Ukrainsk bibel

Біблія українською мовою

The Bible in Ukrainian

Nå har vi publisert Bibelen på ukrainsk. Her finner du også forslag til leseplan samt nedlastbare ressurser for barn.

We have now published the Bible in Ukrainian. Here you will also find a suggested reading plan as well as downloadable resources for children.

Ukrainsk flagg som vaier i vinden

Norsk

Bibelen på ukrainsk: Ukrainian Contemporary Bible Translation (Trial Edition)

Bibelselskapet i Ukraina ønsker å gjøre Bibelen tilgjengelig for så mange mennesker som mulig og i en best mulig oversettelse. Derfor har ledelsen der bestemt å publisere en ny oversettelse av Det gamle testamentet sammen med Det nye testamentet fra standard-utgaven av Bibelen på ukrainsk. Tittelen på utgaven er «Ukrainian Contemporary Bible Translation (Trial Edition)».

Denne bibelutgaven blir publisert i en tid da Guds ord på et moderne språk er mer nødvendig enn noen gang. Dette er en spesiell utgave, siden GT-teksten fortsatt er i siste fase med korrekturlesing. NT-teksten vil bli revidert så snart det blir mulig. Til tross for dette ber vi om at Gud må bruke denne bibelteksten til å gi det ukrainske folket sitt gode budskap om tro, håp og kjærlighet.

Slik Jesus snakket arameisk, slik snakker Gud nå ukrainsk. Vi vet allerede at prøveteksten til Salme 31 fra Ukrainian Contemporary Version har blitt Guds ord til tusener av mennesker i denne vanskelige tiden. Vår bønn er at hele denne bibelteksten må være Guds levende og livgivende ord for alle som leser den og hører den.

Teksten blir publisert i samarbeid med Det Norske Bibelselskap.

Leseplan

For hver dag:

Sal 31; Luk 24,43‒44; Joh 11,35

Sammenhengende lesning:

  1. En daglig tekst fra Salme 1‒150
  2. En kombinasjon av tekster fra GT og NT, for eksempel slik:
  3. 1 Mos 12‒35; Matt 1‒7; 1 Mos 37‒50; Mark 1‒13; 2 Mos 1‒17; Luk 22‒24; Rut; Matt 13; Isa 1‒12; Luk 6; Jes 13‒23; Åp 1‒12; Jes 24‒35; Åp 14‒20; Jes 36‒39; Åp 21‒22; Jes 40‒54; 2 Kor 1‒5; Jes 55‒66; 2 Kor 6‒13; Høys 1‒8; Joh 1‒11; Jer 1‒10; Joh 12‒22; Jer 11‒25; Klag 1‒5; 1 Tess 1‒5; Jona 1‒4; Matt 8‒24; Mika 1‒7; Matt 25‒28; Hab 1‒3; Jas 1‒5; Sak 1‒8; 1 Pet 1‒5; Sak 9‒14; 2 Pet 1‒3; Mal 1‒3; 1 Joh 1‒5.
  4. Til bønn: Den aronittiske velsignelse, 4 Mos 6,24‒26; Herrens bønn, Matt 6,9‒13; Saligprisningene, Matt 5,1‒12; Kom, Herre Jesus, Åp 22,20‒21.

Ukrainske ressurser i nettbutikken


український

Біблія: Ukrainian Contemporary Bible Translation (Trial Edition)

Українське Біблійне Товариство прагне зробити Біблію доступною для якомога більшої кількості українців у найкращому її перекладі. Тому було прийняте рішення опублікувати в мережі «інтернет» новий Сучасний переклад Біблії українською мовою, який включає Старий і Новий Завіти, у вигляді пробного видання.

Цей біблійний текст опублікований саме в той час, коли Боже Слово сучасною українською мовою стало необхідним, як ніколи раніше. Це видання Біблії є особливим, оскільки цифровий текст Старого Завіту все ще знаходиться на завершальній стадії корекції.

Незважаючи на це, ми молимося, аби Бог використав цей біблійний текст для передачі Свого послання віри, надії та любові українському народові саме сьогодні. Так само, як Ісус говорив арамейською, Бог тепер промовляє українською, і ми вже знаємо, що сучасний переклад Псалма 31 став Божим Словом для тисяч людей у ці темні часи.

Текст опублікований у мережі «інтернет» за сприяння Біблійного Товариства Норвегії.

Рекомендовані плани читання

На щодень:

Псалом 31; Луки 24:43–44; Івана 11:35

Тривале читання:

  1. Щоденний текст із Книги Псалмів, з 1 по 150 Псалом

Поєднання текстів зі Старого та Нового Завітів, наприклад:

Буття 12–35; Матвія 1–7; Буття 37–50; Марка 1–13; Вихід 1–17; Луки 22–24; книга Рут; Матвія 13; Ісаї 1–12; Луки 6; Ісаї 13–23; Об’явлення 1–12; Ісаї 24–35; Об’явлення 14–20; Ісаї 36–39; Об’явлення 21–22; Ісаї 40–54; 2 Коринатян 1–5; Ісаї 55–66; 2 Коринтян 6–13; Пісня Пісень 1–8; Івана 1–11; Єремії 1–10; Івана 12–22; Єремії 11–25; Плач Єремії 1–5; 1 Тимофія 1–5; Йони 1–4; Матвія 8–24; Міхея 1–7; Mатвія 25–28; Аввакума 1–3; Якова 1–5; Захарії 1–8; 1 Петра 1–5; Захарії 9–14; 2 Петра 1–3; Малахії 1–3; 1 Івана 1–5.


English

Ukrainian Contemporary Bible Translation (Trial Edition)

The Ukrainian Bible Society wishes to make the Bible available for as many Ukrainians as possible in the best available translation. Therefore, it has decided to publish online the new Ukrainian Contemporary Bible Translation that includes Old and New Testaments, in the form of a trial edition.

This Bible text is published in a time when the Word of God in contemporary language is more necessary than ever. It is a special Bible edition, since the digital text of Old Testament is still in the final stage of proofreading.

In spite of this, we pray that God will use this Bible text to convey his message of faith, hope and love to the Ukrainian people today. Just as Jesus spoke Aramaic, God now speaks Ukrainian, and we already know that the Contemporary Version of Psalm 31 has become God’s Word to thousands of people in these dark times.

The text is published online with the assistance of The Norwegian Bible Society.

Reading plan

For each day:

Psalm 31; Luke 24,43‒44; John 11,35

Continuous reading:

  1. A daily text from The Book of Psalms, from 1‒150
  2. A combination of OT and NT texts, for example:
  3. Gen 12‒35; Matt 1‒7; Gen 37‒50; Mark 1‒13; Exo 1‒17; Luke 22‒24; Ruth; Matt 13; Isa 1‒12; Luke 6; Isa 13‒23; Rev 1‒12; Isa 24‒35; Rev 14‒20; Isa 36‒39; Rev 21‒22; Isa 40‒54; 2 Cor 1‒5; Isa 55‒66; 2 Cor 6‒13; Sng 1‒8; Joh 1‒11; Jer 1‒10; Joh 12‒22; Jer 11‒25; Lam 1‒5; 1 Th 1‒5; Jona 1‒4; Matt 8‒24; Mica 1‒7; Matt 25‒28; Hab 1‒3; Jas 1‒5; Zec 1‒8; 1 Pe 1‒5; Zec 9‒14; 2 Pe 1‒3; Mal 1‒3; 1 Jhn 1‒5.
  4. For prayer: The Aaronittic Blessing, Num 6,24‒26; The Lord’s Prayer, Matt 6,9‒13; The Beatitudes, Matt 5,1‒12; Come, Lord Jesus, Rev 22,20‒21.