Hyrdene på marken ser et sterkt lys

Helga Samset leser juleevangeliet fra Bibel 2011 på nynorsk.

Jesus blir fødd

–20

Les i nettbibelen.

1I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda. 2Dette var første gongen dei tok manntal, og det hende medan Kvirinius var landshovding i Syria. 3Då fór alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet. 4Også Josef drog då frå byen Nasaret i Galilea og opp til Judea, til Davidsbyen, som heiter Betlehem, for han høyrde til Davids hus og ætt 5og skulle skriva seg der saman med Maria, som var lova bort til han. Ho venta då barn. 6Og medan dei var der, kom tida då ho skulle føda, 7og ho fekk son sin, den førstefødde. Ho sveipte han og la han i ei krubbe, for det var ikkje husrom for dei. 8Det var nokre gjetarar der i området som var ute på marka og heldt vakt over flokken sin om natta. 9Med eitt stod ein Herrens engel framfor dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei gripne av stor redsle. 10Men engelen sa til dei: «Ver ikkje redde! Sjå, eg kjem til dykk med bod om ei stor glede, ei glede for heile folket: 11I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. 12Og det skal de ha til teikn: De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.» 13Brått var det ein stor himmelhær saman med engelen; dei lova Gud og song: 14«Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud har glede i!» 15Då englane hadde fare attende til himmelen, sa gjetarane til kvarandre: «Lat oss gå inn til Betlehem og sjå dette som har hendt, det som Herren har kunngjort for oss.» 16Så skunda dei seg dit og fann Maria og Josef og det vesle barnet som låg i krubba. 17Då dei fekk sjå det, fortalde dei alt som hadde vorte sagt dei om dette barnet. 18Alle som høyrde på, undra seg over det gjetarane fortalde. 19Men Maria gøymde alt dette i hjartet sitt og grunda på det. 20Og gjetarane vende attende. Dei lova og prisa Gud for alt dei hadde høyrt og sett; alt var slik som det var sagt dei.