Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Malaki

1 2 3 4
Se film

Les mer om BibleProject.

Neste kapittel >
1Ein bodskap. Herrens ord til Israel gjennom Malaki.
Herrens kjærleik
     2 «Eg elskar dykk», seier Herren.
          Men de seier:
          «Korleis elskar du oss?»
          «Var ikkje Esau bror til Jakob?»
          seier Herren.
          «Eg elska Jakob,
          
   
 3 men Esau hadde eg uvilje mot.
          Eg gjorde fjella hans til ei audn,
          eigedomen til ein ørken for sjakalar.»
          
   
 4 Edom seier: «Vi er knuste,
          men byggjer ruinane opp att.»
          Men så seier Herren over hærskarane:
          «Dei byggjer opp, men eg riv ned.
          Dei skal kallast landet av urett,
          folket som Herren er harm på for alltid.»
          
   
 5 De skal sjå det med eigne auge,
          og de skal seia: « Herren er stor,
          ut over Israels grenser.»

Herrens dom over prestane
     6 Ein son heidrar far sin,
          ein slave herren sin.
          Er eg far, kvar er då min heider,
          er eg herre, kvar er ærefrykt for meg?
          seier Herren over hærskarane
          til dykk prestar, de som viser forakt for mitt namn.
          De seier: «Korleis har vi vist
          forakt for namnet ditt?»
          
   
 7 De ber fram uverdig mat på altaret mitt.
          De seier: «På kva måte
          har vi handla uverdig mot deg?»
          Ved å seia: « Herrens bord kan vi visa forakt.»
          
   
 8 Når de ber fram eit blindt dyr til offer,
          er ikkje det gale?
          Når de kjem med eit dyr som er halt eller sjukt,
          er ikkje det gale?
          Kva om du kom med slikt til statthaldaren din?
          Trur du han då set pris på deg
          og tek venleg imot deg?
          seier Herren over hærskarane.
          
   
 9 Og no, be om velvilje for Guds andlet
          så han viser oss nåde.
          Men når det kjem slikt frå dykkar hand,
          kan han då ta venleg imot deg?
          seier Herren over hærskarane.
          
   
10 Om berre nokon av dykk
          ville stengja tempeldørene
          så de ikkje til fånyttes kveikjer eld på mitt altar!
          Eg har inga glede av dykk,
          seier Herren over hærskarane,
          eg set ikkje pris på offer
          frå dykkar hand.
          
   
11 Frå der sol står opp til der sol går ned,
          er mitt namn stort mellom folkeslaga.
          Alle stader blir det tent offereld
          og bore fram reine offer i mitt namn.
          For namnet mitt er stort mellom folkeslaga,
          seier Herren over hærskarane.
          
   
12 Men de vanhelgar det
          når de seier at Herrens bord er uverdig,
          at maten på det er forakteleg frukt.
          
   
13 De seier: «For eit strev!»
          og blæs av det, seier Herren over hærskarane.
          De kjem med dyr som er røva,
          og med dyr som er halte eller sjuke,
          når de kjem med offer.
          Skulle eg setja pris på noko slikt frå dykkar hand? seier Herren.
          
   
14 Forbanna er den som fer med svik,
          som har eit hanndyr i buskapen
          og lovar å gje det til Herren,
          men i staden ofrar eit dyr som er skadd.
          For eg er ein stor konge,
          seier Herren over hærskarane,
          namnet mitt er frykta mellom folkeslaga.
Neste kapittel >

09. juni 2023

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! ... Vis hele teksten

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! ... Vis hele teksten

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! 4Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene. 5Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! ... Vis hele teksten

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! 4Johannes gásttašeaddji sárdnidii meahcis ahte olbmot galge dahkat jorgalusa ja gásttašuvvot suttuid ándagassii addojupmin 5Su lusa bohte ollu olbmot Jerusalemis ja miehtá Judea. Sii dovddastedje suttuideaset, ja Johannes gásttašii sin Jordaneanus. 6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”