Ofte stilte spørsmål om bruk av bibeltekst

Her finner du svar på noen spørsmål som ofte blir stilt om bruk av Bibelselskapets bibeloversettelser, og om copyright.

Hopp rett til

Bibelselskapet mottar mange henvendelser om tillatelse til å bruke tekst fra våre bibeloversettelser i ulike sammenhenger. Denne interessen er vi svært glade for! «Bibelselskapets formål er å utbre Den hellige skrift», står det i våre vedtekter i § 2.

I tråd med dette ønsker Bibelselskapet å være til stede med sine bibeloversettelser vidt og bredt. Men med vår siste oversettelse fra 2011 følger også et fornyet forvalteransvar. Bibeloversettelsene er opphavsrettslig beskyttet materiale, jf. Åndsverksloven §1 og 2. Som hovedprinsipp må man betale vederlag for bruk av Bibelselskapets oversettelser av 1978/85 og 2011. Vederlaget kan variere, og det er også tilfeller hvor vi ikke tar vederlag.

I de følgende ofte stilte spørsmål vil du finne redegjørelse for retningslinjene for bruk av tekst fra våre bibeloversettelser. Retningslinjene gjelder både for NO78/85- og Bibel 2011-oversettelsen. 1930-oversettelsen er fri. Les gjerne gjennom dette dokumentet, samt de punktvise retningslinjene før du henvender deg til vår rettighetsredaktør.

Ofte stilte spørsmål om bruk av Bibelselskapets bibeloversettelser og copyright

Det er viktig for oss å formidle bakgrunnen for vårt prinsipp om vederlag, da det er mange som tar for gitt at Bibelen er til fri bruk, for det er jo Bibelen! Bibelen i sin opprinnelige form, på hebraisk (Det gamle testamentet) og gresk (Det nye testamentet), er det naturligvis ingen som har opphavsrett til. Men bibelselskap over hele verden oversetter Bibelen til sine morsmål og ser nødvendigheten av å beskytte oversettelsene sine, mot for eksempel misbruk og konkurrerende produkter som rammer deres eksistensgrunnlag.

Bibel 2011-oversettelsen er et resultat av 12 års arbeid, der landets beste fagpersoner innenfor teologi og språk og litteratur har vært involvert. De har i fellesskap investert av sin tid og kompetanse for å gjenskape en bibeltekst på bokmål og nynorsk så tett på grunnteksten som mulig, i et godt, moderne og levedyktig språk. Som resultat har vi fått en oversettelse som mange ulike kirkesamfunn og enkeltpersoner har tatt i bruk og blitt glad i.

I kroner og øre har Bibelselskapet på sin side investert 35 millioner kroner for å få dette til, og også tatt opp lån for å få prosjektet i havn. Bibelselskapet deler De Forente Bibelselskapers visjon at «Guds ord skal være tilgjengelig for alle mennesker på et språk de forstår, i en form de kan bruke og til en pris de kan betale». Bibeloversettelse er ikke gratis, og over hele verden må mennesker betale en eller annen sum for å skaffe seg en bibel. Dette er allment akseptert og nødvendig for å kunne produsere bibler.

I forlengelsen av dette prinsippet vurderer Bibelselskapet vederlag også når tekst tas ut av våre bibeloversettelser og settes inn i nye sammenhenger. Hvordan dette praktiseres kan du lese mer om i retningslinjenes punkt 3. Vår investering i bibeloversettelse kommer andre til gode, og for denne goden betales det et vederlag. Ved å betale vederlag er alle som bruker våre bibeloversettelser med på å bidra til Bibelselskapets pågående bibeloversettelsesarbeid.

Arbeid med bibeloversettelse pågår hele tiden. Og erfaringen viser at tiden er moden for en ny bibeloversettelse etter ca. én generasjon. Dette beror både på språkutvikling og stadig nye funn i bibelforskning. Bibelselskapet ønsker å være skodd til å kunne sette i gang et slikt arbeid når tiden er inne for det.

Ja, det er det! Se punktene under og retningslinjenes punkt 5.

Personlig bibellesning
Bibeltekstene som presenteres på bibel.no er gratis til bruk for personlig bibellesning.

Sitatretten
Undersøk om bruken dekkes av sitatretten (ekstern lenke). Kort fortalt gir sitatretten lov til å sitere fra et verk som er opphavsrettslig beskyttet uten å innhente tillatelse fra rettighetshaver. Men husk at kilden alltid skal navngis! Et sitat er en mindre del av et åndsverk, som er gjengitt i en sammenheng. Verket der sitatet inngår skal ha såkalt verkshøyde for at sitatet skal være lovlig. Sitatrett er ikke noen eksakt vitenskap, men i vår sammenheng har vi følgende tommelfingerregler:

  • Sitatet bør ikke være lenger enn 5 bibelvers
  • Sitatet må inngå i en sammenheng. Eksempel er der man må ha med bibelsitatet i teksten for at teksten skal gi mening
  • Det er ikke sitatrett når bibelteksten fremstår som et selvstendig element (og ikke del av en løpende tekst). Et eksempel er når bibelsitater står alene ledsaget av for eksempel fotografi eller en kommentar.

Bibeltekst i menighetsblad
Vanligvis tar vi ikke vederlag for tekst fra våre bibeloversettelser i menighetsblad. Men her som ellers må kilden oppgis, og vi ber om at det innhentes tillatelse fra Bibelselskapet i forkant. Copyrightnotis kan være som følger: Bibeltekst er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

Bibelord på din hjemmeside
Ønsker du dagens bibelord på din eller menighetens hjemmeside? Dagens bibelord er utviklet for å kunne brukes på de fleste nettsteder og foreligger i en fullversjon og en kortversjon.

Lenking
Det ønskes velkommen til å lenke til vår nettbibel

Kopinor sier følgende om Kopinor-avtalene for kirker og trossamfunn: «Gjennom en Kopinor-avtale for enten kirker eller trossamfunn kan ansatte og tillitsvalgte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente tillatelse fra hver enkelt.

Kopiering kan skje til intern bruk i virksomheten og skal ikke erstatte kjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe.»

Avtalen gjelder for:

a) de fellesråd/menighetsråd i Den norske kirke som har gitt Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) fullmakt til inngåelse, og
b) trossamfunn og menigheter tilsluttet Norges Kristne Råd som ved skriftlig erklæring har tilsluttet seg avtalen

Les mer om hva du kan kopiere her: https://www.kopinor.no/avtaler/kirker-pg-trossamfunn

Her finner du også lenker til selve avtaletekstene, som gir mer detaljer om bestemmelsene og bruksområder.

Gjennom Kopinor-avtalen kan trossamfunn og menigheter og skolen ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier uten å innhente tillatelse fra rettighetshavere. Husk at kilden alltid skal oppgis! Kopieringsavtalen i sin nåværende form løper til 31. desember 2015.

Som det er redegjort for i innledningen har Bibelselskapet som prinsipp å vurdere vederlag for bruk av våre bibeloversettelser med mindre bruken ikke dekkes av sitatretten eller Kopinor-avtalen. Ifølge åndsverkloven «…er det ikke tillatt å kopiere, eksportere, distribuere eller mangfoldiggjøre hele eller deler av teksten for kommersiell eller ikke-kommersiell bruk uten samtykke fra Det Norske Bibelselskap».

Det er mange ulike henvendelser, slik at det er vanskelig å lage regler som dekker alle tilfeller. Å utvise skjønn vil alltid være en viktig del av forvaltningen av rettigheter. Et viktig grunnprinsipp er om produktet der bibeltekst inngår er til kommersiell eller ikke-kommersiell bruk. I de tilfellene der bruken er ikke-kommersiell, for eksempel et hefte til utdeling, vil vederlaget være symbolsk.

Det vil også være tilfeller der det ikke er naturlig å be om vederlag. Se mer om prinsippene i retningslinjenes punkt 3. Redaksjonen i forlagsavdelingen, ved rettighetsredaktør, håndterer henvendelsene om bruk av våre bibeloversettelser.

Vi henviser her til retningslinjenes punkt 3.

Merk at ved bruk av Bibelselskapets bibeloversettelser skal i alle tilfeller Bibelselskapet krediteres. Copyrightnotisen kan være som følger: Bibeltekst er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.

Bibelselskapet er i prosess med å utforme retningslinjer for bruk av våre to bibeloversettelser i musikkverk. Det vi kan si pr. i dag er følgende:

  • Bibelselskapet vurderer vederlag ved bruk av bibeltekst fra NO78/85 eller Bibel 2011. Ved små endringer som åpenbart er å regne som en tilpasning ut fra rytmiske hensyn, er teksten fremdeles å regne som Bibelselskapets oversettelse.
  • Der bibelteksten ikke er et bærende element i teksten kan tekstforfatter benytte våre bibeloversettelser fritt. Hvor mye tekst som er lik ‘bærende element’ er ikke noen eksakt vitenskap; dette er noe vi vil måtte vurdere fra tilfelle til tilfelle.
  • I tilfeller der tekst fra våre bibeloversettelser er bærende element i verket vil vederlag i form av grunnsats (G) være hovedregelen. Denne er for tiden kr 94,- pr. 1000 eks. Dersom det er en print-on-demand-utgivelse (opptrykk etter behov) kan man bli enig om et minimum opplag, der utgiver tar kontakt når/hvis salget overskrider dette antallet.
  • Der det er snakk om bibeltekst for et mindre verk i et svært lite opplag, vil det kunne være mer naturlig å beregne en mindre prosent av utsalgspris.
  • Det vil også kunne være tilfeller der Bibelselskapet velger å avstå fra vederlag, ved for eksempel et ikke-kommersielt prosjekt, eller man blir enig om en symbolsk sum.
  • Ved fremføring av musikk krever ikke Bibelselskapet vederlag. (Se TONOs regler ang. dette). Det skal heller ikke betales vederlag til Bibelselskapet ved plateutgivelser. Men bibelteksten kan ikke fritt gjengis i medfølgende teksthefte skulle dette være aktuelt. I slike tilfeller må Bibelselskapet kontaktes for å innhente tillatelse og ev. beregning av vederlag.

Det er tilfeller der bruken av bibeltekst må vurderes ekstra nøye. Dette handler for eksempel om avtalekonflikt – at vi ikke kan inngå nye avtaler som kan komme i konflikt med allerede inngåtte avtaler med andre (eksklusive avtaler), eller tilfeller der vi må vurdere om produktet kommer i for stor konkurranse til egne produkter (se egne punkt under).

Det ligger også i vårt forvalteransvar at vi ikke ønsker å gi tillatelse til bruk av våre bibeloversettelser i en kontekst som ikke er i overensstemmelse med bibeloversettelsenes karakter.

Bibeltekst på nett
Bibelselskapet har som hovedpolicy at vi ikke gir andre nettsteder tillatelse til å benytte våre bibeloversettelser. Vi ønsker selv å ha ansvaret for presentasjonen av vår bibeloversettelse på nettet, og vi vil derfor normalt ikke kunne tillate at det blir hentet ut tekst fra bibel.no via php-skript. Det er derimot lov å legge ut lenker til Bibel.no!

Våre bibeloversettelser finnes i flere elektroniske formater.

Konkurrerende produkt
Stiftelsen Bibelselskapet – med Verbum som utgiver – er avhengig av å selge sine produkter. Vi vil derfor dessverre måtte avvise forespørsler om benyttelse av våre bibeloversettelser i produkter som står i direkte konkurranse til egne produkter, eller kommer i strid med avtaler vi har inngått med andre parter. Dette kan gjelde bøker/e-bøker, lydbøker, apper, hjemmesider på internett m.m.

Velkommen til å kontakte Bibelselskapets rettighetsredaktør.