Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Første Mosebok

10

Folkeslagene på jorden

1 Dette er de ættene som stammer fra Noahs sønner, Sem, Kam og Jafet. De fikk sønner etter storflommen. 2 Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. 3 Gomers sønner var Asjkenas, Rifat og Togarma. 4 Javans sønner var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim. 5 Fra dem har folkene på kystene bredt seg ut i sine land, hvert med sitt språk, ætt for ætt, folkeslag for folkeslag.

6 Kams sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan. 7 Kusj hadde sønnene Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Sønnene til Rama var Saba og Dedan.

8 Kusj fikk også sønnen Nimrod. Han var den første som fikk stort herrevelde på jorden. 9 Han ble en veldig jeger for Herrens åsyn. Derfor sier folk: «Som Nimrod, en veldig jeger for Herrens åsyn.» 10 Først rådde han over Babel, Erek, Akkad og Kalne i Sinear-landet. 11 Fra dette landet drog han til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah 12 og Resen mellom Ninive og Kalah; det er den store byen.

13 Misrajim ble far til luderne, anamerne, lehaberne, naftukerne, 14 patruserne og kaslukerne, de som filisterne er utgått fra, og kaftorerne.

15 Kanaan ble far til Sidon – det var hans eldste sønn – og til Het. 16 Fra ham stammer også jebusittene, amorittene og girgasjittene, 17 hevittene, arkittene, sinittene, 18 arvadittene, semarittene og hamatittene. Siden bredte kanaaneernes ætter seg videre ut. 19 Kanaaneernes land strakte seg fra Sidon i retning av Gerar like til Gasa, og mot Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim like til Lesja. 20 Dette var Kams sønner, ætt for ætt og språk for språk, hver i sitt land og sitt folkeslag.

21 Sem, Jafets eldste bror, fikk også barn. Han ble stamfar til alle Eber-sønnene. 22 Sems sønner var Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. 23 Arams sønner var Us, Hul, Geter og Masj. 24 Arpaksjad fikk sønnen Sjelah, og Sjelah fikk sønnen Eber. 25 Eber fikk to sønner. Den ene hette Peleg; for i hans dager ble menneskene spredt over jorden. Hans bror hette Joktan. 26 Joktan ble far til Almodad, Sjelef, Hasarmavet, Jerak, 27 Hadoram, Usal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var sønner av Joktan. 30 De hadde sine bosteder fra Mesja bort imot Sefar, i fjellene mot øst.

31 Dette var Sems sønner, ætt for ætt og språk for språk, hver i sitt land og sitt folkeslag. 32 Og dette var de ættene som stammer fra Noahs sønner, nevnt etter sine slektledd og folkeslag. Fra dem har folkeslagene bredt seg ut over jorden etter storflommen.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.