i hjel fordi han prøvde å lokke deg bort fra Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, av slavehuset. 11Og hele Israel skal høre om det og gripes av frykt, så de aldri mer gjør en slik ugjerning blant folket ditt.

Les i nettbibelen

2Det kan hende at det finnes en mann eller kvinne hos deg, i en av de byene Herren din Gud gir deg, som gjør det som er ondt i Herren din Guds øyne og bryter hans pakt, 3en som går bort og dyrker og tilber andre guder, eller solen eller månen eller hele himmelens hær. Det har jeg forbudt. 4Om dette blir kunngjort for deg slik at du får høre om det, da skal du undersøke det nøye. Hvis det er sant og det blir stadfestet at dette avskyelige er gjort i Israel, 5da skal du føre den mannen eller den kvinnen som har gjort ugjerningen, ut til byporten, og enten det er en mann eller en kvinne, skal du steine dem i hjel. 6Den skyldige skal straffes med døden etter to eller tre vitners utsagn. Ingen skal straffes med døden etter ett vitnes utsagn. 7Vitnene skal være de første som løfter hånden for å drepe, og siden skal hele folket løfte hånden. Slik skal du utrydde det onde hos deg.

Les i nettbibelen

21da skal de føre henne ut foran døren til farens hus, og mennene i byen skal steine henne i hjel. For hun har gjort en skammelig gjerning i Israel ved å drive hor i sin fars hus. Slik skal du rydde ut det onde hos deg. 22Om en mann blir oppdaget mens han ligger med en gift kvinne, skal de dø begge to, både mannen som hadde ligget med henne, og kvinnen selv. Slik skal du rydde det onde ut av Israel. 23Om en mann treffer en ung jente i byen, en jomfru som er lovet bort til en annen mann, og han ligger med henne, 24da skal dere føre begge to til byporten og steine dem i hjel, jenta fordi hun ikke ropte om hjelp enda hun var i en by, og mannen fordi han krenket en annen manns kvinne. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.

Les i nettbibelen

31«Ta ham dere, og døm ham etter deres egen lov!» sa Pilatus. Men jødene svarte: «Vi har ikke rett til å ta livet av noen.»

Les i nettbibelen

53*Så gikk de hjem hver til sitt, 1og Jesus gikk ut til Oljeberget. 2Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. 3Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram 4og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. 5I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» 6Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. 7Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» 8Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. 9Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. 10Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» 11Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»•

Les i nettbibelen

25Tre ganger er jeg blitt pisket, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd skipbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet.

Les i nettbibelen

5Da de skjønte at hedningene og jødene med sine ledere hadde satt seg fore å mishandle og steine dem,

Les i nettbibelen

19Men da kom det noen jøder fra Antiokia og Ikonium. De fikk mengden over på sin side og steinet Paulus. De slepte ham utenfor byen og trodde han var død.

Les i nettbibelen


Korsfestelse

Korsfestelse er en særlig brutal henrettelsesmetode som romerne brukte mye, særlig mot slaver og opprørere. For å virke avskrekkende foregikk henrettelsen offentlig. De dømte ble først pisket og torturert på ulike måter og måtte deretter bære korsets tverrtre gjennom folkemengden og fram til henrettelsesstedet (Matt 10,39; 16,24; Mark 8,34; Luk 9,23; 14,27).

Ved selve korsfestelsen ble kroppen naglet eller bundet fast til tverrtreet, som så ble festet til en vertikal påle eller et tre. Noen ble tilbudt drikke på korset, enten bedøvende, mot tørst eller som tortur for å skape mer tørst (Matt 27,34.48; Joh 19,28f). Det kunne gå flere dager før døden inntrådte (Joh 19,31–33). Både blodtap, utmattelse, tørst, væske i lungene, indre blødninger og andre faktorer kunne medvirke. Det ble sagt at «den korsfestede dør på tusen måter».

Evangelienes beretninger om Jesu korsfestelse er unike i sin detaljrikdom, fordi en slik død ble sett på som en skam og fortiet. Paulus kaller Jesu død for «døden på korset» og understreker med det at Jesus døde i fornedrelse (Fil 2,8). Han sier også at de troende «ble korsfestet med ham» (Rom 6,6; Gal 2,19; 5,24 og 6,14). I lys av Jesu oppstandelse ser NT korsfestelsen som Guds forsoningshandling og samtidig som en seier over døden og det onde (Ef 2,16; Kol 2,15).

Sjekk bibelreferansene

39Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.

Les i nettbibelen

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.

Les i nettbibelen

34Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.

Les i nettbibelen

23Så sa han til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.

Les i nettbibelen

27Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.

Les i nettbibelen

34ga de ham vin blandet med galle, men da han smakte på den, ville han ikke drikke.

Les i nettbibelen

48Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte den med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke.

Les i nettbibelen

28Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han: «Jeg tørster.» 29Det sto et kar der med vineddik. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans.

Les i nettbibelen

31Det var helgaften, og kroppene måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene ba derfor Pilatus om at beina måtte knuses på dem og kroppene bli tatt ned. 32Soldatene kom da og knuste beina først på den ene og så på den andre som var blitt korsfestet sammen med Jesus. 33Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke hans bein.

Les i nettbibelen

8fornedret han seg selvog ble lydig til døden, ja, døden på korset.

Les i nettbibelen

6Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden.

Les i nettbibelen

19Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus;

Les i nettbibelen

24De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær.

Les i nettbibelen

14Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden.

Les i nettbibelen

16I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet.

Les i nettbibelen

15Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.

Les i nettbibelen