Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Første Krønikebok

6

Levis ætt

1 Levis sønner var Gersjom, Kehat og Merari. 2 Kehats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Ussiel. 3 Amrams barn var Aron, Moses og Mirjam. Og Arons sønner var Nadab, Abihu, Elasar og Itamar. 4 Elasar fikk sønnen Pinhas, og Pinhas fikk Abisjua; 5 Abisjua fikk Bukki, og Bukki fikk Ussi; 6 Ussi fikk Serakja, og Serakja fikk Merajot; 7 Merajot fikk Amarja, og Amarja fikk Akitub; 8 Akitub fikk Sadok, og Sadok fikk Akima'as; 9 Akima'as fikk Asarja, og Asarja fikk Johanan; 10 Johanan fikk sønnen Asarja; det var han som gjorde prestetjeneste i det templet Salomo hadde bygd i Jerusalem. 11 Asarja fikk sønnen Amarja, og Amarja fikk Akitub; 12 Akitub fikk Sadok, og Sadok fikk Sjallum; 13 Sjallum fikk Hilkia, og Hilkia fikk Asarja; 14 Asarja fikk Seraja, og Seraja fikk sønnen Josadak. 15 Josadak måtte gå i fangenskap den gang Herren lot Nebukadnesar bortføre folket i Juda og Jerusalem.

16 Levis sønner var Gersjom, Kehat og Merari. 17 Gersjoms sønner hette Libni og Sjimi. 18 Kehats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Ussiel. 19 Og Meraris sønner var Makli og Musji.

Dette er levittenes ætter, nevnt etter deres fedre: 20 Gersjom hadde sønnen Libni; hans sønn var Jahat og hans sønn Simma; 21 hans sønn var Joak, hans sønn Iddo, hans sønn Serah og hans sønn Jeotrai.

22 Kehat hadde sønnen Amminadab; hans sønn var Korah og hans sønn Assir; 23 hans sønn var Elkana, hans sønn Ebjasaf og hans sønn Assir; 24 hans sønn var Tahat, hans sønn Uriel, hans sønn Ussia og hans sønn Saul. 25 Elkanas sønner var Amasai og Akimot; 26 hans sønn var Elkana, hans sønn Sofai og hans sønn Nahat; 27 hans sønn var Eliab, hans sønn Jeroham og hans sønn Elkana. 28 Samuel hadde to sønner; den eldste hette Joel og den yngste Abia.

29 Merari hadde sønnen Makli; hans sønn var Libni, hans sønn Sjimi og hans sønn Ussa; 30 hans sønn var Sjima, hans sønn Haggia og hans sønn Asaja.

Tempelsangerne

31 Dette er de menn som David satte til å lede sangen i Herrens hus etter at paktkisten var kommet til ro. 32 Før Salomo bygde templet i Jerusalem, gjorde de tjeneste som sangere foran møteteltet, Guds bolig. Der stod de og utførte sin tjeneste slik det var foreskrevet dem. 33 Dette er tempelsangerne og deres sønner: Av Kehat-sønnene: sangeren Heman, sønn av Joel, sønn av Samuel, 34 sønn av Elkana, sønn av Jeroham, sønn av Eliel, sønn av Toah, 35 sønn av Sif, sønn av Elkana, sønn av Mahat, sønn av Amasai, 36 sønn av Elkana, sønn av Joel, sønn av Asarja, sønn av Sefanja, 37 sønn av Tahat, sønn av Assir, sønn av Ebjasaf, sønn av Korah, 38 sønn av Jishar, sønn av Kehat, sønn av Levi, Israels sønn.

39 Asaf, Hemans bror, som stod ved hans høyre side, var sønn av Berekja, sønn av Sjima, 40 sønn av Mikael, sønn av Ba'aseja, sønn av Malkia, 41 sønn av Etni, sønn av Serah, sønn av Adaja, 42 sønn av Etan, sønn av Simma, sønn av Sjimi, 43 sønn av Jahat, sønn av Gersjom, Levis sønn.

44 Deres brødre Meraris sønner stod på venstre side: Etan, sønn av Kisji, sønn av Abdi, sønn av Malluk, 45 sønn av Hasjabja, sønn av Amasja, sønn av Hilkia, 46 sønn av Amsi, sønn av Bani, sønn av Sjemer, 47 sønn av Makli, sønn av Musji, sønn av Merari, Levis sønn.

Levittenes byer

48 Deres brødre, de andre levittene, var satt til å gjøre all slags tjeneste i huset som er Guds bolig. 49 Men Aron og hans sønner bar fram offer på brennofferalteret og røkelsesalteret. Bare de skulle gjøre tjeneste i Det aller helligste og gjøre soning for Israel, nøyaktig slik som Moses, Guds tjener, hadde påbudt.

50 Dette var Arons etterkommere: Elasar, hans sønn Pinhas, hans sønn Abisjua, 51 hans sønn Bukki, hans sønn Ussi, hans sønn Serakja, 52 hans sønn Merajot, hans sønn Amarja, hans sønn Akitub, 53 hans sønn Sadok og hans sønn Akima'as.

54 Dette er levittenes bosteder, teltbyene som de hadde innenfor sitt landområde: Først ble det kastet lodd for Aron-sønnene av Kehat-ætten, 55 og de fikk Hebron i Juda med beitemarkene rundt omkring. 56 Men byens åkerland og landsbyene som hørte til, fikk Kaleb, sønn av Jefunne. 57 Arons sønner fikk altså tilfluktsbyene Hebron og Libna med tilhørende beitemarker, Jattir og Esjtemoa med beitemarker, 58 Hilen og Debir med beitemarker, 59 Asjan og Bet-Sjemesj med beitemarker, 60 og fra Benjamins stamme Geba, Alemet og Anatot med beitemarker. I alt hadde de tretten byer, og hver ætt hadde sin by. 61 De andre Kehat-sønnene, ætt for ætt, fikk ved loddkasting ti byer fra Efraims stamme, Dans stamme og halvparten av Manasses stamme.

62 Gersjom-sønnene, ætt for ætt, fikk tretten byer fra Jissakars stamme, Asjers stamme, Naftalis stamme og Manasses stamme i Basan. 63 Merari-sønnene, ætt for ætt, fikk ved loddkasting tolv byer fra Rubens stamme, Gads stamme og Sebulons stamme. 64 Disse byene og beitemarkene som hørte til, gav israelittene til levittene. 65 Ved loddkasting gav de dem disse byene som de nevnte ved navn, fra Juda-sønnenes stamme, Simeon-sønnenes stamme og Benjamin-sønnenes stamme.

66 De andre av Kehat-sønnenes ætter fikk disse byene fra Efraims stamme: 67 tilfluktsbyene Sikem i Efraim-fjellene med beitemarker og Geser med beitemarker, 68 Jokmeam og Bet-Horon med beitemarker, 69 Ajjalon og Gat-Rimmon med beitemarker, 70 og fra den ene halvparten av Manasses stamme Aner og Bileam med tilhørende beitemarker. Dette fikk den andre ætten av Kehat-sønnene.

71 Gersjom-sønnene, ætt for ætt, fikk fra den andre halvparten av Manasses stamme Golan i Basan og Asjtarot med beitemarker; 72 fra Jissakars stamme Kedesj og Daberat med beitemarker, 73 Ramot og Anem med beitemarker; 74 fra Asjers stamme Masjal og Abdon med beitemarker, 75 Hukok og Rehob med beitemarker; 76 og fra Naftalis stamme Kedesj i Galilea, Hammon og Kirjatajim med beitemarker.

77 Merari-sønnene, resten av levittene, fikk fra Sebulons stamme Rimmon og Tabor med beitemarker; 78 på østsiden av Jordan, rett imot Jeriko, fikk de fra Rubens stamme Beser på steppen og Jahsa med beitemarker, 79 Kedemot og Mefa'at med beitemarker, 80 og fra Gads stamme Ramot i Gilead og Mahanajim med beitemarker, 81 Hesjbon og Jaser, alle med tilhørende beitemarker.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.