Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Andre Krønikebok

31

Prestenes og levittenes tjeneste ordnes

1 Da de var ferdige med alt dette, drog alle de israelittene som var med, ut til byene i Juda. De knuste steinstøttene, hogg i stykker Asjera-pælene og rev ned offerhaugene og altrene, ikke bare i hele Juda, men også i Benjamin, Efraim og Manasse, til det ikke var noe igjen av dem. Så vendte alle israelittene hjem til sine byer, hver til sin eiendom.

2 Siden ordnet Hiskia prestenes og levittenes skift slik det hadde vært før. Hver av dem fikk sin særskilte oppgave med å bære fram brennoffer og måltidsoffer, holde gudstjeneste og synge Herrens lov og pris ved portene til Herrens leir. 3 Kongen gav en del av sin eiendom til brennofrene som skulle bæres fram hver morgen og kveld, på sabbatsdagene, nymånedagene og høytidene, slik det er foreskrevet i Herrens lov. 4 Han bød også folket som bodde i Jerusalem, å gi prestene og levittene den del de skulle ha, så de kunne holde fast ved Herrens lov.

5 Da dette påbudet ble kjent, kom israelittene med førstegrøde i stor mengde, av korn og most, olje og honning og alt de ellers dyrket på jorden. De bar fram rikelig tiende av alt. 6 De israelitter og judeere som bodde i Judas byer, gav også tiende av storfe og småfe og kom med hellige gaver som var viet til Herren deres Gud. De bar dem fram og la dem i haug etter haug. 7 De begynte å legge opp haugene i den tredje måneden, og i den sjuende ble de ferdige. 8 Da Hiskia og stormennene kom og fikk se haugene, priste de Herren og hans folk Israel. 9 Og da Hiskia spurte seg for hos prestene og levittene om disse haugene, 10 svarte øverstepresten Asarja som tilhørte Sadoks ætt: «Siden de begynte å komme med gaver til Herrens hus, har vi spist oss mette og fått rikelig til overs. Herren har velsignet sitt folk. Derfor har vi alt dette igjen.»

11 Da gav Hiskia påbud om at det skulle innredes lagerrom i Herrens hus. Og da det var gjort, 12 kom folket ærlig og redelig med avgifter, tiende og hellige gaver og la dem der. Den som hadde tilsyn med dette, var levitten Konanja og nest etter ham hans bror Sjimi. 13 Men under Konanja og hans bror Sjimi stod andre tilsynsmenn: Jehiel, Asasja, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Jismakja, Mahat og Benaja. De var oppnevnt av kong Hiskia og Asarja, som hadde overoppsyn med Guds hus. 14 Levitten Kore, sønn av Jimna, som var vokter ved østporten, hadde tilsyn med de frivillige gavene til Gud. Han skulle dele ut Herrens offergaver og de høyhellige gavene som ble viet til ham. 15 Under ham stod Eden, Minjamin, Jesjua, Sjemaja, Amarja og Sjekanja. De skulle være tillitsmenn i prestenes byer og dele ut gavene til sine brødre, både store og små, i skift for skift, 16 til alle menn og gutter som var tre år eller mer, enten de var oppført i ættelistene eller ikke, alle som dag etter dag kom til Herrens hus for å utføre den tjeneste de hadde plikt til, hver i sitt skift.

17 Prestene var ført opp i listene etter sine familier, men levittene fra tjueårsalderen og oppover etter de plikter de hadde i hver sine skift. 18 Alle var oppført med hele sin familie, med koner, sønner og døtre; for med troskap skulle de vie seg til det hellige. 19 For de prestene, Aron-sønnene, som bodde på markene utenfor sine byer, var det i hver by oppnevnt noen menn som skulle dele ut det som tilkom alle menn og gutter av presteætt og alle som var ført opp i levittenes lister.

20 Slik gikk Hiskia fram i hele Juda. Han gjorde det som Herren hans Gud holdt for godt og rett og sant. 21 I alt han tok seg fore, enten det gjaldt tjenesten i Guds hus eller loven og budene, la han vinn på å tjene sin Gud av hele sitt hjerte, og det lyktes for ham.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.