Jerusalem faller

Da kong Salomo døde, ble Israels rike delt.
Folket ba til andre guder og brøt pakten med Gud.
Begge rikene ble invadert.
Først ble Nordriket tatt,
og siden ble Jerusalem i sør truet.

Den siste kongen i sør var ingen god konge,
han gjorde akkurat som han selv ville.
Han ledet folket i opprør, men ble slått.

Kongen av Babylon sendte hærene sine mot dem
og beleiret Jerusalem i to år.
Folk innenfor bymurene sultet.
Da de ikke hadde mer mat igjen,
brøt fienden gjennom muren og stormet inn.

Hele folket ble ført som fanger til Babylon,
bare de aller fattigste fikk bli igjen.
Bak dem brant byen og tempelet.
Alle skattene deres var røvet.
De gråt da de ble ført bort,
men ingen reddet dem.
Hadde Gud forlatt dem?

De kom til Babylon, og litt etter litt
begynte de å forstå at Gud også var der.
De lengtet tilbake til Jerusalem og Juda-landet,
men de var ikke forlatt her i fremmed land.

De holdt sammen og oppmuntret hverandre,
de begynte å holde høytider,
og de samlet skriftene sine.
Folket fra Juda ble jødefolket der, i eksil.
Nå husket og visste de hvem de var.

Tiden gikk.
Etter sytti år fikk jødefolket beskjed om
at de kunne dra hjem igjen.
De trodde ikke sine egne ører.
De gikk mot hjemlandet som i en drøm.
Tenk at dette skulle skje i deres levetid!

De fikk ta med seg tempelskattene som var røvet,
og dro tilbake for å bygge opp Jerusalem.
De bygde bymuren opp igjen.
Husene og tempelet ble reist.
Det tok sin tid.

Da de endelig var ferdige,
ba de presten om å hente bokrullen
der Loven var skrevet, den de hadde fått fra Gud.
Menn og kvinner sto i timevis og lyttet
mens presten leste høyt.
De forsto ikke det gamle språket,
men noen oversatte og forklarte det som ble lest.

Da de hørte og forsto Loven, gråt de alle.
Men presten sa: «Tørk tårene!
I dag skal vi holde fest og være glade.
Send mat som gaver til dem som ikke har noe!
For nå er vi virkelig kommet hjem igjen.»

Les historien i Bibelen

9Jojakin var åtte år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i tre måneder og ti dager. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. 10Ved årsskiftet sendte kong Nebukadnesar bud og lot ham hente til Babel, sammen med kostbare gjenstander fra Herrens hus. Så gjorde han Sidkia, Jojakins bror, til konge i Juda og Jerusalem. 11Sidkia var tjueen år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i elleve år. 12Han gjorde det som var ondt i Herren hans Guds øyne. Og han ydmyket seg ikke for Jeremia, profeten som talte ord fra Herrens munn. 13Sidkia gjorde til og med opprør mot kong Nebukadnesar, som hadde latt ham sverge seg troskap ved Gud. Han var stivnakket og hardhjertet og ville ikke vende om til Herren, Israels Gud. 14Også lederne blant prestene og folket ble mer og mer troløse, og de tok etter alle avskyelige skikker hos folkeslagene. De gjorde Herrens hus urent, det som han hadde helliget i Jerusalem. 15Herren, deres fedres Gud, sendte bud til dem sent og tidlig gjennom sine budbærere, for han ville skåne sitt folk og sin bolig. 16Men de hånte Guds sendebud, spottet hans ord og holdt profetene hans for narr, inntil Herrens harme mot folket sitt ikke lenger kunne stoppes. 17Da lot han kaldeerkongen dra opp mot dem. Han drepte de unge mennene deres med sverd i helligdommen, og han skånte verken gutter eller jenter, gamle eller skrøpelige. Alt ble overgitt i kongens hender. 18Alt utstyret i Guds hus, både stort og smått, skattene i Herrens hus og skattene til kongen og stormennene hans – alt tok han med seg til Babel. 19Så brente de opp Guds hus og rev ned Jerusalems mur. Alle borgene i byen satte de i brann, og de ødela alle kostbare gjenstander. 20De som slapp unna sverdet, førte han i eksil til Babel. Der ble de slaver for ham og sønnene hans helt til perserne fikk makten. 21Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt. Landet fikk hvile til det hadde tatt igjen sabbatsårene sine, så lenge det lå øde, til sytti år var gått. 22I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt. Perserkongen Kyros sendte da ut en kunngjøring i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig: 23«Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Hvem av dere hører til hans folk? Må Herren hans Gud være med ham. La ham dra opp!»

Les i nettbibelen

1Da samlet folket seg, alle som en, på plassen foran Vannporten. De ba Esra, den skriftlærde, om å hente boken med Moseloven, som Herren hadde gitt Israel. 2Presten Esra bar loven fram for forsamlingen, både menn og kvinner, alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den sjuende måneden. 3Han leste i lovboken på plassen foran Vannporten fra morgengry til midt på dagen for mennene og kvinnene, alle som kunne forstå. Hele folket lyttet til lovboken. 4Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. På hans høyre side sto Mattitja, Sjema, Anaja, Uria, Hilkia og Maaseja, og på hans venstre side sto Pedaja, Misjael, Malkia, Hasjum, Hasjbaddana, Sakarja og Mesjullam. 5Esra åpnet boken foran øynene på hele folket, for han sto høyere enn de andre. Da han åpnet den, reiste hele folket seg. 6Esra velsignet Herren, den store Gud, og hele folket løftet hendene mens de sa: «Amen, amen.» Så bøyde de seg ned og tilba Herren med ansiktet mot jorden. 7Levittene Josva, Bani, Sjerebja, Jamin, Akkub, Sjabbetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan og Pelaja forklarte loven for folket, som ble stående. 8De leste opp fra Guds lovbok mens de tolket og forklarte det som ble lest, slik at folket skulle forstå. 9Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden: «Denne dagen er hellig for Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og ikke gråte!» For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. 10Han sa så til dem: «Gå og spis fete retter og drikk søt vin, og send mat som gaver til dem som ikke har noe! For denne dagen er hellig for vår Herre. Vær ikke bedrøvet! For gleden i Herren er deres styrke.» 11Levittene beroliget folkemengden og sa: «Vær stille, for dette er en hellig dag. Vær ikke bedrøvet!» 12Da gikk hele folket for å spise og drikke og sende gaver. De laget en stor fest, for de hadde forstått det som ble sagt til dem.

Les i nettbibelen