Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Obadja

1
Se film

Les mer om BibleProject.


Dommen over Edom
1Obadjas syn.
        
          Så seier Herren Gud om Edom:
          Ein bodskap har vi høyrt frå Herren,
          ein bodberar er send til folkeslaga:
          «Opp! Vi går til krig mot Edom!»
          
   
 2 Sjå, eg gjer deg liten mellom folka,
          djupt forakta skal du vera.
          
   
 3 Ditt hovmodige hjarte har narra deg,
          du som bur i fjellkløfter
          og held til høgt der oppe.
          Du seier i hjartet:
          «Kven kan støyta meg til jorda?»
          
   
 4 Om du stig høgt som ørna,
          om du legg reiret ditt mellom stjerner,
          skal eg støyta deg ned derifrå,
          seier Herren.
          
   
 5 Om tjuvar kom til deg,
          om røvarar kom om natta
          – det er ute med deg! –
          tok dei då berre det dei trong.
          Om drueplukkarar kom til deg,
          lèt dei då att ein etterhaust.
          
   
 6 Men Esau blir gjennomsøkt,
          dei løynde skattane hans blir leita opp.
          
   
 7 Alle du var i pakt med,
          driv deg av stad mot grensa.
          Alle du hadde fred med,
          svik deg og sigrar over deg.
          Dei som delte brød med deg,
          set feller for deg:
          «Det finst ikkje vit i han.»
          
   
 8 Den dagen, seier Herren,
          skal eg utsletta dei vise i Edom
          og klokskapen på Esaus fjell.
          
   
 9 Dine krigarar, Teman, blir slegne av skrekk,
          for kvar og ein skal utryddast frå Esaus fjell.
          På grunn av drap
   
10 og vald mot Jakob, bror din,
          skal du dekkjast av skam.
          Du skal utryddast for alltid.
          
   
11 Den dagen du heldt deg borte,
          dagen då framande førte hæren hans bort som fangar,
          då utlendingar gjekk inn gjennom hans portar
          og kasta lodd om Jerusalem,
          då var du som ein av dei.
          
   
12 Sjå ikkje på bror din med fryd
          på lagnadsdagen hans!
          Gled deg ikkje over folket i Juda
          den dagen dei går til grunne!
          Ver ikkje stor i munnen
          den dagen dei er i naud!
          
   
13 Gå ikkje inn gjennom porten til folket mitt
          på ulukkedagen deira!
          Sjå ikkje med glede, du òg,
          på det vonde som råka dei
          på ulukkedagen!
          Grip ikkje etter rikdomen deira
          på ulukkedagen!
          
   
14 Still deg ikkje ved vegskilja
          for å hogga ned flyktningane!
          Utlever ikkje dei overlevande
          den dagen det er naud!
          
   
15 For Herrens dag er nær
          over alle folkeslag.
          Slik du har gjort,
          skal det gjerast mot deg.
          Dine gjerningar kjem att
          over ditt eige hovud.

Israel blir gjenreist
    16 Som de drakk på mitt heilage fjell,
          skal alle folkeslag alltid drikka,
          drikka og svelgja
          og bli som om dei aldri hadde vore til.
          
   
17 Men på Sion-fjellet skal det finnast berging.
          Det skal vera heilagt.
          Jakobs hus skal driva ut dei som dreiv dei ut.
          
   
18 Jakobs hus skal vera ein eld
          og Josefs hus ein loge,
          og Esaus hus skal bli til halm.
          Dei skal brenna dei og fortæra dei,
          ikkje éin frå Esaus hus skal overleva.
           Herren har tala.
          
   
19 Negev skal ta Esaus fjell i eige,
          låglandet skal ta filistarlandet,
          dei skal ta Efraim-landet og Samaria-landet,
          og Benjamin skal ta Gilead i eige.
          
   
20 Dei bortførte, denne hæren av israelittar,
          skal ta det som tilhøyrde kanaanearane, heilt til Sarepta,
          og dei frå Jerusalem som er i eksil i Sefarad,
          skal ta byane i Negev.
          
   
21 Dei som er fria ut, skal gå opp på Sion-fjellet
          og dømma Esaus fjell.
          Og riket skal høyra Herren til.

09. juni 2023

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! ... Vis hele teksten

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! ... Vis hele teksten

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! 4Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene. 5Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! ... Vis hele teksten

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! 4Johannes gásttašeaddji sárdnidii meahcis ahte olbmot galge dahkat jorgalusa ja gásttašuvvot suttuid ándagassii addojupmin 5Su lusa bohte ollu olbmot Jerusalemis ja miehtá Judea. Sii dovddastedje suttuideaset, ja Johannes gásttašii sin Jordaneanus. 6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”