Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (Åpenhetsloven) hos Det Norske Bibelselskap

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Innledning:

I denne redegjørelsen vil vi beskrive våre retningslinjer og rutiner for hvordan vår virksomhet håndterer risiko knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre vil vi beskrive hvilke vesentlige risikoer vi har identifisert etter gjennomførte aktsomhetsvurderinger. Avslutningsvis vil vi si noe om hvilke tiltak vi har iverksatt for å følge opp våre identifiserte risikopunkter, samt resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene. Siden denne redegjørelsen er den første som vi lager, vil den primært bestå av hvordan våre retningslinjer og rutiner er definert og mindre hva vi så langt har avdekket og tiltak som er foretatt.

Virksomhet og driftsområde:

Bibelselskapet er en stiftelse grunnlagt i 1816. Formålet er å til enhver tid oversette og utgi Bibelen på bokmål og nynorsk og de samiske språk. Oversettelsesarbeidet fokuserer i tillegg på målgrupper med særlige behov for tilrettelegging av bibeltekst. I samarbeid med De forente bibelselskaper (UBS) drives innsamling til bibelmisjonsarbeid internasjonalt. I tillegg til Bibelen og bibelbruksbøker utgir Bibelselskapet også andre bøker under merkenavnet Verbum.

Med bakgrunn i dette har Bibelselskapet organisert virksomheten sin i følgende avdelinger:

  • Forlag (Verbum) inkl. bibeloversettelse
  • Bibelmisjon og bibelbruk
  • Økonomi og administrasjon

Retningslinjer og rutiner:

Styret vedtok i styremøte 13. juni 2023, innenfor rimelighetens grenser, at ansvarligheten som ligger i åpenhetsloven skal integreres i virksomhetens stategiske planer, at virksomheten skal overholde pliktene etter åpenhetsloven, at virksomheten skal utføre aktsomhetsvurderinger, som også omfatter leverandørkjeder og forretningsforbindelser, at virksomheten skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i henhold til lovens retningslinjer, samt at virksomheten skal overholde informasjonsplikten. Styret vedtok også, innenfor rimelighetens grenser, at generalsekretær er ansvarlig for å følge opp implementeringen av åpenhetsloven og vil koordinere det videre arbeidet, at generalsekretær vil rapportere status på aktsomhetsprosessen, inkludert status for gjennomførte årlige risikotiltak, til styret. Det er utpekt ressurspersoner internt i organisasjonen som vil ha dette som en del av sine arbeidsoppgaver. Styret fikk i styremøte 3. april 2024 en orientering om status i arbeidet med åpenhetsloven og hvilke vurderinger og oppfølging som er gjort det siste året.

Vi har opprettet en egen e-post adresse som kan benyttes til både å varsle og klage til Bibelselskapet. Den betjenes kun av de dedikerte personer som arbeider med aktsomhetsvurderingene.

Risikovurdering etter gjennomførte aktsomhetsvurderinger:

Vi har lagt til grunn FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter samt OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Vi har gjort aktsomhetsvurderinger innenfor våre tre avdelinger.

Innenfor økonomi og administrasjon benytter vi i stor grad avtaler som er fremforhandlet gjennom KNIF-samarbeidet og på bakgrunn av det systematiske arbeidet de gjør med sine leverandører, så ønsker vi foreløpig å ikke prioritere disse avtalene. Det er i løpet av det siste året gjennomført møter med to av administrasjonens viktige leverandører. Det er ikke avdekket kritikkverdige forhold.

Avdeling bibelmisjon og bibelbruk: Vi samler inn betydelige beløp til det internasjonale arbeidet. Alle midler overføres via De forente bibelselskaper (United Bible Societies) med unntak av land underlagt internasjonal embargo og hvor vi unntaksvis må overføre midler. Vi forvalter også en del offentlige Noradmidler som vi mottar via Digni. Midlene som overføres internasjonalt går til prosjekter utvalgt av oss, og midlene som overføres kontrolleres av staben i De forente bibelselskaper. Vi utfører normalt ikke kontroll selv, men kan unntaksvis gå mer detaljert inn i arbeidet i land vi arbeider nært med. Vi har undertegnet tre avtaler med UBS som regulerer vårt samarbeid, og som alle bibelselskap som mottar midler også må undertegne.

  • ISP Grant Agreement
  • Safeguarding Children & Adults at Risk Policy
  • Whistleblowing Policy

Bibelselskapet er også medlem av Innsamlingskontrollen og vi følger de retningslinjer som de har for å sikre god forvaltning av innsamlede midler.

Innenfor forlaget så er de største leverandørene innenfor trykkeriområdet og hvor 5 – 6 stykker er våre største leverandører. Det er en antatt risiko at for eksempel underleverandører til de trykkeriene vi bruker kan ha andre standarder for arbeidsforhold enn de vi har i Norge. Vi benytter oss av leverandører i og utenfor Europa. Selv om åpenhetslovens intensjoner diskuteres i møter med disse, så ønsker vi fremover å arbeide systematisk videre med disse.

Tiltak og forventet resultat av disse:

Vi har foreløpig ikke arbeidet med konkrete tiltak, men det vil vi gjøre fremover. Med utgangspunkt i den aktsomhetsvurderingen som vi har gjort, kommer Bibelselskapet til å, innenfor rimelighetens grenser, å gå i dialog med leverandører innenfor administrative tjenester og innenfor forlagsvirksomheten. Først for å få en kartlegging av situasjonen og deretter evt. innføre kontraktsvilkår med den enkelte som oppfyller intensjonen i loven.

Spørsmål vedrørende Bibelselskapets etterlevelse av Åpenhetsloven kan rettes til [email protected].