Tegnforklaringer

Bibelen er full av tegn og symboler som skal hjelpe deg å navigere og forstå hvordan vers, kapitler og bøker henger sammen. I denne oversikten finner du noen av de viktigste forkortelsene og forklaringene i Bibelen.

Utklipp fra nettbibelen: "Joh 6,14 viser til Joh 1,21+, Apg 3,22; Apg 7,37

Bibelhenvisningene

Bibelhenvisningene lister opp parallelle tekster eller steder i Bibelen med lignende innhold som er en hjelp til å forstå teksten man leser. Når navnet på referert skrift er utelatt, gjelder henvisningen for boken du leser i.

I Nettbibelen vises det et boksymbol bak bibelvers om verset har henvisninger og/ eller fotnoter. Du kan da klikke på verset for å se henvisninger og fotnoter.

+ (pluss) etter en henvisning betyr at man ved dette verset vil finne flere henvisninger til samme sak.

> (pil) foran en henvisning betyr at ordet er forklart i fotnotene på det skrifstedet pilen viser til.

Typografiske markeringer i Bibelen

Typografiske markeringer

[ ] (klammer) markerer et tekstavsnitt som mangler i de eldste håndskriftene, men som NA28 har tatt med i teksten.

⎡ ⎤ (halvklammer) markerer enkeltord eller korte utsagn som mangler i en del antikke håndskrifter, men som NA28 har tatt med i teksten.

⸆ (hevet T) markerer tekst som ikke finnes i de eldste håndskriftene og er plassert i fotnotene.

I Det gamle testamentet er det hebraiske gudsnavnet JHWH oversatt og markert slik: HERREN eller GUD.

I nytestamentlige tekster som inneholder sitater fra Det gamle testamentet, står de siterte ordene i kursiv.

Forklaringer

Det gamle testamentet (GT) er oversatt etter den hebraiske teksten i Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) 5. opplag 1997. Noen få steder følger oversettelsen i stedet ▸Septuaginta og manuskript fra den judeiske ørkenen. ▸Qumran.

Det nye testamentet (NT) er oversatt etter den greske teksten i Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 28. opplag 2012 (NA28). Tekstvarianter er markert med tegn i teksten og er omtalt i egne fotnoter. Noe tekst som ikke finnes i de eldste håndskriftene, er i Bibel 2024 plassert i fotnoter

I GT følger den norske teksten som oftest det poetiske oppsettet i BHS. I NT følger den norske teksten det poetiske tekstoppsettet i NA28. Et tilsvarende poetisk oppsett finnes ikke i de eldste hebraiske og greske manuskriptene til GT og NT.

Inndelingen av Bibelen i kapitler og vers finnes heller ikke i de eldste manuskriptene. I hebraiske håndskrifter fra 900-tallet er GT delt inn i vers, men versene er ikke nummererte. Kapittelinndelingen i begge testamentene ble innført tidlig på 1200-tallet, versinndelingen med nummer omkring 1550. Ulike bibelutgaver kan ha forskjellig nummerering av enkelte kapitler og vers.

Overskriftene over avsnittene står ikke i de antikke kildetekstene. De er ment som en hjelp for leseren til å finne fram. Slike overskrifter er vanlige i moderne utgaver av Bibelen.

Forkortelser

GT = Det gamle testamentet
NT = Det nye testamentet

hebr. = hebraisk
aram. = arameisk
gr. = gresk
lat. = latin
rom. = romersk

f.Kr. / e.Kr. = før/etter Kristus
jf. = jamfør, sammenlign med

f etter et verstall viser til det følgende verset
ff etter et verstall viser til flere følgende vers
Se eksempel på f og ff under

Forskjellen på f og ff

1 Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn: 2 Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene hans,

Les i nettbibelen

1 Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn: 2 Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene hans, 3 Juda fikk sønnene Peres og Serah med Tamar, Peres fikk Hesron, Hesron fikk Aram, 4 Aram fikk Amminadab, Amminadab fikk Nahsjon, Nahsjon fikk Salma, 5 Salma fikk sønnen Boas med Rahab, Boas fikk sønnen Obed med Rut, Obed fikk Isai, 6 og Isai ble far til kong David. David fikk sønnen Salomo med Urias kone, 7 Salomo fikk Rehabeam, Rehabeam fikk Abia, Abia fikk Asa, 8 Asa fikk Josjafat, Josjafat fikk Joram, Joram fikk Ussia, 9 Ussia fikk Jotam, Jotam fikk Ahas, Ahas fikk Hiskia, 10 Hiskia fikk Manasse, Manasse fikk Amon, Amon fikk Josjia, 11 og Josjia ble far til Jojakin og brødrene hans, på den tiden da folket ble bortført til Babylon. 12 Etter bortføringen til Babylon fikk Jojakin sønnen Sjealtiel, Sjealtiel fikk Serubabel, 13 Serubabel fikk Abiud, Abiud fikk Eljakim, Eljakim fikk Asor, 14 Asor fikk Sadok, Sadok fikk Akim, Akim fikk Eliud, 15 Eliud fikk Eleasar, Eleasar fikk Mattan, Mattan fikk Jakob, 16 og Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Kristus. 17 Altså er det i alt fjorten slektsledd fra Abraham til David, fjorten ledd fra David til bortføringen til Babylon og fjorten ledd fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus.

Les i nettbibelen