Jesu titler

Menneskesønnen

Menneskesønnen er den betegnelsen Jesus bruker oftest om seg selv. Den forekommer bare i Jesu munn, aldri i tiltale til ham. Utenom evang. er tittelen bare brukt i Apg 7,56. Betegnelsen «menneskesønn» er kjent fra Dan i GT, hvor det blir fortalt om «en som var lik en menneskesønn», og som har del i guddommelig makt og velde (Dan 7,13f). Tittelen brukes i tre ulike sammenhenger i evang.: om en himmelsk frelserskikkelse som i de siste tider skal åpenbares for å holde dom (Matt 24,27.30.37.39; Luk 17,24), om Menneskesønnen som skal forkastes, lide og dø (Matt 17,12.22; 20,18f; Joh 3,14) og om Menneskesønnens liv og gjerning på jorden (Matt 9,6; 12,8; 20,28; Luk 19,10).

Sjekk bibelreferansene

56Da sa han: «Jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.»

Les i nettbibelen

13Jeg så i mine nattsyner, og se! – med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager og ble ført fram for ham. 14Han fikk herskermakt, ære og rike så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne.

Les i nettbibelen

27For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.

Les i nettbibelen

30Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.

Les i nettbibelen

37Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.

Les i nettbibelen

39og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer.

Les i nettbibelen

24For slik som lynet flammer opp og lyser fra himmelrand til himmelrand, slik skal Menneskesønnen komme til syne på sin dag.

Les i nettbibelen

12Ja, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.»

Les i nettbibelen

22Mens de sammen reiste rundt i Galilea, sa Jesus til dem: «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender,

Les i nettbibelen

18«Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden 19og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal han reises opp.»

Les i nettbibelen

14Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp,

Les i nettbibelen

6Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme: «Stå opp, ta båren din og gå hjem!»

Les i nettbibelen

8For Menneskesønnen er herre over sabbaten.»

Les i nettbibelen

28Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Les i nettbibelen


Jeg er

Jesus omtaler seg selv som «Jeg er» i Joh 8,24.28; 13,19, jf. 8,58.

I Jes brukes vendingen «jeg er Han» (hebr. ani hu) når Gud åpenbarer seg (Jes 41,4; 43,10; 46,4; 48,12; jf. 5 Mos 32,39). I Septuaginta blir denne hebr. vendingen oversatt med «jeg er» (gr. egå eimi). Bakgrunnen for uttrykket kan også være Guds åpenbaring av sitt navn for Moses i 2 Mos 3,14f: «Jeg er den jeg er.»

Også på mange andre steder i evang. omtaler Jesus seg selv med ordene «jeg er». På noen av disse stedene er det usikkert om vendingen brukes som guddommelig åpenbaringsformel eller på en mer allmenn måte som identifikasjon, slik det f.eks. er i Luk 24,39: «det er jeg», dvs. «det er jeg som er Jesus» (Mark 6,50; 14,6; Joh 4,26; 6,20; 18,5f.8). Hos Joh kan bruken av «jeg er»-ordene i Jesu munn være bevisst flertydig og fungere både som en hverdagslig selvidentifikasjon og som en guddommelig presentasjonsformel.

Sjekk bibelreferansene

24Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at Jeg er, skal dere dø i deres synder.»

Les i nettbibelen

28Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at Jeg er, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg.

Les i nettbibelen

19Nå sier jeg dette til dere før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at Jeg er.

Les i nettbibelen

58Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.»

Les i nettbibelen

4Hvem har utført og gjort dette? Han som fra begynnelsen kalte slektene fram. Jeg, Herren, er den første, og jeg er hos de siste. Jeg er Han.

Les i nettbibelen

10Dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne meg og tro på meg og forstå at jeg er Han. Før meg er ingen gud blitt formet, og etter meg skal ingen komme.

Les i nettbibelen

4Jeg er Han, helt til dere blir gamle, jeg vil bære helt til håret er grått. Jeg har alt gjort det. Jeg løfter, jeg bærer og berger.

Les i nettbibelen

12Hør på meg, Jakob, du Israel, som jeg har kalt! Jeg er Han. Jeg er den første, jeg er også den siste.

Les i nettbibelen

39Se nå, jeg er Han! Det finnes ingen annen gud enn jeg. Jeg tar liv og gir liv, jeg sårer og jeg helbreder, og ingen kan berge noe ut av min hånd.

Les i nettbibelen

14Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.» 15Og Gud fortsatte: «Du skal si til israelittene: Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.

Les i nettbibelen

39Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se! En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har.»

Les i nettbibelen

50for alle sammen så ham, og de ble skrekkslagne. Men i det samme talte Jesus til dem og sa: «Vær ved godt mot! Det er jeg, vær ikke redde!»

Les i nettbibelen

6Men Jesus sa: «La henne være! Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg.

Les i nettbibelen

26Jesus sier til henne: «Det er jeg, jeg som snakker med deg.»

Les i nettbibelen

20Men Jesus sa til dem: «Det er jeg. Vær ikke redde!»

Les i nettbibelen

5«Jesus fra Nasaret», svarte de. «Det er jeg», sier Jesus. Judas, han som forrådte ham, var også der sammen med dem. 6Da Jesus sa: «Det er jeg», rygget de tilbake og falt til jorden.

Les i nettbibelen

8«Jeg har sagt dere at det er jeg», sa Jesus. «Leter dere etter meg, så la disse andre gå!»

Les i nettbibelen


Messias

Messias, «(Herrens) Salvede». Jødene ventet at Messias skulle komme og gjenopprette Davids rike i makt og herlighet. Alle evang. bruker denne tittelen om Jesus (Matt 1,1; Mark 1,1; Luk 2,11; Joh 1,17). Vi hører aldri at Jesus selv kaller seg Messias, men når andre bruker tittelen om ham, gir han dem rett (Matt 16,16f; Mark 14,61f; Joh 4,25f). Etter pinsedag forkynte apostlene at Jesus var Messias (Apg 2,36; 3,18–20; 5,42; 9,22). Den gr. formen, Kristus (Kjristos), ble en av de viktigste titlene på Jesus i den tidlige kristne kirken.

Sjekk bibelreferansene

1Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn:

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.

Les i nettbibelen

11I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.

Les i nettbibelen

17For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Les i nettbibelen

16Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» 17Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.

Les i nettbibelen

25«Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen – Messias er det samme som Kristus – «og når han kommer, skal han fortelle oss alt.» 26Jesus sier til henne: «Det er jeg, jeg som snakker med deg.»

Les i nettbibelen

35til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter.

Les i nettbibelen

18Men slik oppfylte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle lide. 19Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. 20Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus.

Les i nettbibelen

42Men de lot seg ikke stanse. Både i tempelet og i hjemmene underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet om at Jesus er Messias.

Les i nettbibelen

22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias.

Les i nettbibelen