Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Amos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Neste kapittel >
1Dette er de ord som Amos, en av gjeterne fra Tekoa, fikk i syner om Israel. Det var på den tid da Ussia var konge i Juda, og Jeroboam, sønn av Joasj, var konge i Israel, to år før jordskjelvet.
   

Dommen over nabofolkene
 2 Han sa:
        Herren skal tordne fra Sion,
        la røsten runge fra Jerusalem.
        Da skal gjeternes beitemarker sture
        og alt tørke bort på Karmels topp.
   
 3 Så sier Herren:
        For tre ugjerninger Damaskus har gjort,
        ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake.
        For de har tresket Gilead
        med jernbeslåtte sleder.
   
 4 Jeg vil sende ild mot Hasaels hus,
        den skal fortære Benhadads borger.
   
 5 Jeg vil sprenge portbommen i Damaskus,
        utrydde dem som bor i Aven-dalen,
        og ham som bærer kongsstav i Bet-Eden.
        Folket i Aram skal føres bort til Kir,
        sier Herren.
   
 6 Så sier Herren:
        For tre ugjerninger Gasa har gjort,
        ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake.
        For de bortførte alle de hadde tatt til fange,
        og gav dem i Edoms vold.
   
 7 Jeg vil sende ild mot muren rundt Gasa,
        den skal fortære borgene i byen.
   
 8 Jeg vil utrydde dem som bor i Asjdod,
        og ham som bærer kongsstav i Asjkalon.
        Jeg vender min hånd mot Ekron,
        og resten av filisterne skal gå til grunne,
        sier Herren Gud.
   
 9 Så sier Herren:
        For tre ugjerninger Tyrus har gjort,
        ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake.
        For alle som de hadde tatt til fange,
        gav de i Edoms vold;
        de kom ikke brorskapspakten i hu.
   
10 Jeg vil sende ild mot muren rundt Tyrus,
        den skal fortære borgene i byen.
   
11 Så sier Herren:
        For tre ugjerninger Edom har gjort,
        ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake.
        For de forfulgte sine brødre med sverd
        og viste ingen barmhjertighet.
        De holdt alltid fast på sin vrede
        og gav aldri opp sin harme.
   
12 Jeg vil sende ild mot Teman,
        den skal fortære borgene i Bosra.
   
13 Så sier Herren:
        For tre ugjerninger ammonittene har gjort,
        ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake.
        For de skar opp svangre kvinner i Gilead
        for å utvide sine grenser.
   
14 Jeg vil tenne ild mot muren rundt Rabba,
        den skal fortære borgene i byen,
        mens hærrop lyder på stridens dag,
        og stormen raser på uværsdagen.
   
15 Da skal deres konge føres bort som fange
        sammen med sine høvdinger, sier Herren.
Neste kapittel >

29. november 2022

Dagens bibelord

Åpenbaringen 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Dagens bibelord

Openberringa 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. 3Og eg høyrde frå trona ei høg røyst som sa: «Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud. 4Han skal tørka kvar tåre frå auga deira, og døden skal ikkje vera meir, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine. For det som ein gong var, er borte.» 5Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» Og han sa: «Skriv det opp! For desse orda er pålitelege og sanne.»

Dagens bibelord

Johannes' openberring 21,1–5

Les i nettbibelen

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. ... Vis hele teksten

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. 3Ja mun gullen truvnnus alla jiena mii celkkii: “Geahča, Ipmila goahti olbmuid gaskkas! Son ássá sin gaskkas, ja sii šaddet su álbmogin. Ipmil ieš lea sin luhtte. 4Son sihkku sin čalmmiin juohke gatnjala. Jápmin ii leat šat, ii moraš, bárgun iige váivi. Buot mii lei ovdal, lea jávkan.” 5Son gii čohkká truvnnus, celkkii: “Geahča, mun dagan buot ođasin.” Son celkkii: “Čále, dát leat luohtehahtti ja duohta sánit.”