Tegnforklaringer

Bibelen er full av tegn og symboler som skal hjelpe deg å navigere og forstå hvordan vers, kapitler og bøker henger sammen. I denne oversikten finner du noen av de viktigste forkortelsene og forklaringene i Bibelen.

Utklipp fra nettbibelen: "Joh 6,14 viser til Joh 1,21+, Apg 3,22; Apg 7,37

Bibelhenvisningene

Bibelhenvisninge ne lister opp parallelle tekster eller steder med lignende innhold som er en hjelp til å forstå teksten man leser. Et pluss (+) etter en slik henvisning betyr at man der vil finne flere henvisninger til samme sak. Når navnet på skriftet er utelatt, gjelder henvisningen samme skrift.

Utklipp fra nettbibelen som viser de typografiske markeringene i Apg 8,37.

Typografiske markeringer

Typografiske markeringer i bibelteksten: Tegnene * og • markerer start og slutt på et tekstavsnitt som ikke er med i mange av de antikke håndskriftene. Disse tekstvariantene er omtalt i egne fotnoter. I Det gamle testamentet er det hebraiske gudsnavnet JHWH oversatt og markert slik: HERREN eller GUD. I nytestamentlige tekster som inneholder sitater fra Det gamle testamentet, står de siterte ordene i kursiv.

Forkortelser

GT = Det gamle testamentet
NT = Det nye testamentet
f etter et verstall viser til det følgende verset
ff etter et verstall viser til flere følgende vers
hebr. = hebraisk
aram. = arameisk
gr. = gresk
lat. = latin
rom. = romersk
f.Kr. / e.Kr. = før/etter Kristus
jf. = jamfør, sammenlign med

Forskjellen på f og ff

1 Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn: 2 Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene hans,

Les i nettbibelen

1 Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn: 2 Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene hans, 3 Juda fikk sønnene Peres og Serah med Tamar, Peres fikk Hesron, Hesron fikk Aram, 4 Aram fikk Amminadab, Amminadab fikk Nahsjon, Nahsjon fikk Salma, 5 Salma fikk sønnen Boas med Rahab, Boas fikk sønnen Obed med Rut, Obed fikk Isai, 6 og Isai ble far til kong David. David fikk sønnen Salomo med Urias kone, 7 Salomo fikk Rehabeam, Rehabeam fikk Abia, Abia fikk Asa, 8 Asa fikk Josjafat, Josjafat fikk Joram, Joram fikk Ussia, 9 Ussia fikk Jotam, Jotam fikk Ahas, Ahas fikk Hiskia, 10 Hiskia fikk Manasse, Manasse fikk Amon, Amon fikk Josjia, 11 og Josjia ble far til Jojakin og brødrene hans, på den tiden da folket ble bortført til Babylon. 12 Etter bortføringen til Babylon fikk Jojakin sønnen Sjealtiel, Sjealtiel fikk Serubabel, 13 Serubabel fikk Abiud, Abiud fikk Eljakim, Eljakim fikk Asor, 14 Asor fikk Sadok, Sadok fikk Akim, Akim fikk Eliud, 15 Eliud fikk Eleasar, Eleasar fikk Mattan, Mattan fikk Jakob, 16 og Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Kristus. 17 Altså er det i alt fjorten slektsledd fra Abraham til David, fjorten ledd fra David til bortføringen til Babylon og fjorten ledd fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus.

Les i nettbibelen