Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jeremia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Herren setter inn nye gjetere
23Ve de gjeterne som leder vill og sprer sauene jeg har på beite, sier Herren.  2 Derfor sier Herren, Israels Gud, om de gjeterne som gjeter folket mitt: Dere har spredt sauene mine og drevet dem bort. Dere har ikke tatt dere av dem. Nå skal jeg ta meg av dere og straffe dere for det onde dere har gjort, sier Herren.
   
 3 Så skal jeg samle resten av sauene mine fra alle de landene jeg har drevet dem bort til, og føre dem tilbake til deres egne beitemarker. De skal være fruktbare og bli mange.  4 Da reiser jeg opp nye gjetere til å gjete dem. De skal ikke lenger være redde, ikke skjelve, ikke bli borte, sier Herren.
En rettferdig spire
     5 Se, dager skal komme, sier Herren,
          da jeg reiser opp en rettferdig spire for David.
          Kongen skal regjere med visdom
          og gjøre det som er rett og rettferdig i landet.
          
   
 6 I hans dager skal Juda bli frelst
          og Israel bo trygt.
          Og dette er navnet han skal få:
           Herren, vår rettferdighet.
        
 7 Derfor, se, dager skal komme, sier Herren, da de ikke lenger skal si: «Så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra Egypt»,  8 men: «Så sant Herren lever, han som førte Israels hus og ætt hjem fra landet i nord» – og fra alle landene jeg hadde drevet dem bort til, så de kan få bo på egen jord.
Profetene
 9 Om profetene.
        
          Hjertet er knust i mitt indre,
          alle knokler skjelver.
          Jeg er blitt som en drukken,
          en mann som vinen har fått makt over,
          på grunn av Herren
          og hans hellige ord.
          
   
10 Landet er fullt av ekteskapsbrytere.
          Landet sørger fordi det er forbannet,
          ørkenbeitene tørker bort.
          Folk løper etter det som er ondt,
          og har sin styrke i urett.
          
   
11 Både profet og prest er ugudelige,
          selv i mitt hus har jeg funnet ondskapen deres,
          sier Herren.
          
   
12 Derfor skal veien de går på, bli glatt.
          De støtes ut i mørket og faller.
          For jeg fører ulykke over dem
          i regnskapets år,
          sier Herren.
          
   
13 Hos profetene i Samaria
          har jeg sett frastøtende ting.
          De profeterte ved Baal
          og førte Israel, folket mitt, på villspor.
          
   
14 Hos profetene i Jerusalem
          har jeg sett grufulle ting.
          De bryter ekteskapet og farer med løgn,
          de styrker hendene til ugjerningsmenn
          så ingen vil vende om fra sin ondskap.
          For meg er de alle blitt som Sodoma,
          de som bor der, er blitt som Gomorra.
          
   
15 Derfor sier Herren over hærskarene om profetene:
          Se, jeg gir dem malurt å spise
          og giftig vann å drikke.
          For fra profetene i Jerusalem
          har gudløsheten gått ut til hele landet.
          
   
16 Så sier Herren over hærskarene:
          Hør ikke på ordene til de profetene
          som profeterer for dere!
          De gjør dere tomme;
          de forteller om syn fra eget hjerte
          og ikke fra Herrens munn.
          
   
17 De sier til dem som forakter meg:
          « Herren sier: Dere skal ha fred»,
          og til alle som følger sitt egenrådige hjerte:
          «Ikke noe ondt skal komme over dere.»
          
   
18 Men hvem har vært med i Herrens råd
          og sett og hørt hans ord?
          Hvem lyttet til hans ord og adlød det?
          
   
19 Se, Herrens storm, hans harme, bryter ut!
          Stormen virvler over de urettferdiges hoder.
          
   
20 Herrens vrede legger seg ikke
          før han har utført og satt i verk
          planene i sitt hjerte.
          I dager som kommer,
          skal dere forstå fullt ut.
          
   
21 Jeg har ikke sendt profetene,
          men de løper,
          jeg har ikke talt til dem,
          men de profeterer.
          
   
22 Om de hadde vært med i mitt råd,
          kunne de latt folket mitt få høre mine ord
          og fått dem til å vende om
          fra sine onde veier og gjerninger.
          
   
23 Er jeg en gud som er nær, sier Herren,
          og ikke en gud langt borte?
          
   
24 Kan noen gjemme seg på hemmelige steder så jeg ikke ser ham? sier Herren.
          Fyller ikke jeg både himmel og jord?
          sier Herren.
        
25 Jeg har hørt hva de sier, de profetene som profeterer løgn i mitt navn: «Jeg har drømt, jeg har drømt.» 26 Hvor lenge har profetene tenkt å profetere løgn, svik fra sitt eget hjerte? 27 Med drømmene som de forteller hverandre, har de tenkt å få folket mitt til å glemme mitt navn, slik fedrene deres glemte mitt navn for Baal. 28 Den profeten som har en drøm, skal fortelle drømmen, men den som har mitt ord, skal tale mitt ord sannferdig.
          Hva har halmen til felles med kornet?
          sier Herren.
          
   
29 Er ikke mitt ord lik en ild, sier Herren,
          lik en slegge som knuser klipper?
30 Derfor, se, jeg kommer over profetene, sier Herren, de som stjeler mine ord fra hverandre. 31 Se, jeg kommer over profetene, sier Herren, de som får tungen på glid og forkynner profetord. 32 Se, jeg kommer over dem som profeterer løgndrømmer, sier Herren. De forteller dem og fører mitt folk på villspor med løgner og skryt. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noen befaling, og de er ikke til noen hjelp for dette folket, sier Herren.
Herrens budskap og byrde
33 Når dette folket eller en profet eller en prest spør deg: «Hva er Herrens tunge budskap?» skal du svare dem: «Hva den tunge byrden er? Det er dere, jeg skal kaste dere av!» sier Herren. 34 Om presten, profeten eller folket sier « Herrens tunge budskap», da krever jeg den mannen og hans hus til regnskap. 35 Slik skal dere si, hver til sin neste og sin bror: «Hva svarer Herren?» eller «Hva sier Herren?» 36 Men « Herrens tunge budskap» skal dere aldri nevne mer, for det ordet blir en tung byrde for alle som sier det. Da fordreier dere ordet fra den levende Gud, Herren over hærskarene, vår Gud. 37 Dette skal du si til profeten: «Hva svarer Herren deg?» eller «Hva sier Herren?» 38 Men om dere sier « Herrens tunge budskap», sier Herren: Dere bruker uttrykket « Herrens tunge budskap», enda jeg har sendt bud om at dere ikke må tale slik. 39 Se, derfor løfter jeg dere opp og kaster dere fra meg, både dere og den byen jeg ga dere og fedrene deres. 40 Jeg legger på dere evig spott og evig vanære som aldri skal bli glemt.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

28. november 2022

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøstet meg. 2Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. ... Vis hele teksten

1Den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøstet meg. 2Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. 3Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. 4Den dagen skal dere si: Lovpris Herren, påkall hans navn! Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyd! 5Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjør dette kjent over hele jorden! 6Rop høyt i jubel, dere som bor på Sion! For Israels Hellige er stor, han er midt iblant dere.

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Den dagen skal du seia: Eg takkar deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøysta meg. 2Sjå, Gud er mi frelse, eg er trygg og fryktar ikkje. For Herren er min styrke og min song, og han har vorte mi frelse. ... Vis hele teksten

1Den dagen skal du seia: Eg takkar deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøysta meg. 2Sjå, Gud er mi frelse, eg er trygg og fryktar ikkje. For Herren er min styrke og min song, og han har vorte mi frelse. 3Med glede skal de ausa vatn or kjeldene til frelse. 4Den dagen skal de seia: Lovpris Herren, kall på hans namn! Gjer gjerningane hans kjende mellom folka, forkynn at hans namn er opphøgt! 5Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjer dette kjent over heile jorda! 6Rop høgt i jubel, de som bur på Sion! For Israels Heilage er stor, han er midt iblant dykk.

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Dan beaivvi don dajat: “Mun máinnun du, Hearrá. Don ledjet suhttan munnje, muhto du moarri soaččui, ja don jeđđejit mu. 2Ja nu Ipmil lea mu bestojupmi, mun lean oadjebas inge bala. Hearrá lea mu fápmu ja mu suodji, son besttii mu.” ... Vis hele teksten

1Dan beaivvi don dajat: “Mun máinnun du, Hearrá. Don ledjet suhttan munnje, muhto du moarri soaččui, ja don jeđđejit mu. 2Ja nu Ipmil lea mu bestojupmi, mun lean oadjebas inge bala. Hearrá lea mu fápmu ja mu suodji, son besttii mu.” 3Ilus dii goaivubehtet čázi bestojumi ádjagiin. 4Dan beaivvi dii dadjabehtet: Máidnot Hearrá, rávket su nama, muitalehket álbmogiidda su daguid, gulahehket su aliduvvon nama! 5Rámidehket Hearrá, son lea dahkan stuorra daguid, almmuhehket daid miehtá eatnama! 6Čurvot ávus, dii geat ássabehtet Sionis, danin go stuoris din gaskkas lea Israela Bassi.