Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Første Krønikebok

2

Judas ætt

1 Dette er Israels sønner: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Jissakar, Sebulon, 2 Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad og Asjer.

3 Judas sønner var Er, Onan og Sjela. Disse tre fikk han med Batsjua, en kanaaneisk kvinne. Er, Judas eldste sønn, vakte mishag hos Herren, og derfor lot han ham dø. 4 Med sin svigerdatter Tamar fikk Juda sønnene Peres og Serah; i alt hadde han da fem sønner. 5 Peres fikk sønnene Hesron og Hamul. 6 Og Serahs sønner var Simri, Etan, Heman, Kalkol og Darda, i alt fem. 7 Karmis sønn var Akar, han som førte Israel i ulykke da han fór med svik og tok av det som var bannlyst. 8 Etan hadde sønnen Asarja.

9 De sønnene Hesron fikk, var Jerakme'el, Ram og Kelubai. 10 Ram fikk sønnen Amminadab, og Amminadab fikk sønnen Naksjon, som var høvding over Juda-sønnene. 11 Naksjon fikk sønnen Salma, og Salma ble far til Boas. 12 Boas fikk sønnen Obed, og Obed ble far til Isai. 13 Og Isai fikk sju sønner. Den første var Eliab, den andre Abinadab, den tredje Sjima, 14 den fjerde Netanel, den femte Raddai, 15 den sjette Osem og den sjuende David. 16 Deres søstre var Seruja og Abigajil, Seruja hadde tre sønner, Absjai, Joab og Asael. 17 Abigajil fikk sønnen Amasa; hans far var ismaelitten Jeter.

18 Kaleb, sønn av Hesron, fikk med sin kone Asuba datteren Jeriot og disse sønnene: Jesjer, Sjobab og Ardon. 19 Da Asuba døde, tok Kaleb Efrat til kone, og med henne fikk han sønnen Hur. 20 Hur fikk sønnen Uri, og Uri fikk sønnen Besalel.

21 Siden levde Hesron sammen med en datter av Makir, Gileads far. Han var seksti år gammel da han tok henne til kone, og med henne fikk han sønnen Segub. 22 Segub fikk sønnen Ja'ir, som hadde tjuetre byer i Gilead. 23 Men Gesjur og Aram tok fra dem Ja'irs teltbyer og Kenat med småbyene omkring, i alt seksti byer. Alle disse hadde tilhørt sønnene til Makir, Gileads far.

24 Etter at Hesron var død, levde Kaleb sammen med Efrat, som hadde vært gift med hans far, og med henne fikk han sønnen Asjkur, far til Tekoa.

25 Jerakme'el, Hesrons eldste sønn, hadde sønnene Ram, den førstefødte, og Buna, Oren, Osem og Akia. 26 Jerakme'el hadde også en annen kone som hette Atara. Hun ble mor til Onam. 27 Ram, Jerakme'els eldste sønn, hadde sønnene Ma'as, Jamin og Eker. 28 Onams sønner var Sjammai og Jada, og Sjammais sønner var Nadab og Abisjur. 29 Abisjurs kone hette Abihajil, og med henne fikk han sønnene Akban og Molid. 30 Nadabs sønner var Seled og Appajim. Seled døde uten sønner. 31 Appajims sønn var Jisji; Jisjis sønn var Sjesjan; og Sjesjans sønn var Aklai. 32 Sønnene til Jada, Sjammais bror, var Jeter og Jonatan. Jeter døde uten sønner. 33 Jonatans sønner var Pelet og Sasa. Dette var Jerakme'els ætlinger.

34 Sjesjan hadde ingen sønner, bare døtre. Men han hadde en egyptisk trell som hette Jarka. 35 Denne trellen gav Sjesjan sin datter til kone, og med henne fikk han sønnen Attai. 36 Attai fikk sønnen Natan, og Natan fikk Sabad. 37 Sabad fikk sønnen Eflal, og Eflal fikk Obed. 38 Obed fikk sønnen Jehu, og Jehu fikk Asarja. 39 Asarja fikk sønnen Heles, og Heles fikk Elasa. 40 Elasa fikk sønnen Sismai, og Sismai fikk Sjallum. 41 Sjallum fikk sønnen Jekamja, og Jekamja fikk Elisjama.

42 Jerakme'els bror Kaleb fikk først sønnen Mesja, far til Sif, og siden sønnen Maresja, far til Hebron. 43 Hebrons sønner var Korah, Tappuah, Rekem og Sjema. 44 Sjema fikk sønnen Raham, som ble far til Jorkeam, og Rekem fikk sønnen Sjammai. 45 Sjammais sønn var Maon, og Maon ble far til Bet-Sur. 46 Kalebs medhustru Efa fikk sønnene Haran, Mosa og Gases, og Haran fikk sønnen Gases. 47 Jodais sønner var Regem, Jotam, Gesjan, Pelet, Efa og Sja'af. 48 Kalebs medhustru Ma'aka fikk sønnene Sjeber og Tirhana. 49 Hun fødte også Sja'af, som ble far til Madmanna, og Sjeva som ble far til Makbena og Gibea. Kalebs datter hette Aksa. 50 Dette var Kalebs barn.

Hur, Efratas førstefødte, fikk sønnene Sjobal, som ble far til Kirjat-Jearim, 51 Salma, far til Betlehem, og Haref, far til Betgader. 52 Sjobal, Kirjat-Jearims far, fikk også sønnen Reaja og ble far til halvparten av Manahat-ætten. 53 Kirjat-Jearims ætter var Jeter-sønnene, Put-sønnene, Sjuma-sønnene og Misjra-sønnene. Fra dem utgikk folket i Sora og Esjta'ol. 54 Etterkommerne etter Salma var Betlehem, Netofa-ætten, Atrot-Bet-Joab, den andre halvparten av Manahat-ætten og Sora-ætten. 55 De ættene av Sefer-sønnene som bodde i Jabes, var Tira-sønnene, Sjima-sønnene og Suka-sønnene. Dette er de kinittene som stammet fra Hammat, far til Rekabs ætt.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.