Kors paskeOpplegg for KRLE til påske
EmailLærer? Send oss e-post her
Gå til forsiden

Andre Krønikebok

29

Kong Hiskias reform

1 Hiskia ble konge da han var tjuefem år gammel, og han regjerte i Jerusalem i tjueni år. Hans mor hette Abia og var datter av Sakarja. 2 Hiskia gjorde det som var rett i Herrens øyne, akkurat som hans ættefar David hadde gjort. 3 I det første året han regjerte, i den første måneden, åpnet han igjen dørene til Herrens hus og satte dem i stand. 4 Så sendte han bud etter prestene og levittene, samlet dem på den åpne plassen mot øst 5 og sa til dem:

«Hør på meg, levitter! Nå må dere hellige dere selv og hellige huset til Herren, deres fedres Gud, og få urenheten ut av helligdommen! 6 For våre fedre har båret seg troløst at. De har gjort det som er ondt i Herrens øyne, og forlatt ham. De har vendt ansiktet bort fra Herrens bolig og snudd ryggen til ham. 7 De har tilmed stengt dørene til forhallen og slokket lampene; de har ikke brent røkelse og ikke ofret brennoffer for Israels Gud i helligdommen. 8 Derfor er Herrens harme kommet over Juda og Jerusalem. Han har overgitt folket til redsel, ødeleggelse og spott, som dere kan se med egne øyne. 9 Se, våre fedre er falt for sverd, våre sønner og døtre og koner er i fangenskap. 10 Nå har jeg tenkt å slutte en pakt med Herren, Israels Gud, så hans brennende vrede kan vende seg fra oss. 11 Slå dere ikke til ro, mine sønner! For dere har Herren utvalgt til å stå for hans åsyn og tjene ham, til å være hans tjenere og ofre til ham.»

12 Da tok levittene fatt på arbeidet. Av Kehat-sønnene var det Mahat, sønn av Amasai, og Joel, sønn av Asarja, av Merari-sønnene Kisj, sønn av Abdi, og Asarja, sønn av Jehallelel, av Gersjon-sønnene Joak, sønn av Simma, og Eden, sønn av Joak, 13 av Elisafan-sønnene Sjimri og Je'uel, av Asaf-sønnene Sakarja og Mattanja, 14 av Heman-sønnene Jehuel og Sjimi, og av Jedutun-sønnene Sjemaja og Ussiel. 15 De samlet sine brødre og helliget seg, og så gikk de inn og renset Herrens hus, slik kongen hadde påbudt etter Herrens ord.

16 Prestene gikk inn i det indre av Herrens hus for å rense det. Alt urent som de fant i Herrens tempel, bar de ut i forgården. Der tok levittene imot det og førte det ut til Kedron-dalen. 17 Den første dagen i den første måneden begynte de å hellige seg, og den åttende dagen gikk de inn i forhallen til Herrens hus. Så helliget de templet i åtte dager, og den sekstende dagen i den første måneden var de ferdige.

18 Da gikk de inn til kong Hiskia og sa: «Vi har renset hele Herrens hus, brennofferalteret med alt som hører til, og skuebrødsbordet med alt som hører til. 19 Alle de kar som Akas i sin troløshet vanhelliget da han var konge, har vi satt i stand og helliget, og nå står de foran Herrens alter.»

20 Tidlig neste morgen samlet kong Hiskia byens stormenn og gikk opp til Herrens hus. 21 De kom med sju okser, sju værer, sju lam og sju geitebukker som syndoffer for riket, for helligdommen og for folket i Juda. Og kongen bød Arons sønner, prestene, å ofre dem på Herrens alter. 22 De slaktet oksene, og prestene tok imot blodet og stenket det på alteret. Så slaktet de værene og stenket blodet på alteret, og det samme gjorde de med lammene. 23 Siden førte de syndoffer-bukkene fram for kongen og menigheten. De la sine hender på dem, 24 og prestene slaktet dem og stenket blodet av dem på alteret som syndoffer, til soning for hele Israel. For kongen hadde sagt at brennofferet og syndofferet skulle være for hele folket.

25 Så lot han levittene stille seg opp i Herrens hus med cymbler, harper og lyrer, slik som David og kongens seer Gad og profeten Natan hadde foreskrevet. For det var Herren selv som hadde gitt dette påbud gjennom sine profeter. 26 Levittene stod der med de instrumentene David hadde bestemt, og prestene med trompeter. 27 Da bød Hiskia at brennofferet skulle bæres fram på alteret. Og samtidig som ofringen begynte, stemte de i sangen for Herren, til tonene av trompetene og de instrumentene David, Israels konge, hadde bestemt.

28 Hele menigheten kastet seg ned mens sangen lød og trompetene klang, og det varte til ofringen var slutt. 29 Da de var ferdige med ofringen, falt de på kne og bøyde seg i tilbedelse, både kongen og alle som var sammen med ham. 30 Så bød kong Hiskia og stormennene at levittene skulle lovsynge Herren med ord av David og seeren Asaf. Og de priste ham med glede og bøyde seg i tilbedelse.

31 Da tok Hiskia til orde og sa: «Nå har dere hendene fulle av gaver til Herren. Kom da hit og før slaktoffer og takkoffer fram til Herrens hus!» Og menigheten kom med slaktoffer og takkoffer, og alle som kjente seg drevet til det, hadde også brennoffer med seg. 32 Tallet på brennofferdyrene som menigheten bar fram, var: sytti okser, hundre værer og to hundre lam. Alt dette var til brennoffer for Herren. 33 De andre offergavene var seks hundre okser og tre tusen sauer. 34 Men det var ikke prester nok til å flå alle offerdyrene. Derfor fikk de hjelp av sine brødre levittene til arbeidet var fullført og alle prestene hadde helliget seg. For levittene hadde vært mer villige til å hellige seg enn prestene. 35 Det var da også en mengde brennoffer å bære fram, foruten fettet av måltidsofrene og drikkofferet som hørte til brennofrene. Slik ble tjenesten i Herrens hus ordnet igjen. 36 Hiskia og hele folket gledet seg over det som Gud hadde gjort for folket; for alt hadde skjedd så fort.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.